Корисна iнформацiя

Шкільний курс географії у тестах: алгоритм успіху

26.06.2014
Видання, яке пропонується, являє собою багатофункціональний тренувальний посібник із географії. Це – ще одна спроба оптимізувати та полегшити роботу учнів та вчителів у процесі вивчення географії, зокрема підготовки до проходження старшокласниками державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання із зазначеного навчального предмета. Призначення видання досить широке. По-перше, учителі можуть користуватися збірником протягом усього навчального року на різних етапах уроку або застосовувати його як джерело домашніх завдань. По-друге, оскільки завдання збірника за своєю формою відповідають завданням державної підсумкової атестації, які використовувалися раніше, то він є досить цінним виданням, що може сприяти якісній підготовці учнів до проходження ними ДПА з географії. По-третє, посібник можна використовувати у процесі підготовки учнів до складання ЗНО, оскільки форма і зміст завдань, які розміщені в ньому, відповідають вимогам зовнішнього незалежного оцінювання з географії. По-четверте, можливе ефективне використання матеріалів збірника у процесі підготовки учнів до різних етапів предметних олімпіад та написання контрольних робіт учасниками турнірів Малої академії наук. Цьому сприяє повнота завдань збірника, охоплення ним усього матеріалу чинної навчальної програми та наявність у посібнику завдань підвищеної складності.
Таким чином, збірник являє собою універсальний посібник для здійснення контролю рівня засвоєння учнями навчального матеріалу з географії.
Однією з особливостей збірника є розташування його завдань у тій послідовності, яка передбачена чинною навчальною програмою з географії при вивченні закладеного в неї географічного матеріалу. Це забезпечує системність використання його завдань, у тому числі й у процесі самопідготовки до проходження державної підсумкової атестації або зовнішнього незалежного оцінювання.
Завдання збірника згруповані в логічні блоки, які відповідають окремому розділу чи великій темі навчальної програми. У свою чергу кожен такий блок поділяється на групи різних за формою завдань.
Першу групу складають тести закритого типу, де учень має вибрати одну (правильну) відповідь із чотирьох запропонованих. Частина таких завдань має підвищений рівень складності. Їх виконання має на меті навчити учнів знаходити правильну відповідь методом виключення.
Наявність цих завдань має особливе значення для учасників предметних олімпіад із географії та конкурсів МАН. Це обумовлено тим, що тести такого типу становлять значну частину запитань географічних олімпіад та контрольних робіт турнірів Малої академії наук. Однак і для інших учнів уміння працювати з ними є дуже важливим. По-перше, у сучасних умовах вчителі активно користуються тестами такого типу для поточних перевірок рівня засвоєння учнями навчального матеріалу. По-друге, вони становлять значну кількість завдань зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації (як в 11, так і в 9 класі). Наприклад, у 2013 р. тести закритого типу в 11 класі могли забезпечити учневі 20 балів, що становить майже 22 % від загальної суми балів. У 9 класі значення таких завдань було ще вищим – вони могли принести учневі під час проходження ДПА 24 % від максимально можливого результату.
Сьогодні абсолютна більшість учителів географії добре розуміє важливість адаптації учнів до такої форми перевірки. Проте й зараз є школярі, які в своїх роботах через недостатню підготовленість до виконання саме таких видів тестів на окремі завдання відповіді не дають взагалі, що негативно впливає на їх підсумкову оцінку. Особливо часто це трапляється у випадку, коли тест передбачає роботу з ілюстрацією або схемою, а також коли правильну відповідь необхідно знайти шляхом здійснення нескладних підрахунків (тест являє собою просту замасковану задачу).
Використання цього збірника в навчальному процесі створює додаткові умови для подолання зазначеного недоліку. Він містить різнопланові тестові завдання, які побудовані відповідно до чинних вимог та в коректній формі. Важливо, що всі тести закритого типу, які увійшли до збірника, утворюють закриту систему.
Другий тип завдань – тестові завдання на встановлення відповідності. Під час їх виконання учень має скласти чотири логічні пари (один дистрактор у завданні зайвий). Наявність у збірнику завдань такого типу є дуже важливою, оскільки вони широко використовуються як під час виконання завдань ДПА, так і зовнішнього незалежного оцінювання. Хоча, наприклад, в 2013 р. у кожному варіанті державної підсумкової атестації з географії для 11 класу містилося лише п’ять таких завдань, проте вони могли забезпечити учневі 20 балів, тобто стільки ж, як і 20 тестів закритого типу.
