Український правопис. Орфографія. Пунктуація: 5–11 класи

код:
Ф19406У
автор:
Глазова О. П.

Глазова О. П. Український правопис. Орфографія. Пунктуація : 5–11 класи.— Х.: Видавництво «Ранок», 2014.— 352 с. ISBN 978–617–09–1580–1.
Мета книги — систематизувати здобуті в школі знання з орфрграфіі та пунктуації, закріпити вміння й навички. Книга містить орфографічні та пунктуаційні правила, виклад яких відповідає сучасному українському правопису. Після правил подано тренувальні вправи з ключами-відповідями до найскладніших із них, контрольні завдання, тексти для диктантів і перелік основних орфограм та пунктограм, які слід запам’ятати. Посібник розраховано як на індивідуальну роботу, так і на групову або колективну. Для старшокласників, вступників до ВНЗ, студентів.
УДК 811.161.2:81’35
ББК 81.2Укр-2 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
352
розмір файлу:
3,7 МБ
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Орфографія
Перелік основних орфограм 6
Уживання великої літери 8
Орфограма: велика буква і лапки у власних назвах (1) 8
Правила переносу слів із рядка в рядок 15
Орфограма: перенос слів із рядка в рядок (2) 15
Правопис слів з ненаголошеними голосними 16
Орфограма: букви е, и, що позначають ненаголошені голосні (3) 16
Правопис і та и в коренях українських слів 19
Орфограма: букви и — і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях
слів (4) 19
Правопис о та а в коренях українських слів 20
Орфограма: букви а — о на позначення ненаголошених голосних
у коренях слів (5) 20
Написання и — і в іншомовних словах 22
Орфограма: букви и — і в словах іншомовного походження (6) 22
Правопис слів із дзвінкими й глухими приголосними 24
Орфограма: букви, що позначають приголосні,
які уподібнюються (7) 24
Орфограма: буквосполучення -ться, -шся у дієсловах (8) 26
Спрощення в групах приголосних 27
Орфограма: спрощення в групах приголосних (9) 27
Уживання м’якого знака 29
Орфограма: м’який знак (10) 29
Орфограма: буквосполучення -ться, -шся в дієсловах (8) 32
Уживання апострофа 34
Орфограма: апостроф (11) 34
М’який знак і апостроф в іншомовних словах 36
Орфограми: м’який знак (10), апостроф (11) 36
Сполучення літер йо, ьо 38
Орфограма: буквосполучення йо, ьо (12) 38
Чергування голосних звуків 39
Орфограма: букви о — і, е — і, є — ї в коренях слів (13) 39
Орфограма: букви е — і в коренях дієслів (14) 40
Орфограма: букви е — и в коренях дієслів (15) 40
Орфограма: букви о — а в коренях дієслів (16) 40
Орфограма: букви е — о після ж, ч, ш, щ, дж та й (17) 41
Чергування приголосних звуків 42
Орфограма: буквосполучення чн у прикметниках
з суфіксом -н- (18) 46
Орфограма: букви чч, щ в іменниках із суфіксом -ин(а) (19) 47
Орфограма: буквосполучення -зьк-, -цьк-, -ськ-, -зтв-, -цтв-,
-ств- (20) 48
Подвоєння букв унаслідок збігу 52
Орфограма: подвоєні букви (21) 52
Подовження м’яких і пом’якшених приголосних 54
Орфограма: подвоєні букви (21) 54
Орфограма: одна і дві літери перед закінченням орудного
відмінка однини іменників третьої відміни (58) 56
Написання нн у прикметниках і прислівниках 57
Орфограма: правопис суфіксів пасивних дієприкметників (54) 57
Подвоєння букв в іншомовних словах 61
Орфограма: подвоєні букви (21) 61
Написання префіксів роз-, без- 64
Орфограма: буква з у кінці префіксів (22) 64
Написання префікса з- (с-) 65
Орфограма: букви з — с у префіксі з- (с-) (23) 65
Написання префіксів пре-, при-, прі- 66
Орфограма: букви е — и у префіксах пре-, при- (24) 66
Написання суфіксів -ив, -ев- (-єв) 68
Орфограма: букви и, е в суфіксах -ив-, -ев- (25) 68
Написання суфіксів -инн(я), -інн(я) 69
Орфограма: буква и в суфіксі -инн(я) (26) 69
Написання суфіксів -ичк, -ичок, -ечок 70
Орфограма: букви и — е (є) в суфіксах -ичк, -ичок,
-ечк (-єчк) (27) 70
Написання суфіксів -ов-, -ев- (-єв-) 72
Орфограма: букви о — е (є) в суфіксах -ов-, -ев- (-єв-) (28) 72
Написання суфіксів -изм, -ист 74
Орфограма: букви и — і в словах іншомовного походження (6) 74
Написання суфіксів -ир, -ір 75
Орфограма: букви и — і в словах іншомовного походження (6) 75
Правопис складних слів 76
Орфограма: букви о, е, є в складних словах (29) 76
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 78
Правопис слів із частинами пів-, напів- 81
Правопис складноскорочених слів 83
Орфограма: правопис абревіатур і складноскорочених слів (46) 83
Правопис іменників 85
Орфограма: правопис відмінкових закінчень іменників (47) 85
Орфограма: букви о, е, є в закінченнях орудного відмінка однини
іменників першої відміни (31) 86
Орфограма: правопис слів у кличному відмінку (48) 87
Орфограма: м’який знак (10) 89
Орфограма: букви а, я, у, ю в закінченнях родового відмінка
однини
іменників другої відміни (32) 90
Орфограма: букви о, е, є в закінченнях давального й орудного
відмінків
іменників другої відміни (33) 92
Орфограма: подвоєні букви (21) 96
Правопис імен по батькові 99
Орфограма: букви о в суфіксі -ович та і, ї в суфіксах -івн(а),
ївн(а) (34) 99
Передача російських прізвищ українською мовою 102
Орфограма: букви и, і, ї, йо, ьо, о, е, є в російських
прізвищах (35) 102
Правопис прикметників 105
Орфограма: правопис відмінкових закінчень
прикметників (49) 106
Орфограма: правопис форм вищого й найвищого ступенів
