Географія. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків

код:
Г11527У
автор:
Вовк В. Ф.

Географія. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків / В. Ф. Вовк, О. Г. Стадник, О. В. Яковчук — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 464с. — (Серія «Профільна школа»).
ISBN 978–611–540–582–4.
Посібник складено відповідно до нової програми 12-річної школи (профільний рівень), затвердженої Міністерством освіти і науки України із курсу «Географія». У посібнику наведено методичні рекомендації щодо вивчення географії, методичні розробки та конспекти занять, найновіші статистичні відомості, цікаву додаткову інформацію тощо. Видання містить усебічну оцінку ресурсного потенціалу світу та його регіонів, характеристику найважливіших міжгалузевих комплексів. Крім того, у посібнику наведено весь необхідний матеріал для підготовки та проведення уроків-практикумів. Для вчителів географії, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та ін.
УДК [372.8:91](075.3)
ББК 74.226.504(0)я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
5,35 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Урок № 1 Сучасна географія — простір, час, взаємодія. Предмет і об’єкт дослідження фізичної і соціально-економічної географії. Естетична географія. Джерела географічних знань 4
Урок № 2 Методи дослідження географії. Теоретичні дослідження 9
Урок № 3 Видатні економікогеографи світу 14
Урок № 4 Круглий стіл. Тема «Нові напрямки досліджень сучасної географії» 16
Урок № 5 Практикум. Телеміст «Роль географії у формуванні візитної картки країни» 19
Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу
Тема 1. Політична карта світу
Урок № 6 Поняття «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Державний устрій: форми правління 27
Урок № 7 Класифікація країн за адміністративно-територіальним поділом. Типологія федерацій та столиць, їхні відмінності 32
Урок № 8 Етапи формування сучасної політичної карти світу. Якісні та кількісні
зміни, які відбулися на політичній карті світу останнім часом 39
Урок № 9 Геополітика. Основні геополітичні чинники. Політико-географічне положення. 47
Урок № 10 Практикум. Захист проекту «Я — миротворець». Сучасні геополітичні зрушення на політичній карті 55
Урок № 11 Явища сепаратизму. Невизнані держави. Практикум. Ділова гра «Зони етнічного конфлікту. Проблеми врегулювання» 57
Урок № 12 Показники рівня розвитку країн. Типологія держав 60
Урок № 13 Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів. 66
Урок № 14 Практикум. Міні-референдум «Україна і НАТО». Творча робота «Позначення на контурній карті зон життєво важливих інтересів України та їх аналіз». 69
Урок № 15 Практикум. Практична робота «Аналіз політичної карти регіону» 71
Тема 2. Природно-ресурсний потенціал планети — джерело життя людства
Урок № 16 Географічне і навколишнє середовище. Світові природні ресурси, їхня класифікація. Природокористування. Ресурсозабезпеченість 73
Урок № 17 Мінеральні природні ресурси. Паливні корисні копалини. Практикум. Творча робота «Створення картографічної моделі світового експорту та імпорту паливно-енергетичних ресурсів» 79
Урок № 18 Закономірності поширення рудних корисних копалин світу 82
Урок № 19 Ресурси Світового океану 84
Урок № 20 Практикум. Інтерактивний тренінг «Проблеми енергетики та енергозбереження» 86
Урок № 21 Земля — унікальний природний ресурс. Земельний фонд світу 88
Урок № 22 Деградація земельних ресурсів. 90
Урок № 23 Вода — унікальне природне утворення. Водозабезпеченість регіонів і країн. Структура водоспоживання світу та України. Водосховища світу 95
Урок № 24 Опріснення солоної води. Перспективи використання льодовиків. Гідроенергетичний потенціал світу. 101
Урок № 25 Ліси — «легені» планети та біологічний ресурс 104
Урок № 26 Практикум. Дискусія «Ліси потребують допомоги». 109
Урок № 27 Практикум. Ділова гра «Життєвий цикл олівця». Біологічні ресурси 111