Системне використання тестових завдань на встановлення відповідності також є дуже важливим. Воно дає можливість випускникам у процесі ДПА чи ЗНО уникати таких досить поширених помилок, як намагання використати у своїй відповіді всі дистрактори або застосування в комбінаціях одних і тих самих цифр чи літер кілька разів.
Уникнути таких методичних помилок можна лише шляхом постійного виконання в ході навчального процесу завдань на встановлення відповідності. Розуміння змісту роботи, яке при цьому поступово формується в учнів, унеможливлює такі помилки.
Ще один вид завдань – тестові завдання з множинною відповіддю. Автори посібника врахували зміни, які відбулися у формі цього виду тестів. У кожному такому завданні учням пропонується сім варіантів відповідей, із яких їм необхідно обрати три правильні. Учителям слід привчати учнів до виконання завдань і такого типу. Саме звичка працювати з ними дає можливість під час державної підсумкової атестації уникнути додаткового психологічного навантаження у випадках, коли учень, записавши дві правильні відповіді (наприклад, 2 і 6), усвідомлює, що третя правильна відповідь стоїть між ними (наприклад, під номером 3). Якщо випускник недостатньо призвичаєний до роботи з такими завданнями, він може запанікувати: почати виправляти відповіді або не занести до бланка третьої цифри. І перше, і друге може знизити підсумкову оцінку учня.
Системне використання пропонованого збірника дає змогу зробити такі завдання для школяра звичними, а отже – більш доступними для виконання.
Хоча у 2013 р. із завдань державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з географії було вилучено тести на встановлення послідовності, автори вважають за потрібне залишити їх у посібнику. Такі завдання корисні під час вивчення більшості тем, вони дають змогу досить ефективно перевірити навички просторового мислення учнів, знання ними розміщення об’єктів і явищ на Землі.
У посібнику містяться також завдання відкритої форми, які передбачають коротку відповідь. Це, зокрема, задачі, завдання на розпізнавання конкретних об’єктів і явищ, на знання географічної термінології тощо. Важливість завдань такого типу не викликає сумніву. Так, практика ЗНО останніх років доводить, що саме задачі мають найбільшу розподільчу здатність. І хоча в завданнях зовнішнього незалежного оцінювання їх небагато, але саме вони значною мірою забезпечують досить помітну різницю в підсумковому балі за виконану роботу.
Молодому вчителеві, а також учителеві-неспеціалісту іноді досить складно скласти якісну задачу з певної теми навчальної програми. Для цього йому може стати у пригоді пропонований збірник.
Усе вищезазначене стосується також завдань із короткою відповіддю, які не передбачають проведення обчислень.
На жаль, їх відсутність у ЗНО досить часто негативно впливає на якість виконання учнями завдань державної підсумкової атестації (у 2013 р. в 11 класі вони давали змогу учневі набрати 30 балів – майже 1/3 від їх загальної суми), де є завдання з розгорнутою відповіддю. Використання завдань цього збірника дозволить зробити підготовку до цієї форми роботи більш досконалою.
Структура і побудова збірника дають можливість учителеві використовувати його у процесі підбору завдань для контрольних робіт, виконання яких передбачене чинними вимогами.
Цьому сприяє чітка структурованість матеріалу та відповідність логічних блоків збірника певним розділам чинної навчальної програми з географії. Як наслідок, учитель має змогу легко підібрати завдання для контрольної роботи таким чином, щоб вони охоплювали весь вивчений матеріал, одночасно урізноманітнюючи форми перевірки рівня навчальних досягнень учнів. Це сприятиме підвищенню об’єктивності оцінювання відповідей учнів.
Таким чином, можна зробити висновок, що, з одного боку, системне використання завдань посібника в навчальному процесі ефективно адаптує учнів до проходження ними державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, робить їхні форми завдань звичними для сприйняття, що зменшить психологічне навантаження на випускників під час складання іспитів; з іншого боку, різноманітність форм завдань, які пропонують автори посібника, дає змогу уникнути появи залежності школярів від певного виду завдань, робить їх мислення більш гнучким, прищеплює вміння орієнтуватися в різних навчальних ситуаціях.
(В. Ф. Вовк, учитель Новомерчицької ЗОШ I-III ступенів
Валківської районної ради, учитель-методист)


Енциклопедія тестових завдань. Повний курс географії в тестах
http://e-ranok.com.ua/product/entsiklopedya-testovix-zavdan-povniyi-kyrs-geograf-v-testax.html
 
Назад