Майстер-клас нового покоління. Біологія. 10-11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

код:
Е19229У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
74,3 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

strong>Біологія. 10 клас. Плани-конспекти уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень.
Календарний план
Вступ
Урок № 1. Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками
Урок № 2. Рівні організації життя
Неорганічні речовини
Урок № 3. Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.
Урок № 4. Неорганічні речовини. Роль води в живих системах.
Урок № 5. Роль неорганічних речовин (води, кисню, оксидів кислот, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів. Біологічна роль йонів
Органічні речовини
Урок № 6. Органічні речовини живих істот, їх різноманітність та біологічне значення
Урок № 7. Будова, властивості, функції вуглеводів у життєдіяльності організмів
Урок № 8. Будова, властивості, функції ліпідів
Урок № 9. Малі органічні молекули: амінокислоти
Урок № 10. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів) білків
Урок № 11. Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів. Роль вітамінів, гормонів, факторів росту в життєдіяльності організмів
Урок № 12. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул: нуклеїнових кислот
Урок № 13. Особливості використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо. Хімічний склад продуктів харчування
Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро
Урок № 14. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень
Урок № 15. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран)
Урок № 16. Транспорт речовин через мембрани
Урок № 17. Функції та особливості будови поверхневого апарата клітин організмів різних царств живої природи
Урок № 18. Будова і функції ядра. Значення нуклеоїду прокаріотичних клітин. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів
Цитоплазма клітин
Урок № 19. Складові цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, мембранні і немембранні органели, включення.
Будова і функції цитоскелету, роль його складових у просторовій організації клітин, в організації рухів у клітині та руху клітин. Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету
Урок № 20. Реакції проміжного обміну речовин на прикладі гліколізу
Урок № 21. Хімічний склад, будова і функції рибосом. Синтез білків
Урок № 22. Будова і функції одномембранних органел клітин (гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі)
Урок № 23. Будова і функції двомембранних органел клітини. Функції мітохондрій. Клітинне дихання. Синтез білків у мітохондріях
Урок № 24. Функції пластид
Урок № 25. Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Синтез білків у хлоропластах
Клітина як цілісна система
Урок № 26. Принципи функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів
Урок № 27. Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин
Урок № 28. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу
Урок № 29. Мітоз
Урок № 30. Мейоз
Урок № 31. Обмін речовин і енергії в клітині — енергетичний і пластичний обмін
Урок № 32. Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна
Урок № 33. Сучасні цитотехнології, використання їх для діагностування і лікування захворювань людини
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Неклітинні форми життя
Урок № 34. Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли
Урок № 35. Роль вірусів у природі й житті людини
Урок № 36. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини
Урок № 37. Характеристика пріонів
Одноклітинні організми
Урок № 38. Характеристика прокаріотів – еубактерій і архібактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності. Роль бактерій у природі та житті людини
Урок № 39. Профілактика бактеріальних захворювань людини
Урок № 40. Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів
Урок № 41. Колоніальні одноклітинні організми
Багатоклітинні організми
Урок № 42. Стовбурові клітини
Урок № 43. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин
Урок № 44. Будова і функції тканин тварин, їх здатність до регенерації
Урок № 45. Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини
Урок № 46. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації
Урок № 47. Органи багатоклітинних організмів
Урок № 48. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів
Урок № 49. Колонії багатоклітинних організмів
Урок № 50. Узагальнення. Принципи організації, функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організменого рівнів організації життя

Біологія. 11 клас: Плани-конспекти уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень.

Календарне планування
Розмноження організмів
Урок № 1. Нестатеве розмноження організмів
Урок № 2. Статеве розмноження організмів
Урок № 3. Будова й утворення статевих клітин
Урок № 4. Будова й утворення статевих клітин (1 година за рахунок резервного часу)
Закономірності спадковості
Урок № 5. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень
Уроки № 6–9. Закони Г. Менделя, їхній статистичний характер і цитологічні основи
Урок № 10. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування
Урок № 11. Взаємодія генів
Закономірності мінливості
Урок № 12. Комбінативна мінливість
Урок № 13. Мутаційна мінливість. Види мутацій
Урок № 14. Мутагени
Урок № 15. Модифікаційна мінливість
Генотип як цілісна система
Урок № 16. Основні закономірності функціонування генів у про- й еукаріотів
Урок № 17. Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу
Урок № 18. Химерні та трансгенні організми
Урок № 19. Генетичні основи селекції організмів
Урок № 20. Основні напрямки сучасної біотехнології
Біосферний рівень організації живої природи
Урок № 21. Запліднення. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток
Урок № 22. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму
Урок № 23. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція
Урок № 24. Життєвий цикл у рослин і тварин
Урок № 25. Ембріотехнології. Клонування
Популяція. Екосистема. Біосфера
Урок № 26. Характеристика популяцій. Статева і вікова структури популяції. Фактори, що впливають на чисельність популяції
Урок № 27. Екологічні чинники
Урок № 28. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування
Урок № 29. Біологічні адаптивні ритми організмів
Урок № 30. Угруповання та екосистеми
Урок № 31. Склад і структура угруповань. Взаємодія організмів в екосистемах
Урок № 32. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем
Урок № 33. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем
Урок № 34. Загальна характеристика біосфери. Учення В. І. Вернадського про біосферу
Урок № 35. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса
Урок № 36. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття
Основи еволюційного вчення
Урок № 37. Становлення еволюційних поглядів
Урок № 38. Синтетична гіпотеза еволюції
Урок № 39. Природний добір
Урок № 40. Вид, видоутворення. Мікроеволюція
Урок № 41. Адаптації як результат еволюційного процесу
Уроки № 42–43. Макроеволюційний процес
Урок № 44. Сучасні уявлення про фактори еволюції
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ТЕМИ
Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
Урок № 45. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на Землі
Урок № 46. Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів
Урок № 47. Періодизація еволюційних явищ
Урок № 48. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем
Урок № 49. Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства