Фізика у визначеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи (Серія «Рятівник»)

код:
Т109030У
автор:
Крот Ю. Є.

Фізика у визначеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи / Ю. Є. Крот. — 12-те вид., випр. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 128 с. — (Серія «Рятівник»).
ISBN 978-617-09-0339-6
Зміст посібника відповідає навчальним програмам з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить формулювання законів, визначення фізичних величин і понять, базові формули. Довідковий матеріал проілюстровано прикладами і подано у вигляді таблиць і схем. Користуючись посібником, школярі зможуть повторити, узагальнити й систематизувати матеріал з фізики під час підготовки до поточного і підсумкового контролю, удосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою. Призначено для учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і абітурієнтів.
УДК [53:37.016](072)
ББК 74.262.22я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
11,5 МБ
Цiна: 18 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Механіка
Кінематика3
Основні поняття3
Рівномірний прямолінійний рух4
Середня і миттєва швидкості4
Додавання швидкостей5
Рівноприскорений прямолінійний рух5
Прискорення5
Рівняння кінематики рівноприскореного прямолінійного руху (при ?a =const) 6
Графіки залежності кінематичних величин від часу6
Рівномірний криволінійний рух7
Траєкторія — довільна крива7
Траєкторія — коло7
Характеристики рівномірного руху
матеріальної точки по колу (або обертання тіла)7
Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту8
Динаміка9
Основні поняття9
Імпульс тіла Сила Імпульс сили9
Закони динаміки (закони Ньютона) 10
Перший закон Ньютона 10
Другий закон Ньютона 10
Третій закон Ньютона 11
Густина 11
Додавання сил 12
Принцип відносності Галілея 12
Гравітація (всесвітнє тяжіння) 12
Теорії (гіпотези) гравітації 13
Сила тяжіння 13
Центр ваги 14
Вага 14
Рух штучних супутників Землі 15
Перша космічна швидкість 15
Момент сили 15
Пружність 16
Закон пружних деформацій (закон Гука) 16
Механічні властивості тіл 16
Сили тертя 17
Закон збереження імпульсу 18
Реактивний рух 18
Механічна робота 19
Енергія 19
Механічна енергія 19
Закон збереження механічної енергії 20
Коефіцієнт корисної дії 21
Статика 21
Статика твердого тіла 21
Рівновага тіла із закріпленою віссю обертання 21
Важіль 22
Статика рідин і газів 22
Тиск 22
Закон Паскаля 22
Власний тиск рідин (гідростатичний) 23
Сполучені посудини (відкриті) 23
Закон Архімеда 23
Атмосферний тиск 24
Гідравлічний прес 25
Молекулярна фізика
Структура речовин 26
Особливості руху і взаємодії молекул 26
Броунівський рух 27
Ідеальний газ 27
Основне рівняння МКТ газу 27
Наслідки основного рівняння МКТ газу 27
Рівняння стану ідеального газу 28
Моль Закони Авогадро 28
Ізопроцеси в газах 29
Ізотермічний процес 29
Ізобарний процес 30
Ізохорний процес 30
Закон Шарля з використанням
температури за Цельсієм 30
Адіабатний процес 31
Температурна шкала Кельвіна
(термодинамічна шкала) 31
Термодинаміка
Робота в термодинаміці 32
Внутрішня енергія речовин 32
Закон збереження енергії 32
Перший закон термодинаміки 32
Застосування першого закону термодинаміки
до ізопроцесів і адіабатного процесу 33
Необоротність теплових процесів
Другий закон термодинаміки 33
Теплові двигуни 34
Цикл Карно 34
Агрегатні стани речовин 35
Різновиди впорядкованості
(на прикладах води і льоду) 35
Випаровування рідини і конденсація пари 35
Кипіння 36
Вологість повітря Точка роси 36
Змочування Капілярні явища 36
Тверді тіла 37
Кристалічна ґратка Елементарна комірка 37
Анізотропія 38
Рідкі кристали 38
Аморфні речовини 38
Плавлення 39
Теплофізичні характеристики речовини 39
Питома теплоємність 39
Питома теплота плавлення 40
Питома теплота пароутворення 40
Питома теплота згоряння (теплотворна здатність) 41
Рівняння теплового балансу 41
Електростатика
Електрична взаємодія тіл та її особливості 42
Носії електрики 42
Роль тертя в електризації тіл 42
Закон Кулона 43
Закон збереження заряду 44
Електростатичне поле 44
