Математика. 5—6 класи: Короткий довідник

код:
Т10738У
автор:
Золотарьова І. О.

Золотарьова І. О.
З80 Математика. 5—6 класи: Короткий довідник. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 160 с. — (Короткий довідник школяра).
ISBN 978-611-540-058-4
Посібник відповідає чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) і являє собою стислий довідник з курсу математики 5 і 6 класів. Видання містить теоретичний матеріал, який подано за класами, приклади розв’язування типових завдань, предметний покажчик.
Призначений для учнів 5 і 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 510.3(03)
ББК 22.262.8
Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
1,21 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗГАДАЄМО ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ
Запис і читання чисел 4
Арифметичні дії 4
Додавання 4
Віднімання . 5
Множення 7
Ділення 9
Ділення з остачею 10
Рівняння 11
Дріб 12
Геометричні фігур и . 14
Периметр многокутників 14
Площі фігур . 16
Метрична система вимірювання 16
5 КЛАС
Натуральний ряд чисел 18
Властивості натурального ряду чисел 18
Запис і читання натуральних чисел . 18
Запис числа за допомогою розрядних доданків . 19
Порівняння натуральних чисел . 19
Округлення натуральних чисел . 20
Арифметичні дії з натуральними числами . 21
Числові та буквені вираз и 24
Розв’язування задач на рух 26
Рівняння 35
Геометричні фігур и . 36
Шкала . Координатний промін ь .40
Кут . Вимірювання кутів 43
Види кутів 45
Многокутники . 46
Трикутник. Види трикутників . 46
Чотирикутники 48
Одиниці вимірювання площі . 49
Прямокутний паралелепіпед
і його об’єм 50
Одиниці вимірювання об’єму . 52
Звичайні дроби . 53
Запис і читання звичайних дробів 53
Порівняння звичайних дробів 55
Мішані числа 56
Додавання і віднімання дробів з однаковими
знаменниками . 58
Додавання і віднімання мішаних чисел
з однаковими знаменниками . 59
Знаходження дробу від числа (частини числа) 60
Знаходження числа за значенням дробу
(числа за його частиною) 61
Десятковий дріб . 63
Запис і читання десяткових дробів 63
Правило запису десяткового дробу 64
Таблиця розрядів десяткових дробів 64
Властивості десяткового дробу . 65
Порівняння десяткових дробів . 66
Округлення десяткових дробів . 66
Додавання та віднімання десяткових дробів 67
Множення десяткових дробів 69
Ділення десяткових дробів . 70
Перетворення звичайного дробу в десятковий 73
Знаходження десяткового дробу від числа
(частини числа) 73
Знаходження числа за значенням десяткового
дробу (числа за його частиною) . 74
Середнє арифметичне . 75
Відсотки . 76
Знаходження відсотків від числа (частини числа) 77
Знаходження числа за значенням його відсотків
(числа за його частиною) 78
Відсоткове співвідношення двох чисел . 79
Масштаб . 80
6 КЛАС
Подільність натуральних чисел 84
Дільники і кратні 84
Властивості подільності 84
Ознаки подільності . 85
Прості і складені числа . 87
Властивості розкладу на множники . 88
Найбільший спільний дільник . 89
Найменше спільне кратне . 91
Звичайні дроби . 92
Основна властивість дробу . 92
Застосування основної властивості дробу . 93
Зведення дробів до спільного знаменника 95
Порівняння дробів з різними знаменниками 96
Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками . 97
Множення дробів . 98
Знаходження дробу від числа (частини числа) . 100
Ділення дробів 102
Перетворення звичайних дробів у десяткові.
Періодичний десятковий дріб . 102
Десяткове наближення звичайного дробу . 105
Знаходження числа за значенням дробу
(числа за його частиною) . 105
Обчислення виразів, які містять звичайні
та десяткові дроби . 106
Віднош ення і пропорці ї 107
Відношення 107
Пропорція 108
Пряма пропорційна залежність величин 110
Обернено пропорційна залежність . .112
Розв’язування задач за допомогою пропорції 114
Поділ величини на пропорційні частини 116
Імовірніст ь випадково ї поді ї .119
Коло . Круг 122
Коло 122
Круг 124
Раціонал ьні числа та ді ї над ними . 125
Додатні і від’ємні числа. Запис і читання . 125
Координатна пряма 127
Протилежні числа . 128
Цілі числа. Раціональні числа 129
Модуль числа . 129
Порівняння раціональних чисел . 131
Додавання раціональних чисел 132
Віднімання раціональних чисел . 133
Довжина відрізка . 133
Правила розкриття дужок 134
Множення раціональних чисел 134
Ділення раціональних чисел 136
Усі дії з раціональними числами 137
Використання властивостей (законів) множення
для спрощення виразів . 137
Розв ’язування рівнян ь . 140
Властивості рівнянь . 140
Розв’язування задач за допомогою рівняння . 144
Коорд инатна площ ина 146
Перпендикулярні та паралельні прямі 146
Координатна площина . 148
Графіки залежності між величинами . 151
Предм етн ий пока жчик . 155