Майстер-клас нового покоління. Біологія. 10-11 клас. Профільний рівень

код:
Е19228У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
97,1 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

strong>Біологія. 10 клас. Плани-конспекти уроків. Профільний рівень.
Календарний план
Біологія — наука про життя
Урок № 1. Біологія як наука: об’єкт вивчення, завдання, історія становлення й розвитку, наукові поняття (науковий факт, гіпотеза, закономірність, закон, теорія)
Урок № 2. Основні методи біологічних досліджень
Урок № 3. Система і класифікація біологічних наук. Зв’язок біології з іншими науками
Урок № 4. Видатні вчені-біологи світу, їхній внесок у розвиток біологічної науки
Урок № 5. Видатні вчені-біологи України, їхній внесок у розвиток біологічної науки
Урок № 6. Історичний нарис розвитку біології
Урок № 7. Основні напрями сучасних біологічних досліджень. Ресурсна, пізнавальна та естетична цінність живої природи
Урок № 8. Біологія як засіб вивчення живої природи і впливу на неї. Значення біології для формування сучасної природничо-наукової картини світу
Системна організація живої природи
Урок № 9. Рівні організації живої природи, їхні розміри, час існування, складові частини та зв’язки між ними
Урок № 10. Поняття «життя». Сучасний структурно-функціональний підхід до розкриття сутності життя
Урок № 11. Основні ознаки і властивості живого.
Урок № 12. Біологічні системи та їхні властивості
Урок № 13. Основні біосистеми: клітина, організм
Урок № 14. Основні біосистеми: популяція, вид, біоценоз
Урок № 15. Основні біосистеми: екосистема, біогеоценоз, біосфера
Урок № 16. Різноманітність, взаємозв’язки й особливості біосистем
Елементний склад біологічних систем
Урок № 17. Методи вивчення життя на молекулярному рівні. Основні напрями біохімічних досліджень
Урок № 18. Значення молекулярної біології
Урок № 19. Елементний склад біологічних систем. Біогенні елементи
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 20. Закономірності розташування елементів у Періодичній системі Д. І. Менделєєва та їх поширення у живій природі. Елементи-органогени
Урок № 21. Макро-, мікро- та ультрамікроелементи
Урок № 22. Потреби біосистем у хімічних елементах. Накопичення елементів у біосистемах
Урок № 23. Поняття про елементози. Ендемічні хвороби
Урок № 24. Єдність елементного складу різних біосистем
Неорганічні речовини живих організмів
Урок № 25. Різноманітність неорганічних сполук у складі живої природи
Урок № 26. Оксиди: класифікація, номенклатура, способи одержання, властивості, застосування
Урок № 27. Основи, їхній склад і назви. Нерозчинні основи та луги, їхні хімічні властивості. Амфотерні гідроксиди, їхні властивості
Урок № 28. Кислоти, їхній склад і назви, класифікація кислот. Фізичні та хімічні властивості, способи отримання кислот. Дія кислот і лугів на індикатори
Урок № 29. Солі, їхній склад і назви, класифікація солей. Фізичні та хімічні властивості, способи отримання солей. Генетичний зв’язок між оксидами, основами, кислотами й солями
Урок № 30. Значення кисню, озону, вуглекислого газу, гідроген пероксиду, гідроген сульфіду (сірководню), амоніаку для живих організмів
Урок № 31. Поняття про гідрофільні, гідрофобні та амфіфільні сполуки
Урок № 32. Електроліти живих систем та їхнє біологічне значення
Урок № 33. Значення води і неорганічних солей для живих систем. Поняття про якість води і гранично допустиму концентрацію речовин
Урок № 34. Розчини в живих системах: розчини електролітів, буферні розчини, їхні властивості та біологічне значення
Біомолекулярний склад живого
Урок № 35. Біомолекули: елементний склад, причини різноманітності. Низькомолекулярні сполуки живих систем і біополімери
Урок № 36. Білки — структурна основа біосистем. Види хімічних зв’язків у білках. Праці О. Я. Данилевського, Е. Фішера, Ф. Сенгера, Л. Полінга
Урок № 37. Амінокислотний склад білків. Будова та хімічні властивості амінокислот. Класифікація амінокислот
Урок № 38. Рівні структурної організації білкової молекули. Фактори підтримання та зміни конформації білка. Фізико-хімічні властивості білків