Напруженість електростатичного поля 44
Лінії напруженості (силові лінії) 45
Напруженість поля точкового заряду 45
Принцип суперпозиції полів 46
Речовини в електричному полі 46
Провідники (метали) 46
Діелектрики 47
Діелектрична проникність 48
Потенціал електростатичного поля 48
Потенціальність електростатичного поля 49
Електрична ємність 50
Конденсатори Ємність плоского конденсатора 50
З’єднання конденсаторів 51
Паралельне з’єднання конденсаторів
51
Послідовне з’єднання конденсаторів
51
Енергія електростатичного поля 51
Електродинаміка
Електричний струм 52
Сила струму 53
Джерела струму Електрорушійна сила 53
Закон Ома для однорідної ділянки кола
Електрична провідність і опір 54
Закон Ома для повного кола 55
Робота і потужність струму Закон Джоуля — Ленца 56
Носії опору в колах 56
З’єднання резисторів 56
Послідовне з’єднання резисторів 56
Паралельне з’єднання резисторів 57
Електричний струм у різних середовищах 57
Надпровідність 57
Струм в електролітах Електроліз 57
Струм у газі 58
Струм у вакуумі 59
Емісія електронів 59
Вакуумні діод і тріод 59
Струм у напівпровідниках 60
Напівпровідниковий діод 60
Транзистор 61
Магнетизм
Магнітне поле Експериментальні факти 63
Індукція магнітного поля Сила Лоренца 64
Магнетизм струмів у провідниках різної форми 64
Сила Ампера 65
Закон взаємодії прямолінійних провідників
зі струмом (закон Ампера) 66
Визначення одиниці сили струму 66
Рамка зі струмом у магнітному полі 67
Речовини в магнітному полі 67
Діамагнетики 68
Парамагнетики 68
Феромагнетики 69
Магнітний потік 69
Явище електромагнітної індукції 70
Правило Ленца 70
Самоіндукція 71
Енергія магнітного поля 71
Коливання і хвилі
Поняття коливання (зокрема гармонічного) 73
Характеристики гармонічного коливання 74
Маятники 75
Пружинний маятник 75
Математичний маятник 75
Перетворення енергії при гармонічних коливаннях 76
Затухаючі (згасаючі) коливання 76
Вимушені коливання 76
Резонанс 77
Поняття механічних хвиль Поперечні та поздовжні хвилі 77
Звук 78
Швидкість звуку 78
Гучність звуку Інтенсивність звуку 79
wwwe-ranokcomua
126
Електричні коливання 79
Процеси перетворення енергії у коливальному контурі 79
Період коливань у контурі 80
Вимушені електричні коливання Змінний струм 80
Генератор змінного струму 81
Резонанс в електричному колі 81
Трансформатори 82
Електромагнітні хвилі 82
Випромінювання і приймання електромагнітних хвиль 82
Принципи радіозв’язку 83
Оптика
Шкала електромагнітних хвиль 84
Світло 84
Геометрична (променева) оптика 85
Закони відбивання світла 85
Закони заломлення світла 85
Повне відбивання світла 86
Побудова зображення предмета
в плоскому дзеркалі 87
Лінзи Характеристики лінзи 87
Прийоми побудови зображень у лінзах 88
Формула тонкої збиральної лінзи 89
Хвильова оптика 89
Когерентність 90
Інтерференція 90
Дифракція 91
Дисперсія світла Розкладання білого світла у спектр 91
Види спектрів 92
Сучасна фізика
Елементи спеціальної теорії відносності 93
Принцип відносності Ейнштейна 93
Відносність довжини і часу 93
Релятивістський закон додавання швидкостей 94
Взаємозв’язок енергії й маси 94
wwwe-ranokcomua
127
Квантова оптика 95
Фотоефект і його закони 95
Рівняння Ейнштейна 95
Атомна і ядерна фізика 97
Моделі атома 97
Досліди Резерфорда 97
Постулати Бора 98
Схеми будови і принципу дії рубінового лазера 98
Склад ядер атомів Ізотопи 99
Дефект маси Енергія зв’язку ядер 99
Ядерні реакції Радіоактивність 100
Закон радіоактивного розпаду 101
Методи реєстрації іонізуючих випромінювань 101
Лічильник Гейгера 101
Камера Вільсона 101
Бульбашкова камера 102
Поділ ядер Урану 102
Термоядерні реакції 103
Додаток
Основні й додаткові величини СІ та їх одиниці 104
Оптичні характеристики та їх одиниці 104
Визначення кандели в СІ 106
Фундаментальні фізичні сталі 106
Шкала електромагнітних хвиль 108
Множники, префікси та їх позначення
для кратних і часткових одиниць СІ 109
Грецький алфавіт 110
Внесок у розвиток фізики вчених,
біографії яких пов’язані з Україною 111
Періодична система хімічних елементів 114
Алфавітний покажчик 116
Література 120