Корисна iнформацiя

Конструктор уроку – ваш надійний помічник

30.06.2014
Посібники «Конструктор уроку» (автори С. О. Доценко,  Н. Б. Чистякова) – зручний інструмент для підготовки та організації роботи учителя інформатики. Вони допоможуть швидко підготуватися до якісного уроку, створити реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволить досягти високих результатів у навчанні.

Пропоновані для використання посібники «Конструктор уроку» дозволять учителеві виявити всю багатогранність і багатоаспектність сучасного уроку інформатики.

Посібники відповідають чинній програмі з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів. Їх можна використовувати під час роботи з будь-яким чинним підручником з інформатики.

Кожен посібник складається з двох базових основ: зошита з шаблонами уроків та диска, на якому розміщено матеріали, що є необхідними для роботи учителя.
Кожний шаблон – це план-конспект окремого заняття, для якого зазначено тему уроку, мету і тип уроку в повній відповідності до методичних вимог. У шаблонах запропоновані різні типи уроків, що мають свою структуру, послідовність, зв’язки.

Усі уроки мають такі структурні елементи: організаційний етап, мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань, вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, застосування набутих знань, узагальнення та систематизація набутих знань, підбиття підсумків уроку та домашнє завдання.

Організаційний етап
кожного уроку спрямований на створення атмосфери довіри та психологічного налаштування учнів на роботу.

На етапі «Мотивація навчальної діяльності»
пропонуються спеціальні прийоми та техніки, впровадження яких налаштовує на ефективний процес пізнання, стимулює особисту зацікавленість.

Від етапу «Актуалізація знань»
залежить ефективність навчальної діяльності учнів, яка виявляється в міцному засвоєнні знань, стимулюванні інтересу до навчання, формуванні самостійної думки та підготовці до самостійного життя. Учитель за допомогою інтерактивного технік навчання (експрес-опитування, асоціативний кущ, мозкова атака тощо) перевіряє якість засвоєння навчального матеріалу.

Етап «Вивчення навчального матеріалу»
передбачає виклад нового матеріалу за допомогою словесних методів навчання: розповідь, лекція, лекція-презентація, бесіда тощо. Для спрощення сприйняття інформації багато теоретичного матеріалу подано у вигляді таблиць, асоціативних схем, спеціальних навчальних карток.

На етапах «Закріплення нового матеріалу», «Застосування набутих знань», «Узагальнення та систематизація набутих знань»
для відпрацювання набутих знань та вмінь застосовуються як індивідуальні (практичні вправи, есе, опитування, «Продовж речення» тощо), так і групові форми навчання. Відповідно до рекомендацій щодо організації практичних робіт з інформатики на уроках передбачається проведення нетривалих практичних робіт, спрямованих на відпрацювання певних умінь та навичок.

Важливою складовою уроку є етап «Підбиття підсумків уроку», на якому вчитель формулює висновки та оцінює діяльність учнів, використовуючи різноманітні форми контролю. Деякі контрольні завдання складено відповідно до вимог сучасності – у тестовій формі. Для того щоб учитель не витрачав час на розв’язування контрольних та тестових робіт, відповіді до них можна знайти на диску.

Закінчується урок етапом «Домашнє завдання»
, на якому вчитель інструктує учнів щодо завдань, які вони повинні виконати вдома для закріплення вивченого матеріалу.
Цінністю пропонованого посібника є те, що вчитель має можливість дописати або скоригувати мету уроку, його хід, додати інші необхідні складові, враховуючи специфіку роботи з конкретним класом у конкретній школі, тобто виявити творчість у підготовці до уроку.
Друга базова частина посібника – диск, на якому вчитель може знайти та використати у своїй діяльності:
• календарно-тематичний план;
• ділові папери для звіту та моніторингу успішності учнів;
• перелік документів, необхідних для існування та роботи кабінету інформатики;
• шаблони уроків;
• теоретичний матеріал до уроку;
• завдання для практичних, контрольних робіт та інших видів діяльності;
• бланки оцінювання та самооцінювання;
• список літератури, яку вчитель може використовувати у роботі;
• інструкції з техніки безпеки тощо.

Завдання, що розв’язуються на уроках інформатики, належать і до інших галузей знань, через що вивчення інформатики завжди має межпредметний характер. Тому в посібнику запропоновано багато робіт, спрямованих на вирішення завдань, пов’язаних з повсякденним життям або з іншими предметами: географія, іноземна мова.

Підсумкові уроки автори посібника пропонують також організувати нетрадиційно – як урок-гра «Своя гра», урок-проект. Для цих уроків характерні колективні форми навчання, висока активізація пізнавальної діяльності, вироблення партнерського стилю взаємин, підвищення інтересу до навчального матеріалу. Нетрадиційні уроки сприяють підготовці учнів до життя, оскільки формують такі якості, як уміння приймати рішення та робити вибір, виявляти ініціативу, вміти працювати в команді.
Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти уроків на друкованій основі (Конструктор уроку)
http://e-ranok.com.ua/product/nformatika-11-klas-rven-standarty-plani-konspekti-yrokv-na-drykovanyi-osnov.html Посібник відрізняється чіткістю і доступністю викладу, наявністю прикладів та наочності, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного та практичного матеріалу.
(Доценко С. О., доцент кафедри інформаційних технологій
Харківського національного педагогічного університету
ім. Г. С. Сковороди, канд. пед. наук;
Чистякова Н. Б., учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 м. Харкова)

Інформатика. 5 клас: плани-конспекти уроків на друк. основі (Серія «Конструктор уроку»)
http://e-ranok.com.ua/product/nformatika-5-klas-plani-konspekti-yrokv-na-dryk-osnov.html


Інформатика. 9 клас : плани-конспекти уроків на друкованій основі (Серія «Конструктор уроку»)
http://e-ranok.com.ua/product/nformatika-9-klas-plani-konspekti-yrokv-na-drykovanyi-osnov.html


Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту : плани-конспекти уроків на друкованій основі (Серія «Конструктор уроку»)
http://e-ranok.com.ua/product/nformatika-10-klas-rven-standarty-plani-konspekti-yrokv-na-drykovanyi-osnov.html


Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти уроків на друкованій основі (Конструктор уроку)
http://e-ranok.com.ua/product/nformatika-11-klas-rven-standarty-plani-konspekti-yrokv-na-drykovanyi-osnov.html
Назад