Хімія у визначеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи

код:
Ш109025У
автор:
Білик О. М.

Хімія у визначеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи. / О. М. Білик. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 128 с. — (Серія «Рятівник»).
ISBN 978-617-09-1517-7
Посібник містить основний теоретичний матеріал зі шкільного курсу хімії. Зручне подання інформації у вигляді таблиць і схем допоможе повторити, узагальнити і систематизувати матеріал за всіма темами. Призначений для учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і абітурієнтів.
УДК [54:371.3](083) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
5,28 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Основні поняття та закони хімії
Речовини. Властивості речовин 3
Чисті речовини та суміші 4
Хімічні елементи 5
Хімічні формули. Валентність  6
Обчислення за хімічними формулами 9
Хімічні рівняння  11
Основні закони хімії 12
Класи неорганічних сполук
Оксиди 13
Кислоти  15
Основи 17
Солі 20
Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук 24
Періодичний закон та теорія будови атома
Періодичний закон Д. І. Менделєєва 26
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва  26
Будова атома 27
Рух електронів в атомі. Орбіталі 28
Електронегативність  32
Хімічний зв’язок. Будова речовин
Хімічний зв’язок   33
Ковалентний зв’язок 33
Йонний зв’язок 34
Металічний зв’язок 35
Будова твердих речовин 36
Ступінь окиснення 36
Розчини
Загальна характеристика розчинів 38
Розчинність речовин 40
Електролітична дисоціація 41
Йонні рівняння реакцій 43
ХімічнІ реакціЇ
Класифікація хімічних реакцій  45
Окисно-відновні реакції 46
Швидкість хімічної реакції. Хімічна рівновага 48
 Металічні елементИ та їхні сполуки
Сплави 52
Корозія металів  53
Лужні метали 54
Оксиди лужних металічних елементів 54
Гідроксиди лужних металічних елементів 55
Лужноземельні метали  56
Оксиди лужноземельних металічних елементів 57
Гідроксиди лужноземельних металічних елементів 58
Твердість води 58
Алюміній 59
Алюміній оксид Al2O3 60
Алюміній гідроксид Аl(OH)3 61
Ферум. Залізо  62
Ферум(II) оксид FeO і ферум(III) оксид Fe2O3  64
Ферум(II) гідроксид Fe(OH)2 і ферум(III) гідроксид Fe(OH)3  64
НеметалІЧНІ елементи та їхні сполуки
Загальна характеристика 65
Оксиген. Кисень. Озон 65
Сульфур. Сірка 66
Сульфур(IV) оксид SO2 i сульфур(VI) оксид SO3 67
Сірководень H2S 68
Сульфітна кислота H2SO3  69
Сульфатна кислота H2SO4 69
Нітроген. Азот 71
Амоніак NH3 72
Солі амонію 73
Нітратна кислота HNO3  74
Солі нітратної кислоти — нітрати  76
Фосфор 77
Фосфор(III) оксид P2O3 і фосфор(V) оксид P2O5 78
Ортофосфатна кислота Н3РО4 78
Карбон. Вуглець  79
Карбон(II) оксид CO і карбон(IV) оксид CO2  81
Карбонатна кислота H2CO3 81
Солі карбонатної кислоти.  82
Органічна хімія
Гібридизація  84
Класифікація органічних сполук 86
Вуглеводні  87
Насичені вуглеводні. Алкани 87
Циклоалкани 89
Ненасичені вуглеводні. Алкени 91
Алкіни 93
Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен 94
Природні джерела вуглеводнів та переробка вуглеводнів 96
Нафта та продукти її переробки 96
Оксигеновмісні органічні сполуки 98
Насичені одноатомні спирти 98
Насичені багатоатомні спирти 99
Феноли 101
Альдегіди 102
Одноосновні насичені карбонові кислоти  104
Естери 106
Жири 107
Нітрогеновмісні органічні сполуки 108
Аміни 108
Анілін 109
Амінокислоти  110
Білки. Пептиди  111
Вуглеводи 112
Глюкоза 113
Фруктоза 114
Сахароза 114
Крохмаль і целюлоза 116
Полімери 117
Синтетичні високомолекулярні сполуки й полімерні матеріали на їх основі 117
Каучуки 119
Синтетичні волокна  119
ДОДАТКИ
Взаємозв’язок фізичних величин 120
Кількісні характеристики складу розчинів 121
Можливі ступені окиснення деяких хімічних елементів  122
Взаємодія нітратної HNO3 та сульфатної H2SO4 (концентрованої) кислот з деякими металами 123
Предметний покажчик 124