Корисна iнформацiя

Шкільні таблиці в курсі біології та хімії

23.04.2014

Шкільні таблиці в курсі біології та хімії

Сьогодні на людину будь-якого віку обрушується величезний інформаційний потік. В освіті збільшення інформації призвело до кількаразового нагромадження навчального матеріалу, ускладнення мови посібників і підручників, стрімкого прискорення темпу навчання. Але ж знання дає не кількість інформації, а її якість. У психолого-педагогічних дослідженнях останнього часу надається величезне значення новим підходам до вибору і структурування змісту основ наук, щоб зробити навчання більш продуктивним.

Основними напрямами перебудови навчання в сучасній школі є інтенсифікація та оптимізація навчального процесу. Інтенсифікація навчання потребує визначення оптимальної інформаційної місткості навчального матеріалу і способів його реалізації.

Найбільше значення при цьому мають:
• виділення найбільш суттєвого з широкого кола матеріалу, найбільш значущої частини інформації;
• узагальнення і систематизація теоретичного матеріалу.

Посібники «Шкільні таблиці. 7-9 класи» з біології та хімії містять у стислій, концентрованій формі основний теоретичний матеріал, що охоплює шкільний курс 7-9 класів. Усю інформацію подано у вигляді таблиць і схем та доповнено детальними малюнками.

Використання елементів наочно-графічного характеру дозволить учням краще зрозуміти і засвоїти інформацію, ефективно підготуватися до уроків, контрольних і самостійних робіт, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Завдяки високому рівню предметності і доступності матеріалу, посібник забезпечує ефективне засвоєння предмета і може бути використаний учнями як доповнення до основного підручника. Форма подання матеріалу є дуже наочною, виразною, зрозумілою, дохідливою, сприяє кращому сприйняттю та запам’ятовуванню інформації.

Перевагами такого способу подання інформації є:
Лаконічність та інформаційна насиченість (кожна структурно-логічна схема та таблиця містять велику кількість інформації, обсяг якої при звичайному текстовому викладі зайняв би до декількох десятків сторінок).
Структурність (дає можливість сприймати не окремі деталі, а їх сукупність, образ поняття складається на основі узагальнення знань про окремі його властивості, створює чітке, наочне уявлення про навчальний матеріал у цілому як про систему знань; допомагає розібратися в його структурі; виділити головне, істотне; показати взаємозв’язки між окремими компонентами, підвищує ефективність роботи).
Компактність (інформація за певною темою більшою мірою розташована на одному або двох аркушах і структурована за смисловими напрямками, що робить матеріал зручнішим для користування, полегшує пошук необхідного).
Доступність (інформація представлена в зручному для сприйняття вигляді, дозволяє оглянути весь масив інформації).
Логічність (поняття взаємозв’язані між собою в строго логічній послідовності).
Концентрація уваги (утримання уваги на певному об’єкті. Таке утримання означає виділення об’єкта як певної фігури із загального тла, сприяє ретельнішому вивченню предметів (явищ)).

Одне з головних завдань навчання біології в школі – забезпечення засвоєння учнями знань про будову, життєдіяльність та індивідуальний розвиток живих організмів, їх різноманітність, класифікацію, особливості будови і життєдіяльності. Подача логічно структурованої навчальної інформації дозволяє отримати чітку, добре організовану структуру, виділення якої дозволяє побачити систему смислових зв’язків між елементами. Стисле подання великого обсягу інформації в наочній формі дозволяє краще запам’ятати досліджуваний матеріал, оптимізувати навчальний процес.

Посібник створює чітке явлення про навчальний матеріал у цілому як систему знань, допомагає розібратися в його структурі, виділити найголовніше, показати взаємозв’язок між окремими компонентами, допомагає запам’ятати основний матеріал, забезпечує усвідомлене засвоєння матеріалу.

Графічна наочність здійснює диференційований вплив на провідні дидактичні процеси формування як знань, умінь і навичок, так і творчих сторін особистості підлітків. У зв’язку з цим застосування кожного виду графічної наочності регулюється системою правил, використання яких передбачає вплив графічної наочності як на інтелектуальну, так і на емоційну сферу підлітків; зміну пріоритетів – від наочно-образного мислення до абстрактно-логічного; послідовне ускладнення пізнавальної діяльності учнів при роботі з графічною наочністю; залучення підлітків до активної навчальної, дослідної та практичної діяльності на основі графічної наочності; поєднання різних видів графічної наочності залежно від актуальної ситуації розвитку підлітків.

Зведені, порівняльні, оглядові таблиці, які дають коротку характеристику груп організмів, інших біологічних понять із вказівками основних ознак особливостей і прикладів, схеми та малюнки допоможуть учням швидко повторити вивчений матеріал, доповнити та узагальнити свої знання.

Подача матеріалу у вигляді таблиць, структурно-логічних схем та малюнків забезпечує в учнів:
З точки зору сприйняття: зорове сприйняття набагато ефективніше за рахунок чіткої структури і смислового змісту.

З точки зору уваги: концентрацію й зосередження уваги на певному об’єкті чи певній темі.

З точки зору уяви: компактна структурно-логічна схема чи таблиця в уяві учня створює цілісну картину досліджуваного матеріалу.

З точки зору пам’яті: схеми, таблиці та малюнки забезпечують концентрацію уваги тільки на конкретних поняттях, що покращує його довгострокову пам’ять.

З точки зору усвідомлення:
структурований матеріал дає комплексне уявлення про досліджувану тему.

З точки зору мислення: такий матеріал, активізуючи різні види мислення, забезпечує осмислене засвоєння необхідного поняття.

Структурування матеріалу дозволяє педагогу організувати в процесі навчання розумові операції учнів з навчальним матеріалом з його аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, розуміння. Ці дії з навчальним матеріалом створюють міцну основу для сприйняття знань учнями.

Також учителі можуть використовувати посібники для різних цілей:

• Як основу для створення учнями опорних конспектів, тобто давати незаповнену чи частково заповнену схему чи таблицю, яку учні будуть заповнювати самостійно. Психологи відзначають, що переклад усної або письмової інформації в іншу більш наочну форму (таблиці, схеми) сприяє кращому засвоєнню та розумінню знань.
• Для активізації та мотивації пізнавальної діяльності учнів. Якщо наприкінці уроку учневі необхідно заповнити таблицю або скласти та доповнити схему, це створює ситуацію вирішення навчального завдання, тим самим мобілізує увагу учнів до навчального матеріалу, активізує пізнавальну діяльність учнів. Відбувається не тільки засвоєння, а й усвідомлення навчального матеріалу.
• Для створення комп’ютерних презентацій. Як відомо, при створенні такої презентації необхідними умовами є гранично доступний виклад матеріалу, продуманість обсягу інформації. Наведені в посібнику таблиці та схеми показують суть поняття при оптимальному смисловому та інформаційному навантаженні. Мультимедійні презентації дають можливість: одночасно задіювати зоровий та слуховий канали сприйняття інформації (дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації становить 15 %, зорового – 25 %, а їх одночасне залучення до процесу навчання підвищує ефективність сприйняття до 65 %).

Саме завдяки високому рівню наочності і доступності матеріалу шкільні таблиці забезпечують ефективне засвоєння предмета і мають бути використані в навчальному процесі.
(Зайцева О. А., методист Центру
аналізу та прогнозування розвитку освіти
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,
учитель вищої категорії, учитель-методист)
Назад