Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах. 5–11 класи

код:
Ф109009У
автор:
Копитіна І. В.

Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах. 5–11 класи. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 128 с. — (Серія «Рятівник»).
ISBN 978–617–09–0600–7.
Посібник містить теоретичні відомості шкільного курсу української мови та правила правопису. Подання матеріалу у вигляді таблиць і схем дасть змогу користувачеві узагальнити й систематизувати набуті знання, скоротити час на повторення матеріалу перед підсумковою контрольною роботою або перед екзаменом. Для учнів 5–11 класів загальноосвітніх шкіл та абітурієнтів.
УДК 811.161.2:371.214 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
1,99 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Розділи мовознавства 4
Фонетика 5
Звуки мови 5
Класифікація приголосних звуків 5
Склад 6
Наголос 6
Графіка 7
Український алфавіт 7
Фонетична транскрипція 7
Фонетичній алфавіт 8
Правила переносу частин слів 8
Орфоепія Орфографія 10
Передача іншомовних власних назв українською мовою 10
Вживання великої літери 11
Вживання апострофа перед я, ю, є, ї 13
Сполучення йо, ьо 13
Вживання м’якого знака 14
Ненаголошені голосні 15
Правопис О та А 15
Правопис Е, И та І 16
Правопис І, Ї та И в основах іншомовних слів 16
Чергування голосних і приголосних 17
Чергування О, Е з І 17
Чергування Е з И 19
Чергування У — В 20
Чергування І — Й 21
Чергування прийменників З — ІЗ — ЗІ (ЗО) 21
Правопис префіксів 22
Подвоєння і подовження приголосних 23
Подвоєння букв в іншомовних словах 24
Спрощення у групах приголосних 24
Чергування приголосних при додаванні суфіксів 25
Будова слова і словотвір 27
Значущі частини слова 27
Способи словотворення 28
Правопис складних і складноскорочених слів 28
Правопис складних іменників 28
Правопис складних прикметників 29
Правопис складних прислівників 31
Правопис складних числівників 32
Морфологія 33
Іменник 33
Частини мови 33
Число іменника 33
Деякі іменники мають лише одну з форм числа 34
Поділ іменників на відміни 34
Рід іменника 35
Відмінки іменника 35
Поділ іменників на групи 35
Відмінкові закінчення іменників І відміни 37
Відмінкові закінчення іменників ІІ відміни 37
Відмінкові закінчення іменників ІIІ відміни 38
Відмінкові закінчення іменників ІV відміни 38
Букви А, У, Я, Ю в закінченнях родового відмінка однини
іменників ІІ відміни 39
Незмінювані іменники 39
Правопис іменникових суфіксів 40
Прикметник 44
Види прикметників за значенням 44
Поділ прикметників на групи 44
Граматичні форми прикметника 45
Творення форм ступенів порівняння якісних прикметників 45
Відмінкові закінчення прикметників 46
Прикметникові суфікси 47
Числівник 51
Види числівників за будовою 51
Види числівників за значенням і граматичними ознаками 52
Відмінювання числівників 52
Займенник 55
Розряди займенників 55
Відмінювання займенників 55
Зміст 125
Дієслово 56
Перехідність (неперехідність) дієслів 56
Види дієслів 57
Способи дієслів 57
Часи дієслів 57
Дієвідміни дієслів 57
Особові закінчення дієслів у теперішньому (або майбутньому
простому) часі 58
Дієприкметник 59
Стан дієприкметників 59
Дієприкметниковий зворот 59
Творення дієприкметників 59
Дієприслівник 60
Дієприслівниковий зворот 60
Творення дієприслівників 60
Прислівник 61
Групи прислівників за значенням 61
Ступені порівняння прислівників 62
И та І в кінці прислівників 62
Н і НН у прислівниках 62
Прийменник 63
Види прийменників 63
Правопис прийменників 63
Сполучник 64
Види сполучників 64
Правопис сполучників 65
Частка 66
Види часток 66
Правопис часток -бо , -но , -то , -от , -таки 66
Правопис частки НЕ з частинами мови 67
Правопис частки НІ з частинами мови 67
Вигук 68
Види вигуків 68
Синтаксис і пунктуація 69
Словосполучення 69
Типи словосполучень 69
Типи синтаксичного зв’язку у словосполученнях 70
Просте речення 71
Види речень 71
Члени речення 72
Головні члени речення 72
Тире між підметом і присудком 73
Додаток 73
Означення 74
Правопис прикладок 74
Обставина 75
Односкладні речення 76
Ускладнені речення 76
Однорідні члени речення 77
Кома між однорідними членами речення 77
Розділові знаки при узагальнюючих словах в реченнях
з однорідними членами 78
Відокремлені члени речення 78
Кома і тире при відокремленому означенні 79
Кома і тире при відокремленій прикладці 79
Кома при відокремленій обставині 80
Кома при відокремленому додатку 81
Відокремлені уточнюючі члени речення 81
Звертання 81
Кома та знак оклику при звертанні 82
Вставні і вставлені слова та речення 82
Кома і тире при вставних словах і реченнях 83
Пряма мова 83
Розділові знаки в реченнях з прямою мовою 83
Складне речення 84
Види складних речень 84
Складносурядні речення 85
Розділові знаки у складносурядних реченнях 85
Складнопідрядні речення 86
Складнопідрядні речення з однією підрядною частиною 87
Складнопідрядні речення з кількома підрядними 89
Розділові знаки у складнопідрядних реченнях 90
Безсполучникове складне речення 91
Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях 91
Складне речення з різними видами зв’язку 93
Типи складних синтаксичних конструкцій 93
Схеми мовних розборів
Фонетичний розбір слова 94
Розбір слова за будовою 95
Словотвірний розбір 95
Морфологічний розбір
Іменник 96
Прикметник 97
Числівник 98
Займенник 99
Дієслово 100
Дієприкметник 101
Дієприслівник 102
Прислівник 103
Прийменник 104
Сполучник 105
Частка 106
Вигук 106
Синтаксичний розбір
Словосполучення 107
Просте неускладнене речення 108
Просте ускладнене речення 109
Складносурядне речення 110
Складнопідрядне речення 111
Безсполучникове складне речення 112
Складне речення з різними видами зв’язку 113
Речення з прямою мовою 114
Лексикологія Фразеологія 115
Лексичне значення слова 115
Групи слів за походженням 116
Групи слів за їх уживанням 117
Групи слів за активністю вживання 117
Стилі української мови 119
Стилі та підстилі української мови 119
Ознаки стілів мови 120
Риторика 121
Будова промови 121
Основні етапи підготовки і проведення промови 122
Основні вимоги до мови виступу 122
Основні вимоги до оратора