Корисна iнформацiя

Контроль знань має працювати на знання

24.05.2014

Контроль знань має працювати на знання

У багатьох країнах контроль знань учнів у формі тестування вже давно став звичною практикою. Тести дозволяють вчителеві коригувати навчальний процес на будь-якому етапі й таким чином допомагають учням досягти кращих результатів. Щоб контроль на уроці дійсно сприяв отриманню знань, він має стати частиною навчального процесу і організувати його потрібно таким чином, щоб результати показували і вчителю, і учням, що слід змінити в навчальному процесі.

Оцінювання результатів навчальної діяльності полягає у визначенні ступеня відповідності наявних знань, умінь і навичок тим, що попередньо планувалися. Українські фахівці з методики викладання історії визначають оцінювання як складову контролю знань. Контроль знань – це виявлення, вимірювання й оцінювання знань та вмінь тих, хто навчається. Крім оцінювання (процесу), контроль включає також перевірку та оцінку (результат перевірки) [Власов В. Як перевірити та оцінити історичну компетентність учнів (до концепції контрольних робіт Державної підсумкової атестації з історії України) / Віталій Власов / / Історія України. – 2010. - № 4. – С. 3].

Педагоги всіх країн одностайні в думці, що існуюча система оцінювання знань учнів далека від досконалості. Як доводить досвід, досягати бажаної досконалості слід, в першу чергу, не за рахунок зміни системи оцінок (у світовій практиці вона коливається від 0 до 100), а змінюючи саму філософію оцінювання знань і умінь, застосовуючи нові підходи, до засобів їх вимірювання.

До ключових принципів оцінювання в сучасній педагогіці слід віднести такі:
  • учні мають знати, що оцінювання здійснюється весь час, а не лише під час іспитів, а також, як воно відбувається;
  • програма оцінювання має спиратися на всі види оцінювання і контролю знань;
  • необхідно чітко визначити мету оцінювання, а також те, які уміння і знання оцінюються;
  • усі форми оцінювання мають бути справедливими, об’єктивними;
  • оцінювання має позитивно заохочувати учнів до активної участі в навчанні.
Отже, оцінка має сприйматися і учителем, і учнем як особливий навігаційний прилад, що вказує напрям до досягнення поставленої мети. Таким чином увага акцентується на важливості оцінювання усього ходу навчального процесу, а не лише його результатів.

Зошити серії «Комплексний зошит для контролю знань» для оцінювання знань учнів з історії України та всесвітньої історії укладені з урахуванням сучасних методичних підходів до здійснення контролю навчальних досягнень учнів з історії. Так, відповідно до сучасних вимог, викладених в інструктивних документах Міністерства освіти і науки України, тематичний контроль не може зводитися лише до підсумкової перевірки, тобто до уроку тематичного оцінювання, а передбачає систему контрольних процедур, спрямованих на перевірку засвоєння учнями програмової теми – від першого уроку й до останнього. У такий спосіб тематичний контроль навчальних досягнень поєднує в собі діагностувальний етап (діагностично-тематичний контроль) та оцінювальний етап (тематичне (узагальнююче) оцінювання досягнень учнів). Саме у тому у кожному зошиті завдання вміщено за темами програми і виокремлено в межах кожної у два розділи – поточний контроль та узагальнююче оцінювання. Завдання для поточного контролю об’єднані у кілька блоків, кількість яких залежить від обсягу теми. Кожний блок представлений у двох варіантах. У свою чергу, кожен варіант містить завдання, що відповідають чотирьом рівням навчальних досягнень учнів і розміщені у порядку зростання їх складності. За таким самим принципом згруповані і завдання для узагальнюючого оцінювання, яке проводиться за підсумком вивчення усієї теми.

Запропоновані завдання дозволяють здійснити перевірку сформованості не тільки знань, але й предметних компетентностей учнів – хронологічної, просторової, інформаційної, мовленнєвої, логічної, аксіологічної, а відтак й історичного мислення школярів. Дуже цінним, з огляду на компетентнісну зорієнтованість сучасної шкільної історичної освіти, є використання у посібнику завдань, які передбачають роботу з контурною картою, історичними та візуальними джерелами.

У зошитах запропоновано різні типи завдань до історичних джерел. Ці завдання передбачають необхідність знайти у запропонованому уривку відповіді на запитання, дібрати заголовок до тексту, скласти план, а також, користуючись інформацією, отриманою із фрагмента тексту, та використовуючи наведені запитання як алгоритм відповіді, охарактеризувати історичну постать або подію. Робота учнів із джерелом, організована у такий спосіб, перевірятиме не тільки їх уміння знаходити певну інформацію у наведеному фрагменті, а й уміння пов’язувати її з уже відомими історичними фактами, аналізувати їх, висловлювати певні судження, створювати есе на основі прочитаного. Вміщені в завданнях запитання повинні структурувати відповідь учня, емоційно-історичним стимулом до якої має стати наведений уривок.