Урок № 39. Пептиди: механізм утворення та фізіологічне значення. Штучний синтез пептидів
Урок № 40. Класифікація білків. Загальна характеристика функцій білків у живих системах
Урок № 41. Ферменти: класифікація, властивості, механізм дії
Урок № 42. Вуглеводи: загальна характеристика та класифікація
Урок № 43. Моносахариди: номенклатура, оптична ізомерія, фізичні та хімічні властивості. Представники моносахаридів та їхні біологічні функції
Урок № 44. Полісахариди. Структура молекул, властивості, найважливіші представники. Гідроліз і біологічні функції полісахаридів
Урок № 45. Ліпіди: загальна характеристика, склад, структура, фізичні та хімічні властивості, біологічні функції. Різноманітність ліпідів
Урок № 46. Нуклеїнові кислоти. Історія і методи вивчення нуклеїнових кислот
Урок № 47. Будова нуклеїнових кислот. Нуклеотидний склад ДНК та РНК
Урок № 48. Функції ДНК та РНК
Урок № 49. Структурні особливості молекули АТФ. Поняття про макроергічний хімічний зв’язок
Урок № 50. Біологічно активні речовини, їхній вміст у живих організмах і значення для життєдіяльності. Алкалоїди, коферменти, їхнє біологічне значення
Урок № 51. Основні групи вітамінів, їхні представники, біологічне значення
Урок № 52. Біокоординаційні сполуки: хлорофіл, гемоглобін, вітамін В12
Урок № 53. Основні напрями розвитку молекулярної біології. Штучний синтез біополімерів. Основні напрями біохімічних досліджень в Україні
Урок № 54. Біомолекулярна єдність і універсальність біосистем
Уроки № 55–63. Лабораторний практикум № 1
Структури клітинного рівня: біомолекули та органели клітини
Урок № 64. Нарис історії вивчення клітини. Клітинна теорія. Значення клітинної теорії для розвитку біології
Урок № 65. Методи вивчення життя на клітинному рівні
Урок № 66. Загальний план будови клітин живих організмів. Структурні компоненти клітини: цитоплазма, ядро, поверхневий апарат
Урок № 67. Клітини прокаріотів і еукаріотів
Урок № 68. Рослинна й тваринна клітини: порівняльна характеристика будови. Клітини грибів
Урок № 69. Цитоплазма та її компоненти: цитозоль, органели, включення
Урок № 70. Мембранні органели. Система одномембранних органел
Урок № 71. Двомембранні органели. Будова й функції мітохондрій
Урок № 72. Основні групи пластид, їхній склад і функції
Урок № 73. Автономність двомембранних органел
Урок № 74. Немембранні органели: характеристика складу й структури. Рибосоми. Цитоскелет. Клітинний центр
Урок № 75. Спеціальні органели: міофібрили, тонофібрили, війки й джгутики (загальна характеристика) Включення, їхній хімічний склад і значення для клітини
Урок № 76. Ядро: склад та будова. Біомолекулярний склад каріоплазми, хроматину. Генетична й метаболічна функції ядра
Урок № 77. Хромосоми: склад, будова, форма, кількість. Аутосоми та статеві хромосоми
Урок № 78. Диплоїдний та гаплоїдний набір хромосом. Гомологічні та негомологічні хромосоми
Урок № 79. Поверхневий апарат клітини, його структура й функції
Урок № 80. Молекулярний склад і структура мембран. Роль мембран у клітині
Урок № 81. Проникність мембран. Дифузія, осмос. Транспорт речовин крізь мембрани. Молекули-переносники
Урок № 82. Клітинна стінка рослин: особливості хімічного складу, лігніфікація
Урок № 83. Клітина як дискретна система
Основні процеси клітинного рівня
Урок № 84. Метаболізм — основа життєдіяльності клітини. Основні метаболічні процеси клітини та методи їхнього вивчення
Урок № 85. Хімічні основи клітинного метаболізму. Джерела енергії для клітини
Урок № 86. Процеси біосинтезу в живій клітині. Спадкова інформація та генетичний код. Ген — спадковий чинник живої природи
Урок № 87. Властивості генетичного коду
Урок № 88. Матричний синтез ДНК, РНК, білків
Урок № 89. Біосинтез білка: умови й основні етапи
Урок № 90. Біосинтез вуглеводів і ліпідів: основні реакції та умови перебігу
Уроки № 91 – 93. Енергетичний обмін у клітині. Біологічне окиснення — основа енергетичного обміну
Урок № 94. Фотосинтез, його роль у природі. Історія вивчення фотосинтезу. Роботи К. Тимірязєва
