Англійська мова. Граматичний довідник. 5—11 класи

код:
И2145УА
автор:
Ходаковська О. О.

Англійська мова. Граматичний довідник. 5-11кл. / Ходаковська О.О. - 432 с.
Довідник містить детальну інформацію про всі частини англійської мови — як самостійні, так і службові. У книзі подано лексико-тематичний довідник, у якому, зокрема, розглянуто складні випадки вживання слів, близьких за звучанням, написанням і лексичним значенням. У виданні вміщено список деяких відповідників британського й американського варіантів англійської мови. Тренувальні вправи з ілюстративним матеріалом, подані в кінці розділів, дозволять учням перевірити свої знання. У кінці книги вміщено ключі до тренувальних вправ, за якими учні зможуть перевірити правильність виконання завдань.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
432
розмір файлу:
79 МБ
Цiна: 50 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

English letters and sounds.
Англійські букви та звуки
English A lphabet. Англійський алфавіт 10
Vowels. Голосні 11
Consonants. Приголосні 11
Stress. Наголос 12
Intonation. Інтонація 12
Parts of Spec h. Частини мови
The Verb. Дієслово 15
Tense F orms. Часові форми 16
Present Simple. Теперішній простий час 18
Past Simple. Минулий простий час 22
Future Simple. Майбутній простий час 25
Present Continuous. Теперішній тривалий час 27
Past Continuous. Минулий тривалий час 30
Future Continuous. Майбутній тривалий час 32
Present Perfect. Теперішній завершений час 34
Past Perfect. Минулий завершений час 36
Future Perfect. Майбутній доконаний час 38
Present Perfect Continuous.
Теперішній завершено-тривалий час 39
Past Perfect Continuous. Минулий завершено-тривалий час 41
Present Continuous чи Present Simple?42
Past Continuous чи Past Simple? 43
Present Perfect чи Past Simple? 45
Present Perfect Continuous чи Present Perfect? 46
Reported S peech. Непряма мова 47
Conditionals. Умовні речення 51
І тип умовних речень51
ІІ тип умовних речень 52
ІІІ тип умовних речень 52
The Passive Voice. Пасивний стан дієслова 56
Усталені конструкції з дієсловами в пасивному стані 58
Переклад дієслів у зворотах 60
Модель to be going to + infinitive 61
Used to + I nfinitive 63
Be Used to Doing/Get U sed to Doing 64
Modal Verbs. Модальні дієслова 65
Сan, could та to be able to 66
Must 69
May, Might 70
Should та Ought to 73
Shall 74
Will та Would 75
Have to 76
Need 79
Конструкція To be allowed to 79
The I nfinitive. І нфінітив . . 82
The G erund. Г ерундій . . 85
The Participle. Дієприкметник . . 91
Present Participle (Participle I).
Дієприкметник теперішнього часу . . 91
Past Participle (Participle II). Дієприкметник минулого часу . 93
The Noun. Іменник 95
Singular and Plural. Однина та множина . . 96
Possessive Case. Присвійний відмінок . . 99
The A rticle. Артикль . . 102
the Pronoun. За йменник 109
Personal Pronouns. Особові займенники . 110
Possessive Pronouns. Присвійні займенники 111
Reflexive Pronouns. З воротні займенники . . 113
Reciprocal Pronouns. В заємні займенники . . 115
Demonstrative Pronouns. В казівні займенники 116
Interrogative Pronouns. Питальні займенники . . 117
Indefinite Pronouns. Н еозначені займенники . . 118
Negative Pronouns. З аперечні займенники . . 120
Universal Pronouns. Означальні займенники . . 120
Pronouns as Substitutes. Займенники як замінники . . 122
Many, much, few, little, a lot of . . 123
The Adjective . Прикметник . . 126
Adjectives in the Sentence. Місце прикметників у реченні . 126
Classification of Adjectives. Класифікація прикметників . 127
Degrees of Comparison of A djectives.
Ступені порівняння прикметників . . 129
The A dve rb. Прислівник 133
Adverbs in the S entence. М ісце прислівників у реченні . 134
Degrees of Comparison of Adverbs.
Ступені порівняння прислівників 136
The Prep osition. Прийменник 138
Prepositions in, on, at. Прийменники in, on, at . 138
In, on, at (місцезнаходження) 138
In, on, at (час) 140
