Українська мова. 3 клас: розробки уроків: до підруч. М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської

код:
Н135008У
автор:
Курганська А. В.

Українська мова. 3 клас : розробки уроків : до підруч. М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської / А. В. Курганська. — Х. :Вид-во «Ранок», 2014. — 240 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-617-09-1929-8
Посібник розроблено відповідно до нової програми з української мови та її викладання у 3 класі загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання та підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської «Українська мова» (К.: Освіта, 2013). Автор дібрав багатий дидактичний матеріал, який дозволить зробити уроки цікавими та змістовними.
Разом із підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської «Українська мова» (К.: Освіта, 2013), робочим зошитом з української мови «Соловейко» (Автор Тимченко Л. І. — Х. : Ранок, 2014) та відривними картками «Українська мова» (Автор Голосна С. В. — Х. : Ранок, 2014) посібник складає повний навчально-методичний комплект.
Урізноманітнити та збагатити уроки новим цікавим матеріалом учителю допоможуть презентації, зібрані на електронному диску.
Призначений для вчителів початкових класів, студентів вищих навчальних педагогічних закладів.
УДК [811.161.2:373.3](07)
ББК 74.268.1(4Укр)я71

Мова:
укр.
кількість сторінок:
242
розмір файлу:
3,99 МБ
Безкоштовний додаток:
Електронні демонстраційні матеріали
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

