Корисна iнформацiя

Значення рідної мови в житті дитини

06.05.2014

Значення рідної мови в житті дитини

Щоб закласти в роки дитинства основу людяності та громадянства,
потрібно дати дитині правильне бачення добра і зла.
(Василь Сухомлинський)

Опанування рідної мови, рідного слова започатковується з раннього дитинства в сім’ї, серед близьких і рідних дитині людей, а вдосконалення мовлення триває у дошкільних закладах, школі і впродовж усього життя.

У 2012 році було прийнято нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти (БКДО) в Україні, що визначає зміст і структуру дошкільної освіти за інваріантною та варіативною складовими.

Оволодіння рідною мовою як засобом пізнання й способом спілкування є найбільш вагомим досягненням дошкільного дитинства. Адже психофізіологами доведено, що найбільш сприятливим для цього є саме дошкільний вік.

До 5 років дитина засвоює звукову систему рідної мови, основи граматичних форм слів, склад речення. А вже у 6 років вона оволодіває монологічним мовленням. Отже, якщо дошкільник позбавлений повноцінного спілкування рідною мовою, то це негативно позначиться на його подальшому розвитку та навчанні.

Інваріантну частину змісту дошкільної освіти систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», що забезпечує безперервність змісту освітніх ліній дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної складової будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність у початковій школі.

Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Мовне виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв'язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається з різних видів говоріння та слухання, у процесі яких формуються мовленнєві вміння і навички.

Усім вищезазначеним вимогам відповідає посібник «Мовленнєвий компонент дошкільної освіти» (автор А. М. Богуш) – нове видання, удосконалене, перероблене і доповнене відповідно до нової редакції БКДО, освітньої лінії «Мовлення дитини».

(А. М. Богуш, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член Національної академії педагогічних наук України,
завідувач кафедрою теорії і методики дошкільної освіти
Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К. Д. Ушинського)

Назад