Урок № 28 Кліматичні ресурси. 114
Урок № 29 Рекреаційні ресурси світу. Практикум. Практична робота «Позначення на контурній карті найбільших рекреаційних зон світу». 120
Урок № 30 Практикум. Захист проекту «Збереження Чорного й Азовського морів» 127
Урок № 31 Антропогенний вплив на складові частини географічної оболонки. Практикум. Підведення підсумків творчої роботи «Складання каталогу культурно-історичних об’єктів свого краю» 128
Тема 3. Людина — творець ноосфери
Урок № 32 Людина — біосоціальний вид. Особливості впливу людини на географічну
оболонку. Посилення впливу людини на природу в добу НТР 132
Урок № 33 Агроландшафти, техногенні ландшафти, урбанізовані території 139
Урок № 34 Шляхи оптимізації техногенного обміну речовин. Практикум. Захист проекту «Екологічний будинок» 142
Урок № 35 Естетичні ландшафти. Практикум. Захист постера «Ландшафт, який хочеться зберегти» 145
Урок № 36 Техногенні аварії та їх наслідки. Практикум. Ділова гра «Оцінка стану ландшафтів (екологічна, санітарно-гігієнічна, естетична, рекреаційна)» 146
Урок № 37 Практикум. Творча робота «Роль ландшафту в становленні духовності народу України» 150
Тема 4. Людина в організованому середовищі
Урок № 38 Кількість населення світу та його відтворення. Демографічні процеси. Головні чинники природного руху населення. 150
Урок № 39 Сучасна картина розселення населення світу. Концепції демографічного переходу. Проблеми демографічного розвитку України і світу. Практикум. Творча робота «Складання й аналіз графічної моделі демографічного переходу однієї з країн світу» 159
Урок № 40 Механічний рух населення. Практикуми. Дискусія «Екологічні біженці: чи варто їх приймати?». Організація здійснення проекту «Шкільний перепис населення» 165
Урок № 41 Практикум. Творча робота «Розробка сценарію заходів демографічної або міграційної політики у своїй місцевості або в одній із країн світу» 171
Урок № 42 Статево-вікова і сімейна структура населення. 173
Урок № 43 Расова, етнічна і конфесійна структура населення. Практикум. Твір-есе «Видатні люди мого населеного пункту» 179
Урок № 44 Етнічна мозаїка світу. Класифікація етносів. Міжетнічні проблеми 182
Урок № 45 Міжконфесійні проблеми в країнах світу 186
Урок № 46 Расова структура населення. Географія основних рас. Расова дискримінація та її форми у країнах світу. 190
Урок № 47 Трудові ресурси. Економічно активне населення. Класифікація країн
світу за професійною структурою населення. Безробіття. 193
Урок № 48 Система розселення населення світу. Географія сільського розселення.
Класифікація сільських поселень 197
Урок № 49 Географія міського розселення. Урбанізація 201
Урок № 50 Практикум. Проект «Будуємо місто» 208
Урок № 51 Практикум. Семінар «Людина на планеті» 209
Тема 5. НТР — крок у майбутнє
Урок № 52 Сутність НТР. Складові частини НТР. Наука як складова частина НТР. Проблеми створення технопарків. Практикум. Проект «Пріоритетні наукові дослідження в Україні». 209
Урок № 53 Техніка, технології та виробництво в добу НТР 213
Урок № 54 Біотехнологія і біоіндустрія. «Зелена революція» у сільському господарстві. Біотехнологічна революція у розвинених країнах 219
Урок № 55 Управління як складова частина НТР. Міжнародний менеджмент. Маркетинг як приклад управління. Сутність «кібернетичної революції». Інформаційний вибух 224
Тема 6. Сучасне світове господарство
Урок № 56 Зародження, становлення і сутність світового господарства. Етапи формування світової економіки 227
Урок № 57 Міжнародний географічний поділ праці. Причини розвитку міжнародних економічних зв’язків. Форми міжнародних економічних відносин 232
Урок № 58 Частини світового господарства: національна економіка, транснаціональні корпорації, інтеграційні угруповання, міжнародні економічні організації 235
Урок № 59 Роль інтеграції в розвитку світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція господарства 239