порівняння прикметників (50) 107
Правопис присвійних прикметників 110
Орфограма: велика буква і лапки у власних назвах (1) 110
Правопис складних прикметників 114
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 114
Правопис кількісних числівників 117
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 117
Орфограма: м’який знак (10) 118
Орфограма: правопис відмінкових форм числівників (51) 119
Орфограма: правопис порядкових числівників (52) 120
Правопис утворених від числівників складних слів 122
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 122
Написання займенників 123
Орфограма: дефіс у неозначених займенниках (36) 123
Орфограма: ні в заперечних займенниках (37) 125
Правопис дієслів 126
Орфограма: букви е — и в особових закінченнях дієслів (38) 126
Орфограма: м’який знак (10) 127
Складна і складена форми майбутнього часу 127
Умовний і наказовий способи дієслів 129
Орфограма: частка би (б) з дієсловами умовного способу (39) 129
Орфограма: м’який знак (10) 132
Правопис активних дієприкметників 134
Орфограма: правопис суфіксів активних дієприкметників (53) 134
Правопис пасивних дієприкметників 136
Орфограма: правопис суфіксів пасивних дієприкметників (54) 136
Правопис дієприслівників 139
Орфограма: буква и в суфіксах дієприслівників (41) 139
Орфограма: букви у (ю), а (я) в дієприслівникових суфіксах
-учи (-ючи), -ачи (-ячи) (40) 140
Правопис прислівників 142
Орфограма: букви и, і в кінці прислівників (42) 142
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 143
Орфограма: правопис вищого й найвищого ступенів порівняння
прислівників (55) 147
Правопис прийменників 149
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 149
Правопис сполучників 150
Орфограма: правопис сполучників з іншими словами (56) 150
Правопис часток 152
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 152
Орфограма: не з іменником, прикметником, прислівником (43) 153
Орфограма: не з дієсловом (44) 159
Орфограма: ні (ані) з різними частинами мови (45) 162
Вигук 163
Орфограма: правопис вигуків (57) 163
Диктанти 165
Пунктуація
Перелік основних пунктограм 178
Розділові знаки у простому реченні 179
Пунктограма: розділові знаки в кінці речення (1) 179
Тире в простому реченні 182
Пунктограма: тире між підметом і присудком (2) 182
Тире в неповних реченнях 188
Пунктограма: тире на місці пропущеного члена речення (3) 188
Правопис і виділення непоширених прикладок на письмі 190
Орфограма: правопис непоширених прикладок (59) 190
Пунктограма: кома і тире при відокремлених прикладках (9) 190
Розділові знаки при однорідних членах речення 196
Пунктограма: розділові знаки між однорідними членами
речення (4) 196
Пунктограма: кома між повторюваними словами (5) 207
Однорідні та неоднорідні означення 207
Пунктограма: розділові знаки між однорідними членами
речення (4) 207
Узагальнювальні слова при однорідних членах речення 209
Пунктограма: двокрапка після узагальнювального слова
перед однорідними членами речення (6) 209
Пунктограма: тире після однорідних членів речення
перед узагальнювальним словом (7) 209
Відокремлені члени речення 218
Відокремлені означення 218
Пунктограма: кома і тире при відокремлених означеннях (8) 218
Відокремлені прикладки 227
Пунктограма: кома і тире при відокремлених прикладках (9) 227
Відокремлені обставини 233
Пунктограма: кома при відокремлених обставинах (10) 233
Відокремлені додатки 241
Пунктограма: кома при відокремлених додатках (11) 241
Відокремлені уточнювальні члени речення 244
Пунктограма: кома при уточнювальних членах речення (12) 244
Порівняльний зворот 247
Пунктограма: кома при порівняльному звороті (13) 248
Слова, граматично не пов’язані з членами речення 259
Розділові знаки при звертанні 259
Пунктограма: кома та знак оклику при звертанні (14) 259
Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях) 264
Пунктограма: кома при вставних словах і сполученнях
слів (15) 264
Пунктограма: кома, тире та дужки при вставлених словосполу-
ченнях і реченнях (16) 270
Розділові знаки при стверджувальних і заперечному словах
та вигуках 273
Пунктограма: кома та знак оклику при стверджувальних і запе-
речному словах і вигуках (17) 273
Розділові знаки у складному реченні 277
Розділові знаки в складносурядному реченні 278
Пунктограма: кома та крапка з комою між частинами складносу-
рядного речення (18) 278
Пунктограма: тире між частинами складносурядного
речення (19) 282
Розділові знаки в складнопідрядному реченні 284
Пунктограма: розділові знаки між частинами складнопідрядного
речення (20) 284
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 290
Пунктограма: кома, крапка з комою, тире та двокрапка
між частинами безсполучникового складного речення (21) 290
Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку 297
Пряма мова Розділові знаки при ній 299
Пунктограма: розділові знаки при прямій мові (22) 299
Непряма мова Розділові знаки в реченнях з непрямою мовою 304
Пунктограма: розділові знаки між частинами складнопідрядного
речення (20) 304
Розділові знаки при цитатах 308
Пунктограма: розділові знаки при цитатах (23) 308
Діалог Розділові знаки при діалозі 311
Пунктограма: розділові знаки при діалозі (24) 311
Диктанти 315
Відповіді до вправ 333