Урок № 95. Фотосинтетичні пігменти. Хроматрофічний метод і метод мічених атомів у дослідженні фотосинтезу. Поняття про фотосистеми
Урок № 96. Основні реакції світлової та темнової фаз фотосинтезу
Урок № 97. Продуктивність фотосинтезу. Фактори, що впливають на фотосинтез
Урок № 98. Хемосинтез. Внесок С. М. Виноградського у вивчення хемосинтетичних бактерій
Урок № 99. Внутрішньоклітинна регуляція метаболізму. Роль ферментів у регуляції метаболічних процесів
Урок № 100. Внутрішньоклітинна регуляція метаболізму. Роль ферментів у регуляції метаболічних процесів
Урок № 101. Гомеостаз та механізми його підтримання у клітині. Практичне значення знань про метаболічні процеси
Самовідтворення клітини. Віруси
Урок № 102. Репродукція клітин. Соматичні й статеві клітини
Урок № 103. Життєвий цикл клітин
Урок № 104. Регуляція і чинники мітотичної активності
Урок № 105. Каріотип
Урок № 106. Типи клітинної репродукції. Мітоз. Ентомітоз. Аміто
Урок № 107. Мейоз. Фази мейозу. Кросинговер
Урок № 108. Значення мейозу в процесах гаметогенезу у тварин та споро¬генезу у вищих рослин
Урок № 109. Неклітинні форми життя — віруси
Урок № 110. Шляхи проникнення вірусів у клітину
Уроки № 111–112. Вірусні захворювання людини, рослин і тварин. ВІЛ-інфекція/СНІД, профілактика і лікування. Заходи профілактики поширення вірусних захворювань
Урок № 113. Місце вірусів у системі органічного світу. Пріони
Уроки № 114 – 118. Лабораторний практикум № 2
Організм як біосистема: структурні елементи та основні процеси
Урок № 119. Загальна характеристика організменого рівня організації живої природи: склад, структура, основ¬ні процеси, значення у природі
Урок № 120. Процеси життєдіяльності організмів: живлення, дихання, виділення, обмін речовин і енергії, транспорт речовин, розмноження, подразливість, рух
Урок № 121. Методи вивчення і способи класифікації організмів
Урок № 122. Одноклітинні прокаріоти: структурно-функціональні особливості, спосіб життя і поширення у природі
Урок № 123. Розмноження бактерій. Різноманітність прокаріотів: еубактерії, архебактерії, ціанобактерії
Уроки № 124 – 125. Одноклітинні еукаріоти: морфологічна і функціональна характеристика. Регуляція процесів життєдіяльності й поведінкові реакції одноклітинних організмів
Уроки № 126 – 127. Одноклітинні тварини, рослини, гриби: особливості організації та характеристика життєвих функцій. Регуляція функцій одноклітинних організмів
Уроки № 128 – 129. Розмноження одноклітинних організмів. Біологічне і практичне значення одноклітинних організмів
Урок № 130. Колоніальні організми. Морфологічні ознаки і фізіологічні процеси у колоніальних форм прокаріотів, рослин, тварин
Уроки № 131 – 132. Багатоклітинні організми. Структурні елементи багатоклітинного організму (клітини, тканини, органи, системи органів) і принципи його функціонування
Урок № 133. Основні типи тканин багатоклітинних організмів тварин і покритонасінних рослин. Поняття про несправжні тканини. Гістотехнології
Уроки № 134 – 135. Органи, системи органів та їх функціональне призначення. Спеціалізація органів. Органи рослин: вегетативні і генеративні
Уроки № 136 – 137. Принципи організації тіла багатоклітинних тварин. Симетрія тіла. Фізіологічні та функціональні системи органів тварин
Уроки № 138 – 140. Обмін речовин, енергії, інформації в організмах різних груп. Гомеостаз і адаптація. Координація й регуляція функцій організмів різних царств. Типи регуляції функцій: гуморальна, нервова, імунна
Уроки № 141 – 143. Поведінкові реакції рослинних і тваринних організмів. Регенерація. Організм — цілісна саморегульована біологічна система
Властивості організмів: розмноження та індивідуальний розвиток
Уроки № 144 – 145. Форми розмноження організмів. Нестатеве і статеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення
Уроки № 146 – 147. Способи нестатевого розмноження одноклітинних і деяких багатоклітинних організмів. Клонування
Уроки № 148 – 149. Статеве розмноження. Будова статевих клітин. Гаметогенез. Гермафродитизм
Уроки № 150 – 151. Запліднення та його форми. Партеногенез. Поліембріонія