Урок № 60 Нові форми міжнародних економічних взаємовідносин: інвестиції, торгівля ліцензіями, науково-технічні послуги, міжнародний туризм. 241
Урок № 61 Практикум. Ділова гра «Географічне обґрунтування інвестиційного проекту» 242
Урок № 62 Практикум. Творча робота «Роль інформації у розвитку економіки країн» 243
Урок № 63 Пріоритети міжнародної торгівлі. Роль морського та авіаційного транспорту в поглибленні міжнародних зв’язків 244
Урок № 64 Контрольна робота за І півріччя2 46
Тема 7. Глобалізація світового господарства: передумови, причини, інструменти, наслідки
Урок № 65 Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 248
Урок № 66 Головні інструменти глобалізації. Практикум. Міні-референдум «Україна і ЄС» 250
Урок № 67 Вплив глобалізації на світову економіку 251
Урок № 68 Практикум. Ділова гра «Зустріч глобалістів і антиглобалістів». 253
Урок № 69 Практикум. Творча робота «Соціокультурна глобалізація». 254
Урок № 70 Проблеми, породжені глобалізацією. Практикум. Міні-дослідження «Глобалізація і ми» 255
Тема 8. Галузевий склад світового господарства
Урок № 71 Поняття галузевої структури світового господарства: макро-, мезо-, мікроструктура. Складові частини макроструктури 257
Урок № 72 Первинний сектор економіки. Добувна промисловість та її галузі. Гірничодобувна промисловість. 259
Урок № 73 Паливна промисловість. Нафтопереробна промисловість. Виробництво
скрапленого газу. Електроенергетика. Споживання первинних комерційних джерел енергії у світі 262
Урок № 74 Практикум. Семінар «Проблеми забезпечення Європи енергоносіями» 265
Урок № 75 Металургійний комплекс. Чорна металургія світу. Практична робота: аналіз статистичних матеріалів «Країни — лідери з видобутку залізної руди і виробництва сталі». 266
Урок № 76 Географічні зрушення у чорній металургії. Проблеми розвитку чорної металургії в Україні. 268
Урок № 77 Кольорова металургія світу, її галузевий склад. Розміщення сировинної бази. Особливості кольорової металургії 271
Урок № 78 Характерні риси кольорової металургії країн світу з різним рівнем розвитку. Світові алюмінієва, мідна і свинцева промисловість 274
Урок № 79 Машинобудування — серцевина економіки. Особливості машинобудування та його галузевий склад. Зміни галузевої структури машинобудування в епоху НТР. 276
Урок № 80 Верстатобудування і транспортне машинобудування світу, зміни його територіальної структури в епоху НТР 278
Урок № 81 Світова електронна промисловість, її галузева і територіальна структура. Проблеми і перспективи виробництва конкурентоспроможної продукції в Україні 281
Урок № 82 Практична робота «Позначення на контурній карті світу країн — лідерів у галузі машинобудування» 284
Урок № 83 Хімічна промисловість світу, її галузева структура. Чинники розміщення підприємств хімічної промисловості. Географія гірничохімічної промисловості та основної хімії 286
Урок № 84 Виробництво полімерних матеріалів. Особливості світового виробництва пластмас, хімічних волокон, синтетичного каучуку. Міграція «брудних» хімічних виробництв у країни, що розвиваються. 289
Урок № 85 Лісовий комплекс світу. 290
Урок № 86 Текстильна і швейна промисловість світу 292
Урок № 87 Світове сільське господарство, його значення в економіці. Типи сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство розвинених країн 294
Урок № 88 Сільське господарство країн, що розвиваються, та постсоціалістичних країн 296
Урок № 89 Рослинництво світу. Географія вирощування найважливіших зернових, технічних, тонізуючих, плодових і ягідних культур. 298
Урок № 90 Тваринництво світу. Тваринницькі райони світу. Відмінності тваринництва у країнах із різним рівнем розвитку та різними соціальними умовами 301
Урок № 91 Рибальство як один із видів природокористування. Географія світового рибальства. Аквакультура та марікультура 304
