Українська мова. 11 клас (рівень стандарту)

код:
Ш14372У
автор:
Тєлєжкіна О. О.

Тєлєжкіна О. О.
Українська мова. 11 клас (рівень стандарту) / О. О. Тєлєжкіна.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 336 с. — (Серія «Практичний довідник учителя»).
ISBN 978–617–540–135–4
Зміст пропонованого практичного посібника відповідає вимогам чинної програми Міністерства освіти і науки України «Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту». У посібнику викладено теоретичний матеріал за мовленнєвою змістовою ліні¬єю (поняття комунікації, професійної комунікації, професійний імідж, усна і пи¬семна форми професійної комунікації, основи риторики) та мовною змістовою лінією програми (стилістичні засоби синтаксису, лінгвістика тексту, орфографічно-пунктуаційний практикум). До кожної теми дібрані практичні завдання, виконання яких забезпечить закріплення учнями набутих знань, а також удосконалення виро¬блених навичок і формування нових умінь і навичок. Крім того, подаються тексти для різних видів діяльності (диктанти, перекази, переклади, читання мовчки, аудію¬вання, анотування, реферування, конспектування, складання планів і тез), теми для написання творчих робіт.
Буде корисним у професійній діяльності учителям-словесникам.
УДК [811.161.2:371.2](07)
ББК 74.268.1Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
336
розмір файлу:
3,22 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ПЕРЕДМОВА 3
ВСТУП 5
Українська діаспора 5
Розподіл українців за групами країн на кінець 80-х років ХХ ст. 6
Українська мова у світі 12
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ 22
Комунікація як діяльність із метою взаємовпливу та обміну інформацією 22
Модель вербальної комунікації 25
Комунікація у професійній діяльності 30
Професійна комунікація 30
Типи співрозмовників 32
Етика професійного спілкування 33
Усна і писемна форма ділового спілкування 37
Переговори як форма усного ділового спілкування 37
Звіт як вид документа 41
Протокол як вид документа 43
Граматичне наповнення реквізитів протоколу 44
Витяг із протоколу як вид документа 46
Міжкультурна комунікація 47
Завдання до розділу 49
ОСНОВИ РИТОРИКИ 54
Риторика як наука і мистецтво 54
З історії риторики 55
Виникнення риторики 55
Риторика Арістотеля 56
Елліністична риторика 58
Давньоримська риторика 58
Пізньоантична і середньовічна риторика 59
Візантія 61
Риторика Відродження і Нового часу 61
Образ ритора 62
Складові образу ритора 63
Вимоги до поведінки оратора 64
Промова оратора 66
Закони риторики 66
Структура ораторської промови 68
Підготовка промови 69
Техніка мовлення 74
Полеміка 75
Професійний імідж 77
Завдання до розділу 78
336
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СИНТАКСИСУ 86
Синтаксичні норми 86
Порушення синтаксичних норм 87
Стилістичні особливості простих речень 92
Уживання простих односкладних речень 92
Уживання простих двоскладних речень 98
Стилістичні можливості складних речень 104
Завдання до розділу 110
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ 125
Текст як середовище функціонування мовних одиниць 125
Основні ознаки тексту 125
Класифікація текстів 126
Зміст і будова тексту 127
Типи зв’язку між реченнями 129
Функціональні типи мовлення 131
Актуальне членування речення 133
Завдання до розділу 133
Тексти і теми для виконання різних видів робіт 144
Теми для написання творів 144
Тексти для написання диктантів 145
Тексти для написання переказів 153
Тексти для перекладу 168
Тексти для аудіювання 176
Тексти для читання мовчки 198
Тексти для виконання письмових робіт репродуктивного характеру 218
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ І ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 256
Орфографічно-пунктуаційний практикум 256
Тести на повторення навчального матеріалу 265
Завдання для закріплення навичок мовного аналізу 289
ДОДАТОК А 298
Найважливіші відомості із синтаксису 298
ДОДАТОК Б 320
Найважливіші відомості з пунктуації 320
Додаток В 330
Загальне поняття про спілкування та комунікацію 330
ЛІТЕРАТУРА 333