Різні за формою завдання, що включають необхідність вибрати правильний варіант із кількох запропонованих, установити відповідність, хронологічну послідовність, заповнити таблицю, пояснити зміст крилатого вислову, дати коментар до ілюстрації, наведеного уривка, висловити власне судження тощо, дозволяють зробити оцінювання не тільки об’єктивним, але й цікавим, спрямувати його на розвиток пізнавального інтересу учнів при вивченні історії.

Формат запропонованих контрольних робіт значною мірою відповідає структурі й логіці завдань контрольних робіт Державної підсумкової атестації. Важливо також, що значна кількість завдань побудована у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Досвід проведення тестування показав, що значна частина учнів виявилася недостатньо готовою до цієї процедури. Основну причину труднощів, з якими зіткнулися учасники при проходженні тестування, фахівці бачать у відсутності досвіду роботи з тестовими завданнями. Зокрема, О. Пометун вважає за необхідне запровадження тестів як засобу оцінювання навчальних досягнень учнів уже в основній школі.

Для проведення тематичного оцінювання учитель може використати окреме заняття наприкінці вивчення теми. Діагностично-тематичний контроль, який має сприяти корекції і самокорекції знань, умінь і компетентностей, проводиться впродовж усього вивчення теми за рахунок уроків резерву, а також на етапі перевірки знань (експрес-контроль). При цьому учитель може запропонувати виконання завдань у повному обсязі варіанта, вміщеного у посібнику, або застосувати диференційований підхід: запропонувати виконати окремі завдання, виходячи із рівня підготовки кожного конкретного учня. Завдання творчого характеру, враховуючи необхідність додаткового часу на їх виконання, а також те, що не всі учні їх виконуватимуть, можуть бути опрацьовані на окремих аркушах.

Усі зошити серії доповнені додатками. У контрольних залікових зошитах для 6-9 класів додатки містять контурні карти із завданнями. У такий спосіб забезпечується перевірка сформованості просторової компетентності учнів, яка передбачає уміння учнів орієнтуватися в історичному просторі, тобто співвідносити розвиток історичних явиш і процесів з географічним положенням країн; користуючись картою, пояснювати причини й наслідки історичних подій, основні тенденції розвитку міжнародних відносин, пов’язані з геополітичними чинниками й факторами навколишнього середовища; характеризувати, спираючись на карту, історичний процес та його регіональні особливості.

Додатки до зошитів з історії України та всесвітньої історії для 10 класу містять завдання, які передбачають роботу з історичними джерелами – документами, матеріалами періодичних видань, мемуарами тощо. Запитання до джерел сприяють не тільки опрацюванню запропонованих текстів, але й висловленню власної думки на основі прочитаного. Уміщення таких завдань сприятиме оцінюванню сформованості інформаційної, аксіологічної, й мовленнєвої компетентностей учнів.

О. Пометун вважає, що оцінювання стимулюватиме дитину до саморозвитку тільки в тому разі, якщо воно буде відкритим. На уроках історії вчителі, оголошуючи учням завдання, заздалегідь мають інформувати їх про критерії, за якими воно буде оцінюватися [Пометун О. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К.: Генеза, 2005. – С. 297-320].

Сподіваємось, що запропоновані завдання стануть у пригоді учням та вчителям при організації поточного контролю та проведенні уроків узагальнення.

(О. Є. Святокум, начальник науково-методичного відділу
Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти)


История Украины. 7 класс: Комплексная тетрадь для контроля знанийІсторія середніх віків. 7 клас: Комплексний зошит для контролю знаньІсторія України. 7 клас: Комплексний зошит для контролю знань


Історія України. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знаньИстория Украины. 8 класс: Комплексная тетрадь для контроля знанийВсесвітня історія. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань.Історія України. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань

История Украины. 9 класс: Комплексная тетрадь для контроля знанийВсесвітня історія. 10 клас: Комплексний зошит для контролю знань
История Украины. 10 класс. Уровень стандарта: Комплексная тетрадь для контроля знаний
Всесвітня історія. 11 клас: Комплексний зошит для контролю знаньВсемирная история. 11 класс: Комплексная тетрадь для контроля знаний

Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань
Назад