Англійська мова у таблицях і схемах. 5—11 класи : навч. посіб.-довідник

код:
И109032УА
автор:
Бондаренко Є. В.

Англійська мова у таблицях і схемах. 5—11 класи : навч. посіб.-довідник / Є. В. Бондаренко, Я. В. Довгополова ; під ред. О. В. Климишина. — 6-те вид., випр. і доповн. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 128 с. — (Серія «Рятівник»).
ISBN 978-617-09-0650-2
Навчальний посібник-довідник «Англійська мова в таблицях і схемах» допоможе всім, хто вивчає англійську мову, узагальнити й систематизувати свої знання правил читання, фонетики й граматики. Від інших подібних довідників цей посібник вигідно відрізняється лаконічністю й доступністю, певною новизною у подачі матеріалу. Для старшокласників, абітурієнтів і всіх, хто вивчає англійську мову
самостійно.
УДК 811.111(072) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
2,95 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова  6
Англійський алфавіт  7
Фонетика
Звуки 8
Голосні  8
Приголосні 9
Правила читання  10
читання наголошених і ненаголошених голосних 10
читання приголосних 21
Морфологія
Іменник (The Noun) 27
Утворення множини іменників 28
Особливі випадки утворення множини іменників 30
Іменники, які вживаються лише в однині 31
Іменники, які вживаються лише в множині 31
Присвійний відмінок іменників 32
Уживання присвійного відмінка з прислівниками часу 32
Артикль (The Article) 33
Уживання артикля з власними назвами 34
Уживання артикля в деяких усталених словосполученнях 35
Займенник (The Pronoun) 36
Особові займенники 36
Приклади вживання особових займенників  37
Присвійні займенники 38
Приклади вживання присвійних займенників 39
Зворотні займенники 40
Приклади вживання зворотних займенників  41
Неозначені займенники some, any та їх похідні 42
Приклади вживання some, any та їх похідних 43
Займенники a little, a few 44
Займенники little, few 44
Займенник all 45
Вказівні займенники 46
Прикметник (The Adjective)   47
Послідовність прикметників перед іменниками 47
Ступені порівняння прикметників  48
Особливі випадки утворення ступенів порівняння прикметників 49
Приклади вживання порівняльних конструкцій 50
Прислівник (The Adverb)  51
Прислівники місця 51
Прислівники способу ді] 52
Прислівники часу 53
Прислівники міри та ступеня  54
Ступені порівняння прислівників  55
Дієслово (The Verb) 56
Способи англійського дієслова (Mood)  56
Дійсний спосіб (Indicative Mood)  57
Present Simple (Indefinite). Утворення форм 57
Present Simple (Indefinite). Правопис форм 58
Present Simple (Indefinite). Випадки вживання  59
Present Continuous (Progressive). Утворення форм 60
Present Continuous (Progressive). Правопис форм  61
Present Continuous (Progressive). Випадки вживання 62
Present Simple чи Present Continuous? 63
Past Simple (Indefinite). Утворення форм  64
Past Simple (Indefinite). Випадки вживання  65
Past Continuous (Progressive). Утворення форм. Випадки вживання 66
Past Simple чи Past Continuous?  67
Present Perfect. Утворення форм. Випадки вживання  68
Present Perfect чи Past Simple?  69
Present Perfect Continuous. Утворення форм. Випадки вживання  70
Present Perfect чи Present Perfect Continuous?   71
Past Perfect. Утворення форм. Випадки вживання 72
Past Perfect Continuous. Утворення форм. Випадки вживання  73
The Future  74
Passive  75
Утворення форм у Present Simple, Past Simple і Present Perfect  75
Утворення форм Future Passive  76
Уживання 76
Узгодження часів у непрямій мові 77
Зміна дієслівних форм при узгодженні часів 77
Зміна дієслівних форм при узгодженні часів (продовження)  78
Прислівники та прислівникові сполучення часу (уживання з основними часовими формами англійського дієслова) 79
Дієслово do  80
Дієслово do (змістове). Утворення форм ствердження, заперечення,запитання, короткої відповіді  81
Дієслово be 82
Утворення форм ствердження, заперечення, запитання, короткої відповіді  83
Дієслово have 84
Дієслово have (фразове) 85
Наказовий спосіб. (Imperative Mood). Випадки вживання 86
Модальні дієслова. Утворення форм ствердження, заперечення, запитання та короткої відповіді 87
Модальне дієслово can. Випадки вживання  88
Модальне дієслово could. Випадки вживання 89
Сan чи be able to?  90
Модальне дієслово may. Випадки вживання   91
Модальне дієслово might. Випадки вживання  91
Модальне дієслово will (will, ’ll, won’t). Випадки вживання  92
Модальне дієслов would. Випадки вживання 93
Модальне дієслово shall. Випадки вживання  94
Модальне дієслово should. Випадки вживання  94
Модальне дієслово must. Випадки вживання  95
Модальне дієслово have to, ’ll have to. Утворення форм ствердження, заперечення, запитання та короткої відповіді у теперішньому
та минулому часі 96
Модальне дієслово have to, ’ll have to. Випадки вживання  97
Модальне дієслово ought to. Утворення форм ствердження та заперечення. Випадки вживання 98
Вираження можливості за допомогою модальних дієслів (у майбутньому) 99
Вираження можливості за допомогою модальних дієслів (у теперішньому) 100
Вираження можливості за допомогою модальних дієслів (у минулому) 101
Вираження обов’язковості дії за допомогою модальних дієслів (узагальнення)  102
Дієслово + інфінітив або -ing-форма 104
Прикметник + інфінітив або -ing-форма  105
Іменник + інфінітив або -ing-форма 106
Вираження умови в майбутньому. Утворення форм. Випадки вживання  107
Умовний спосіб (Subjunctive Mood) 108
Вираження припущення у теперішньому і майбутньому. Утворення форм. Випадки вживання  108
Вираження припущення у минулому. Утворення форм 109
числівник (The Numeral)  110
Кількісні числівники 110
Порядкові числівники 111
Дробові числівники  112
Прийменник (The Preposition)  113
Прийменники місця  113
Прийменники напрямку 114
Прийменники часу 115
Час  116
Синтаксис
Порядок слів у розповідному реченні 117
Питальні слова  118
Типи запитань  119
Особливості структури розділових запитань 120
Уживання конструкції there is/there are 121
Уживання конструкцій there is/there are з some/any/no/none 122
Додатки
Неправильні дієслова 123
Назви країн і національностей 125
Префікси та суфікси 127