Урок № 92 Практикум. Презентація фірми свого регіону «Секрети успіху» 305
Урок № 93 Третинний сектор економіки, його склад: транспортні послуги, туризм, інженерно-технічні послуги, консалтинг, лізинг, інформаційні послуги, фінансові послуги, світова торгівля 306
Урок № 94 Транспортна інфраструктура: склад, динаміка розвитку світової транспортної мережі 308
Урок № 95 Практикум. Міні-дослідження: анкетування «Сервіс транспортних послуг
вашого населеного пункту». 310
Урок № 96 Транспортні коридори Європи й місце України в них. Нові види рухомого складу. 311
Урок № 97 Міжнародний туризм. Типологія туризму і чинники, що визначають туристичну активність. Нові види туризму 313
Урок № 98 Класифікація туристичних районів. Динаміка і тенденції розвитку туризму в Україні. Практикум. Проект «Реклама рекреаційного об’єкта своєї місцевості» 315
Урок № 99 Світова торгівля, її динаміка і структура. Міжнародні торгово-економічні організації 316
Урок № 100 Світовий фінансовий ринок і світові фінансові центри. Географія світового руху капіталів. 318
Урок № 101 Географічні особливості Європи. Природні умови та природні ресурси Європи 320
Розділ II. Цивілізаційні регіони світу
Тема 9. Географічне обличчя Євразії 324
Урок № 102 Населення Зарубіжної Європи, проблеми його відтворення. Загострення міжнаціональних проблем. Сепаратистські рухи. 324
Урок № 103 Практикум. Семінар «Міграційні проблеми Європи» 328
Урок № 104 Зарубіжна Європа — територіальний інтеграційний комплекс. ЄС — уроки інтеграції, успіхи і проблеми. 331
Урок № 105 Практикум. Дискусія «Європейська спокуса: “за” і “проти”» 335
Урок № 106 Географія енергоспоживання Європи. Нові проекти. Технопарки і технополіси Західної Європи. 338
Урок № 107 Чорна металургія Європи. Зміни в географії галузі. Автомобілебудування Європи 342
Урок № 108 Спеціалізація сільського господарства Європи 345
Урок № 109 Лісовий цех Європи — країни Фенноскандії. Всесвітньовідомий рекреаційний регіон Південної Європи 348
Урок № 110 Німеччина 350
Урок № 111 Франція. 355
Урок № 112 Велика Британія. 359
Урок № 113 Італія 360
Урок № 114 Малі привілейовані країни Західної Європи 365
Урок № 115 Практикум. Представлення реферату «Проблеми депресивних районів» 368
Урок № 116 Джакотський трикутник. Загальна характеристика Японії. 370
Урок № 117 Республіка Корея як приклад країни нової індустріалізації 375
Урок № 118 Сінгапур — приклад країни нової індустріалізації в Південно-Східній Азії. 379
Урок № 119 Китай 381
Урок № 120 Індія. 388
Урок № 121 Країни Південно-Західної Азії — нафтоекспортери 393
Тема 10. Географічне обличчя Північної Америки
Урок № 122 Північна Америка. Склад і особливості регіону 396
Урок № 123 США. Формування території країни, державні символи, населення 399
Урок № 124 Первинний і вторинний сектори господарства США 402
Урок № 125 Третинний і четвертинний сектори господарства США 406
Урок № 126 Канада 409
Тема 11. Географічне обличчя Південної Америки
Урок № 127 Природні умови і ресурси, населення Південної Америки 413
Урок № 128 Загальна характеристика господарства країн Південної Америки. 416
Урок № 129 Практикум. Творча робота і презентація каталогу країн Південної Америки. 420
Урок № 131 Бразилія. 422
Урок № 131 Зона Карибського басейну — країни «податкового раю». 426
Тема 12. Географічне обличчя Австралії
Урок № 132 Фізико-географічні особливості Австралії. Населення Австралії 429
Урок № 133 Промисловість Австралії 431
Урок № 134 Сільське господарство Австралії 434
Тема 13. Географічне обличчя Африки
Урок № 135 Природні умови і природні ресурси Африки 437
Урок № 136 Населення Африки. Етнічні і релігійні конфлікти 439
Урок № 137 Загальна характеристика господарства Африки 445
Урок № 138 Кот д’Івуар — типова країна «третього світу». 449
Урок № 139 Контрольна робота за ІІ півріччя 454
Урок № 140 Практикум. Представлення проекту «Пріоритети і перспективи розвитку свого регіону» 456