Українська мова. Довідник

код:
Ш11117У
автор:
Тєлєжкіна О. О

Тєлєжкіна О. О.
Українська мова. Довідник.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 400 с.
ISBN 978–611–540–273–1
Довідник складений відповідно до чинної програми з української мови для 12-річної школи і містить усі теми шкільного курсу української мови. Запропоновано вправи для самоконтролю. У довіднику наведено схеми фонетичного, морфемного, словотвірного і синтаксичного розбору, схеми морфологічного аналізу всіх частин мови. Доречними є міні-словнички, які мають практичне призначення: «Слова з подвійним наголосом», «Найпоширеніші помилки в наголошуванні», «Лексична сполучуваність слів у російській та українській мовах», «Граматичне керування різних частин мови». Для учнів 5–12 класів, абітурієнтів, учителів.
УДК 373:80
ББК 74.268.1 Укр я72

Мова:
укр.
кількість сторінок:
400
розмір файлу:
1,87 МБ
Цiна: 50 грн 50 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова
Вступ
ФОНЕТИКА
§ 1. Звуки мови і звуки мовлення 6
§ 2. Фонетична транскрипція 7
§ 3. Класифікація голосних звуків. Співвідношення голосних звуків мови і мовлення 8
§ 4. Класифікація і характеристика приголосних звуків 9
§ 5. Асиміляція приголосних звуків 15
§ 6. Спрощення у групах приголосних 18
§ 7. Чергування приголосних звуків 19
§ 8. Чергування голосних звуків 20
§ 9. Чергування [у] — [в], [і] — [й], [з] — [із] — [зі]] 21
§ 10. Склад слова. Складоподіл 22
§ 11. Наголос. Правила наголошування загальновживаної лексики 24
§ 12. Алгоритм фонетичного аналізу 26
ГРАФІКА
§ 13. Поняття про букву та алфавіт 31
§ 14. Особливості української графіки 33
ОРФОЕПІЯ
§ 15. Вимова голосних 34
§ 16. Вимова приголосних 34
§ 17. Вимова запозичених слів 37
§ 18. Вимова голосних і приголосних в окремих граматичних формах 37
ОРФОГРАФІЯ
§ 19. Принципи української орфографії 39
§ 20. Правопис основи слова 39
§ 21. Правопис слів іншомовного походження 45
§ 22. Правила правопису складних слів 48
§ 23. Правила правопису складноскорочених слів та графічних скорочень 54
§ 24. Правила правопису імен, по батькові та прізвищ 56
§ 25. Правопис префіксів 61
§ 26. Правопис суфіксів 62
§ 27. Правила переносу слів із рядка в рядок 65
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 28. Слово як одиниця мови 66
§ 29. Типи лексичного значення слова 68
§ 30. Багатозначні та однозначні слова 69
§ 31. Омоніми 70
§ 32. Синоніми 73
§ 33. Антоніми 75
§ 34. Лексика української мови за походженням 77
§ 35. Лексика української мови за використанням 78
ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 36. Фразеологія української мови: склад, основні ознаки 85
§ 37. Класифікація фразеологічних одиниць 87
ЛЕКСИКОГРАФІЯ
§ 38. Типи словників та їх характеристика 89
МОРФЕМІКА
§ 39. Основні поняття морфеміки 94
§ 40. Алгоритм морфемного аналізу 95
СЛОВОТВІР
§ 41. Основні поняття словотвору 97
§ 42. Способи словотворення 97
§ 43. Найпоширеніші способи творення різних частин мови 99
§ 44. Алгоритм словотвірного аналізу 102
МОРФОЛОГІЯ
§ 45. Основні поняття морфології 104
§ 46. Класифікація частин мови 105
§ 47. Іменник 105
§ 48. Алгоритм морфологічного аналізу іменника 127
§ 49. Прикметник 130
§ 50. Алгоритм морфологічного аналізу прикметника 137
§ 51. Числівник 140
§ 52. Алгоритм морфологічного аналізу числівника 146
§ 53. Займенник 149
§ 54. Алгоритм морфологічного аналізу займенника 155
§ 55. Дієслово 160
§ 56. Алгоритм морфологічного аналізу дієслова 169
§ 57. Прислівник 174
§ 58. Алгоритм морфологічного аналізу прислівника 177
§ 59. Прийменник 179
§ 60. Алгоритм морфологічного аналізу прийменника 181
§ 61. Сполучник 182
§ 62. Алгоритм морфологічного аналізу сполучника 184
§ 63. Частка 186
§ 64. Алгоритм морфологічного аналізу частки 188
§ 65. Вигук 191
§ 66. Алгоритм морфологічного аналізу вигуків 192
СИНТАКСИС
§ 67. Словосполучення 194
§ 68. Алгоритм синтаксичного аналізу словосполучення 199
§ 69. Речення 201
§ 70. Просте двоскладне речення 205
§ 71. Просте односкладне речення 209
§ 72. Другорядні члени речення у простому двоскладному та односкладному реченні 211
§ 73. Просте ускладнене речення 214
§ 74. Речення із вставними і вставленими конструкціями 221
§ 75. Алгоритм синтаксичного аналізу простого речення 223
§ 76. Складне речення 227
§ 77. Складносурядне речення 228
§ 78. Алгоритм синтаксичного аналізу складносурядного речення 229
§ 79. Складнопідрядне речення 232
§ 80. Алгоритм синтаксичного аналізу складнопідрядного речення 236
§ 81. Безсполучникове складне речення 239
§ 82. Алгоритм синтаксичного аналізу безсполучникового речення 241
§ 83. Складне речення з різними типами зв’язку 243
§ 84. Алгоритм синтаксичного аналізу речення з різними типами зв’язку 245
§ 85. Текст як одиниця синтаксису 247
§ 86. Складне синтаксичне ціле 249
§ 87. Актуальне членування речення 251
§ 88. Способи відтворення чужого мовлення 251
ПУНКТУАЦІЯ
§ 89. Розділові знаки у кінці речення 255
§ 90. Розділові знаки у простому реченні 255
§ 91. Розділові знаки у складному реченні 259
§ 92. Розділові знаки при прямій мові 262
СТИЛІСТИКА
§ 93. Функціональні стилі української мови 265
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
§ 94. Загальне поняття про спілкування і мовлення 272
§ 95. Усна і писемна форми спілкування 274
§ 96. Види і жанри публічного мовлення 277
§ 97. Культура мовлення 279
ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ
§ 98. Документ та його функції 282
§ 99. Особливості оформлення документа 282
§ 100. Автобіографія 285
§ 101. Заява 286
§ 102. Доручення 289
§ 103. Розписка 290
§ 104. Пояснювальна записка 292
§ 105. Протокол 293
§ 106. Витяг із протоколу 295
§ 107. Звіт 296
§ 108. Оголошення 297
§ 109. Запрошення 298
ПЕРЕВІР СЕБЕ
Узагальнюючі тести 308
Словничок «Слова з подвійним наголосом» 312
Словничок «Наголос як засіб розрізнення значення» 331
Словничок «Найбільш поширені помилки у наголошуванні» 345
Словничок «Лексична сполучуваність у російській та українській мовах» 357
Словничок «Граматичне керування різних частин мови» 385
Список літератури 395