Уроки № 152 – 153. Індивідуальний розвиток організмів (онтогенез). Періодизація онтогенезу багатоклітинних організмів
Уроки № 154 – 155. Ембріональний розвиток. Етапи ембріогенезу у тварин
Уроки № 156 – 158. Диференціація клітин у процесі ембріогенезу. Формування багатоклітинного зародка. Гістогенез, органогенез. Вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на розвиток зародка людини
Уроки № 159 – 160. Постембріональний розвиток. Типи постембріонального розвитку. Статеве дозрівання. Старість як етап онтогенезу. Теорії старіння організмів
Уроки № 161 – 162. Особливості постембріонального розвитку рослин. Ріст організмів та його етапи. Типи і чинники росту. Обмежений і необмежений ріст організмів різних груп
Уроки № 163 – 165. Життєві цикли та чергування поколінь. Прості та складні життєві цикли. Узагальнення. Поділ клітини — основа розмноження та індивідуального розвитку організмів
Уроки № 166 – 170. Лабораторний практикум № 3

Біологія. 11 клас: Плани-конспекти уроків. Профільний рівень
Календарне планування
Спадковість і мінливість організмів
Урок № 1. Гени й ознаки. Геном. Регуляція активності генів
Урок № 2. Генетика — наука про спадковість і мінливість. Методи генетичних досліджень
Урок № 3. Гібридологічний метод вивчення успадкування ознак. Типи схрещувань. Моногібридне схрещування гічних наук. Зв’язок біології з іншими науками
Урок № 4. Дигібридне й полігібридне схрещування
Урок № 5. Взаємодія алельних генів
Урок № 6. Зчеплене успадкування
Урок № 7. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю. Генетичні основи визначення статі в різних груп організмів
Урок № 8. Неалельні взаємодії генів
Урок № 9. Розв’язання типових задач із генетики
Урок № 10. Генотип як цілісна система. Множинна дія генів (плейотропія). Цитоплазматична спадковість
Урок № 11. Генетика людини
Урок № 12. Методи вивчення спадковості людини. Генетика популяцій
Урок № 13. Узагальнення, систематизація і знань контроль навчальних досягнень за темою «Спадковість»
Урок № 14. Лабораторний практикум № 4
Урок № 15. Мінливість ознак, її види й значення
Урок № 16. Взаємодія генотипу й середовища. Модифікаційна мінливість, її статистичні закономірності
Урок № 17. Спадкова мінливість. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості М. Вавилова
Урок № 18. Виявлення й опис нормальних та мутантних форм дрозофіли. Виявлення джерел мутагенів у навколишньому середовищі та оцінка можливих наслідків їхнього впливу на організми
Урок № 19. Розв’язання типових задач на визначення виду мутацій
Урок № 20. Узагальнення, систематизація, контроль навчальних досягнень
Урок № 21. Селекція як процес і як наука
Уроки № 22–23. Селекція рослин
Уроки № 24–25. Селекція тварин
Урок № 26. Селекція мікроорганізмів
Урок № 27. Біотехнологія
Урок № 28. Досягнення та перспективи розвитку біотехнології
Уроки № 29 – 30. Узагальнення, систематизація й контроль навчальних досягнень за темою «Генетика й селекція»
Організм і середовище його існування
Урок № 31. Екологія, її завдання та предмет дослідження. Принципи єдності організму й середовища
Урок № 32. Екологічні фактори. Закон оптимуму
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 33. Абіотичні фактори середовища
Урок № 34. Адаптації організмів до середовища існування
Урок № 35. Ґрунт як середовище існування організмів
Урок № 36. Вода як середовище існування
Урок № 37. Наземно-повітряне середовище існування
Урок № 38. Живі організми як середовище існування
Урок № 39. Життєві форми організмів
Урок № 40. Циклічність фізіологічних функцій організмів
Урок № 41. Взаємозв’язки між організмами: позитивні, негативні, нейтральні
Урок № 42. Вірулентність мікроорганізмів та стійкість людей до захворювань
Урок № 43. Рослинний організм і середовище його існування
Уроки № 44–45. Єдність організму й середовища його існування
Популяційно-видовий рівень організації живої природи
Уроки № 46–47. Популяційно-видовий рівень, методи його вивчення
Уроки № 48–49. Популяція, її екологічна характеристика
