Корисна iнформацiя

Потрібні посібники до курсів з інформатики?

15.05.2014

Потрібні посібники до курсів з інформатики?

Основна мета освітньої галузі «Технології» полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Для реалізації цієї мети слугують курси за вибором з інформатики, що призначені забезпечити умови для професійного самовизначення учнів, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення допрофесійної та професійної підготовки і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Згідно із Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти зміст освітньої галузі «Технології» забезпечує формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, ознайомлення з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовку до раціонального використання комп’ютерних засобів при розв’язуванні задач, пов’язаних з отриманням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням тощо. Вирішення цих загальноосвітніх завдань освітньої галузі зумовлює необхідність формування в учнів певної сукупності знань, умінь і навичок. Основою для їх формування повинне стати відповідне змістовне наповнення галузі. Серед змістових ліній галузі розглянемо такі, як «Графічна культура людини» та «Людина та інформаційна діяльність», у яких Державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів передбачено формування в учнів уміння користуватися графічними редакторами під час роботи з документами за допомогою комп’ютерних засобів; будувати найпростіші інформаційні моделі і досліджувати їх за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій; описувати алгоритми розв’язання навчальних задач тощо.

Саме на реалізацію цих освітніх завдань спрямовані курси за вибором «Основи комп’ютерної графіки» для профільного навчання та допрофільної підготовки (автори Ю. О. Дорошенко, І. О. Завадський) та «Основи візуального програмування» для профільного навчання у старших класах (автор І. О. Завадський), програми яких затверджені МОН України.

  • Для підтримки зазначених курсів було розроблено навчально-методичні комплекти «Курси за вибором: Основи комп’ютерної графіки» (автори Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко) та «Курси за вибором: основи візуального програмування» (автори Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко, С. М. Коваленко). До комплектів входять навчальний посібник із CD-диском та зошит для практичних робіт із додатком.

Навчальні посібники складаються з розділів, що поділяються на теми відповідно до чинних програм. Кожна тема розпочинається з теоретичного матеріалу, виклад якого супроводжується великою кількістю прикладів із поясненнями. Тут подано багато практичних завдань, у яких покроково описані засоби та алгоритмічні підходи до розв’язування поставленої задачі. Наприкінці теми містяться теоретичні матеріали для самоконтролю та практичні завдання для самостійного виконання.Інформатика. Основи візуального програмування: Навч. посібникІнформатика. Основи комп’ютерної графіки: Навчальний посібник

Практичні завдання створені таким чином, що їх виконання займає не більше одної академічної години. Практичні завдання для самостійного виконання можуть використовуватися на уроці для закріплення теоретичного матеріалу під час роботи за комп’ютером, слугувати матеріалом для практичних робіт, а також пропонуватися як домашнє завдання. Графічний матеріал до всіх завдань подається на СD-диску.

Зошит для практичних робіт містить усі практичні роботи, передбачені програмами курсів за вибором «Основи комп’ютерної графіки» та «Основи візуального програмування».

Інформатика. Основи візуального програмування: Зошит для підготовки до практичних робіт


Інформатика. Основи комп’ютерної графіки: Зошит для практичних робіт

Кожна практична робота містить тему, мету, перелік необхідного обладнання та програмного забезпечення, завдання, яке необхідно виконати, та докладний ілюстрований опис ходу роботи, що являє собою послідовність кроків для виконання завдання. Диференціація робіт за рівнем складності досягає завдяки наявності додаткових завдань, що закріплюють отримані практичні вміння, та творчих завдань, які потребують нестандартного використання набутих навичок.


До зошита для практичних робіт безкоштовно додається зошит для підготовки до практичних робіт. Він містить матеріали для проведення підготовчого етапу всіх практичних робіт, поданих в основному блоці. Запитання і завдання за темою роботи дадуть учням можливість актуалізувати і скорегувати свої знання, підготуватися до усвідомленого виконання практичних робіт.

Пропоновані навчально-методичні комплекти є достатніми для організації курсів за вибором у межах допрофільної підготовки й профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

(Кащеєв Л.Б., доцент кафедри системного аналізу й управління
Національного технічного університету «ХПІ», канд. техн. наук;
Коваленко С. В., ст. викладач кафедри системного аналізу
і управління Національного технічного університету «ХПІ»)
Назад