Урок 1 Мова — найважливіший засіб спілкування. 5
Урок 2 Культура усного і писемного мовлення. 7
Урок 3 Культура спілкування. 10
Урок 4 Що таке текст. 11
Урок 5  Будова тексту. 14
Урок 6 Продовження. Будова тексту. Зв’язок речень у тексті. 16
Урок 7 Продовження. Частини тексту. Визначення виду тексту та його частин. 19
Урок 8 Урок розвитку зв’язного мовлення . 20
Урок 9 Продовження. Текст-міркування. Визначення особливостей будови тексту-міркування. 21
Урок 10 П родовження. Особливості текстів-оголошень. Основні ознаки художніх і науково-популярних текстів. 23
Урок 11 П родовження. Складання художніх та науково-популярних текстів. 25
Урок 12 Абзац. 28
Урок 13 П родовження. Складання текстів-інструкцій. 30
Урок 14 П родовження. Особливості текстів-листів. Складання колективних та індивідуальних листів. Укладання запрошень і привітань. Робота з повторення теорії. 32
Урок 15 Р озповідні, питальні і спонукальні речення. Окличні речення. 35
Урок 16 Урок розвитку зв’язного мовлення . 37
Урок 17 П родовження. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Спостереження за інтонуванням та розділовими знаками в кінці речень . 37
Урок 18 П родовження. Інтонування речень, різних за метою висловлювання та інтонацією. 40
Урок 19 Звертання. 43
Урок 20 Члени речення. Головні і другорядні члени речення.
Зв’язок слів у реченні. 45
Урок 21 П родовження. Складання речень і словосполучень. Закріплення знань про головні й другорядні члени речення. 48
Урок 22 Узагальнюючий урок за темою «Члени речення».
Перевірна робота . 51
Урок 23 С лова з прямим і переносним значенням. 52
Урок 24 Урок розвитку зв’язного мовлення . 53
Урок 25 С лова, що мають кілька значень. 54
Урок 26 С лова, які звучать і пишуться однаково. 56
Урок 27 С лова, близькі за значенням (синоніми). 58
Урок 28 С лова, протилежні за значенням (антоніми). 60
Урок 29 К онтрольна робота за темою «Слово». 62
Урок 30 З акінчення слова. 62
Урок 31 О снова слова. Частини основи. 64
Урок 32 Урок розвитку зв’язного мовлення . 66
Урок 33 П родовження. Загальне уявлення про частини основи. 66
Урок 34 С пільнокореневі слова. Корінь. 68
Урок 35 П родовження. Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів і форм того самого слова. Слова з омонімічними коренями . 70
Урок 36 Чергування голосних звуків у коренях слів . 72
Урок 37 Чергування приголосних звуків у коренях слів . 74
Урок 38 В имова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються
наголосом. 76
Урок 39 П родовження. Закріплення правил про вимову
і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях
слів . 78
Урок 40 Урок розвитку зв’язного мовлення . 81
Урок 41 В имова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и],
що не перевіряються наголосом. 81
Урок 42 К онтрольна робота. 83
Урок 43 А наліз контрольної роботи. Вимова і правопис слів
із дзвінкими та глухими приголосними звуками. 83
Урок 44 П родовження. Закріплення вимови і правопису слів
із дзвінкими і глухими приголосними . 85
Урок 45 Явища заміни в коренях слів дзвінких приголосних
глухими і навпаки. 88
Урок 46 П родовження. Явища заміни приголосних у коренях
слів. Перевірка слів із сумнівними приголосними. 90
Урок 47 Префікс. 92
Урок 48 Урок розвитку зв’язного мовлення . 94
Урок 49 П рефікси і прийменники. 94
Урок 50 П равопис префіксів роз-, без-. 97
Урок 51 В имова й правопис слів з префіксами з-, с-. 99
www.e-ranok.com.ua
238
Урок 52 П родовження. Закріплення правила про вимову
й правопис слів із префіксами з-, с-. 101
Урок 53 А построф після префіксів. 103
Урок 54 П родовження. Закріплення правила про вживання
апострофа після префіксів . 105
Урок 55 Суфікс. 107
Урок 56 Урок розвитку зв’язного мовлення . 109
Урок 57 П родовження. Закріплення знань про суфікс і його
словотворчу роль у мові. 109
Урок 58 П родовження. Порядок усного й письмового розбору
слів за будовою . 112
Урок 59 П родовження. Закріплення вміння робити розбір слів
за будовою. Перевірна робота. 113
Урок 60 З агальне поняття про частини мови. 114
Урок 61 Л огічні вправи на розрізнення слів за родовими
й видовими ознаками та за смисловими групами
в межах кожної частини мови. 116
Урок 62 П родовження. Добір спільнокореневих слів,
що належать до різних частин мови. 118
Урок 63 П родовження. Добір спільнокореневих слів,
що належать до різних частин мови. 120
Урок 64 Урок розвитку зв’язного мовлення . 122
Урок 65 З агальне поняття про іменник. 122
Урок 66 П родовження. Вправи на розрізнення іменників —
назв істот й іменників — назв неістот. Визначення
іменників у реченні . 124
Урок 67 В ласні і загальні іменники. Велика буква у власних
іменниках. 126
Урок 68 З акріплення навичок правопису власних і загальних
іменників . 128
Урок 69 П родовження. Творення іменників від прикметників.
Поняття предметності на прикладах іменників,
утворених від прикметників . 129
Урок 70 П родовження. Поняття предметності на прикладах
імен, що позначають дію. Творення іменників
від дієслів за зразком. 131
Урок 71 Р ід іменників (чоловічий, жіночий, середній). 133
Урок 72 Урок розвитку зв’язного мовлення . 135
Урок 73 П родовження. Визначення роду іменників. Родові
закінчення іменників. 136
www.e-ranok.com.ua
239
Урок 74 З мінювання іменників за числами (однина й множина). 138
Урок 75 П родовження. Змінювання іменників за числами
(однина й множина). 140
Урок 76 З мінювання іменників за відмінками. 142
Урок 77 П родовження. Прийменники і закінчення як засоби
вираження зв’язку слів у реченні. Роль іменників
у реченні . 144
Урок 78 Урок розвитку зв’язного мовлення . 145
Урок 79 К онтрольна робота за темою «Іменник». 146
Урок 80 А наліз контрольної роботи. Загальне поняття
про прикметник. Значення прикметників у мовленні. 146
Урок 81 З в’язок прикметників з іменниками. 147
Урок 82 П родовження. Вправи на встановлення зв’язку
іменника з прикметником. 149
Урок 83 П родовження. Змінювання прикметників за числами
у сполученні з іменником. 152
Урок 84 Урок розвитку зв’язного мовлення . 154
Урок 85 П родовження. Закріплення вміння змінювати
прикметники в сполученні з іменниками. 154
Урок 86 З мінювання прикметників за родами. Родові
закінчення прикметників. 157
Урок 87 П родовження. Визначення прикметників у реченні.
Добір прикметників-синонімів і прикметників-антонімів. 159
Урок 88 З акріплення знань про прикметник. Повний
морфологічний аналіз прикметників. 161
Урок 89 П родовження. Пряме й переносне значення
прикметників. 162
Урок 90 Урок розвитку зв’язного мовлення . 164
Урок 91 П родовження. Спостереження за різними формами
прикметників у сполученні з іменниками.
Визначення роду і числа прикметників. 164
Урок 92 П родовження. Урок-гра «Щасливий випадок».
Закріплення й узагальнення знань про прикметник . 166
Урок 93 Узагальнення знань про прикметник. 168
Урок 94 К онтрольна робота. 169
Урок 95 А наліз контрольної роботи. Загальне поняття про
дієслово. Зв’язок дієслова
з іменником у реченні. 169
Урок 96 Урок розвитку зв’язного мовлення . 171
Урок 97 П родовження. Зв’язок дієслова з іменником у реченні.
Дієслова-синоніми. 171
www.e-ranok.com.ua
240
Урок 98 П родовження. Виділення дієслів у реченні. Зв’язок
дієслова з іменником. 173
Урок 99 П родовження. Дієслова-синоніми. Їх використання
у мовленні. 175
Урок 100 П родовження. Спостереження за вживанням
дієслів-антонімів у мовленні. Добір антонімів . 176
Урок 101 П родовження. Дієслова, вжиті в прямому
й переносному значенні . 178
Урок 102 Урок розвитку зв’язного мовлення . 180
Урок 103 П родовження. Зв’язок дієслова з іменником у реченні . 180
Урок 104 З мінювання дієслів за часами. 181
Урок 105 П родовження. Розрізнення часових форм дієслів. 184
Урок 106 П родовження. Дієслова, що означають завершену
й незавершену дію. 185
Урок 107 П родовження. Розрізнення дієслів завершеної
й незавершеної дії . 187
Урок 108 Урок розвитку зв’язного мовлення . 189
Урок 109 П родовження Закріплення знань про часові форми
дієслів . 189
Урок 110 Написання не з дієсловами. 190
Урок 111 З акріплення й узагальнення знань про дієслово. 192
Урок 112 К онтрольна робота. 194
Урок 113 А наліз контрольної роботи. Повторення вивченого
за рік. Звуки й букви. Буквосполучення ьо. Написання
слів з апострофом. 194
Урок 114 Урок розвитку зв’язного мовлення . 196
Урок 115 Т екст. Редагування тексту. Правопис прийменників. 196
Урок 116 Дієслово. Неозначена форма дієслова. 198
Урок 117 А лфавіт. Перевірка ненаголошених голосних
у корені слова. 200
Урок 118 Урок-гра «Барвистий вінок України». 202
Додаток Р обота із словниковими словами. 207
І гри та вправи. 228