Уроки № 50–51. Динаміка чисельності популяції
Уроки № 52–53. Дослідження динаміки популяцій мікроорганізмів у лабораторних умовах
Уроки № 54–55. Популяція — одиниця еволюції. Генофонд популяції
Уроки № 56–57. Форми природного добору
Уроки № 58–59. Вид. Критерії виду
Уроки № 60–61. Вивчення морфологічного критерію виду
Уроки № 62–63. Популяційна структура виду
Уроки № 64–65. Видоутворення. Мікроеволюція
Уроки № 66–67. Популяція людини
Уроки № 68–69. Популяція — форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції
Екосистемний рівень організації живої природи
Уроки № 70–71. Екосистеми, їхня характеристика
Урок № 72. Природні біогеоценози
Урок № 73. Потік енергії в екосистемах, їхня біологічна продуктивність
Урок № 74. Біогеоценоз мішаного й широколистяного лісу (діброви). Стійкість біогеоценозу
Урок № 75. Геоботанічний опис екосистеми суші (суходолу)
Урок № 76. Біогеоценоз прісної водойми
Урок № 77. Біологічні моделі екосистем
Урок № 78. Закони організації екосистем
Урок № 79. Кругообіг хімічних елементів в екосистемах
Урок № 80. Агроекосистеми (агроценоз)
Уроки № 81–82. Підвищення продуктивності агроценозів
Урок № 83. Фізико-хімічні характеристики основних типів ґрунтів в Україні, шляхи підвищення їхньої родючості
Урок № 84. Агрофітоценози. Хімічний захист рослин
Урок № 85. Поживні середовища для культурних рослин
Урок № 86. Сівозміна та її значення
Уроки № 87–88. Зміни біогеоценозу. Сукцесії
Урок № 89. Закономірності сукцесійних процесів
Урок № 90. Сукцесії в лабораторних умовах
Урок № 91. Антропогенні зміни в екосистемах
Уроки № 92–93. Розв’язання екологічних задач
Уроки № 94–95. Екосистема — самостійний рівень організації живої природи й результат загального історичного розвитку видів
Уроки № 96–97. Екосистемний рівень організації живої природи
Біосферний рівень організації живої природи
Уроки № 98–99. Біосфера та її межі
Уроки № 100–101. Біосфера й людина. Ноосфера
Уроки № 102–103. Роль організмів в еволюції біосфери
Урок № 104. Кругообіг речовин у біосфері
Уроки № 105–106. Деградація навколишнього середовища
Уроки № 107–108. Техногенні фактори деградації біосфери
Уроки № 109–110. Охорона природи
Уроки № 111–112. Біосфера — стійка динамічна відкрита система
Уроки № 113–114. Польовий практикум № 1
Історичний розвиток органічного світу
Урок № 115. Зародження й розвиток еволюційних поглядів
Урок № 116. Передумови виникнення дарвінізму
Уроки № 117–118. Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна
Уроки № 119–120. Докази еволюції органічного світу
Урок № 121. Докази еволюції
Урок № 122. Природний і штучний добір
Урок № 123. Макроеволюція. Напрямки й шляхи еволюції
Урок № 124. Ароморфози тваринних організмів
Урок № 125. Ароморфози рослин
Уроки № 126–127. Розвиток органічного світу у світлі основних напрямків еволюції
Уроки № 128–129. Рушійні сили й докази антропогенезу
Урок № 130. Біогеоценоз — середовище для еволюції
Урок № 131. Криза дарвінізму. Створення синтетичної гіпотези еволюції
Урок № 132. Правила й закономірності еволюційного процесу
Уроки № 133–134.Сучасні погляди на виникнення життя на Землі. Космічна біологія
Уроки № 135–136. Основні етапи еволюції органічного світу
Уроки № 137–138. Урок-залік (або контрольна робота)
Система органічного світу
Уроки № 139–140. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку
Уроки № 141–142. Сучасна система рослин і тварин
Уроки № 143–144. Узагальнення, систематизація й контроль навчальних досягнень за темою «Система органічного світу»
Біорізноманітність
Уроки № 145–146. Біорізноманітність: рівні, типи, біологічне й практичне значення біорізноманітності
Уроки № 147–148. Методи оцінки екологічного стану навколишнього середовища
Уроки № 149–150. Методи вивчення біорізноманітності
Уроки № 151–152. Методи екологічного моделювання. Математичне моделювання при розв’язанні екологічних завдань
Уроки № 153–154. Причини зменшення біорізноманітності
Уроки № 155–156. Природоохоронна політика людства в збереженні біорізноманітності
Уроки № 157–158. Біорізноманітність як основа життя на Землі