Other Prepositions of Place and Direction.
Інші прийменники місця та напрямку 142
The Conjunction. Спо луч ник 145
The N ume ral. Числівник 147
The S yntax. Синтаксис
Type s of Se ntences. Типи речень 155
Declarative S entence. Розповідне речення . 155
Negative S entence. З аперечне речення 156
Interrogative S entence. Питальне речення 158
Imperative S entence. Спонукальне речення 162
Exclamatory S entence. Окличне речення . . 164
Complex Sentence. С кладносурядне речення . 164
Compound S entence. Складнопідрядне речення 165
Types of Subordinate Clauses. Види підрядних речень . 165
Direct and Indirect Objects.
Прямий та непрямий додатки 169
Gramm ar S tructures. Граматичні струк тури 171
Structure There is/are. Структура There is/are . 171
Subject and Predicate. Підмет та присудок . 173
Punctuation. Пунктуація . . 183
Full Stop. Крапка 183
Question Mark. Знак питання 183
Exclamation Mark. Знак оклику 184
Comma. Кома . . 184
Semicolon. Крапка з комою 185
Colon. Двокрапка 186
Inverted Commas, Quotation Marks (з цитатою). Лапки . 186
Apostrophe. Апостроф 187
Dash. Тире . . 187
The usage of Capital Le tters.
Правила вживання велико ї літери . 188
The Beginning of the Sentence. Початок речення . 188
Common and Proper Names. Імена та назви . 188
Headlines and Titles. Назви робіт та заголовки . 189
Family Members Names. Назви членів родини . 190
Abbreviations. Абревіатури . . 190
God. Бог 190
British and Ame rican Studies. Країнознавтсво
English-spe aking Cities. Міста Англомовних країн . 192
Great B ritain. В елика Британія 192
London (Part 1) 192
London (Part 2) 193
Birmingham 196
Oxford 199
Cambridge 201
Lancaster 202
Manchester 204
Cardiff . . 207
Edinburgh 209
Glasgow 211
Belfast . . 214
The USA . США . 216
Washington (Part 1) 216
Washington (Part 2) 219
New York (Part 1) 221
New York (Part 2) 223
Philadelphia 226
Los Angeles 229
Dallas . 231
Chicago 234
Houston 236
Seattle 238
Detroit 241
Canada. Канада 244
Ottawa 244
Toronto 246
Vancouver 248
Montreal 250
Australia. Австралія . . 253
Canberra 253
Sydney 255
Melbourne 258
New Zealand. Нова Зеландія . . 261
Wellington 261
Auckland . . 263
The Be st in the English-speaking World.
Вида тні особ и англомовних країн . 265
Fiction. Література 265
Joanne Kathleen Rowling 265
Michael Crichton 267
John Ronald Reuel Tolkien . . 269
Alan Alexander Milne . . 271
Cinema. Кіно 274
Brad Pitt 274
Julia Roberts 276
Robert Rodriguez . . 279
Jackie Chan . . 281
Jim Carrey . . 283
Leonardo DiCaprio 285
Music. Музика 288
Britney Spears 288
Ricky Martin . . 290
Madonna 292
Eminem 294
Prodigy 297
Art. Ж ивопис 299
Edward Hopper 299
Andy Warhol 301
Jasper Johns 304
Man Ray 306
David Hockney 307
Science. Н аука . . 309
Bill Gates . 309
Seymour Cray 311
Steve Wozniak . 313
Les Paul 315
Hal Walker 318
Sport. С порт 320
Michael Jordan 320
Shaquille O’Neil 322
Lennox Luis 324
Picabo Street 326
David Beckham 328
Apendix. Додаток
Prove rbs and Sayings. Прислів’я та приказки. . 332
The Verb. Дієслово 332
Часові форми 332
The N oun. Іменник 338
The A djective. Прикметник . . 340
The Pronouns Many, Much. Займенники Many, Much . 342
The Pronoun. Займенник 343
Lexical and Topical Reference .
Лексико -тематичний до відник 345
The U sage of S imilar Words. В живання слів, близьких за звучанням, написанням та лексичним значенням . 345
Some Grammar Differences in British and American English.
Деякі граматичні відмінності у вживанні британського та американського варіантів англійської мови . 361
Some Differences in B ritish and A merican English.
Деякі відповідники британського та американського варіантів англійської мови 364
Computer T erms R eference. Словник комп’ютерних термінів 365
Irregular Verbs. Неправильні дієслова 369
Word-building. Словотвір 376
Generalized Names. Назви груп 384
Усталені сполучення прикметник + прийменник 385
Phrasal Verbs. Фразові дієслова 386
Geographical N ames. Довідник географічних назв . 392
KEYS. Ключі 400