Українська мова. 11 клас. Академічний рівень: Плани-конспекти для шкіл з російською мовою навчання

код:
Ф14406У
автор:
Ламанова С. В.

Ламанова С. В.
Українська мова. 11 клас. Академічний рівень: Плани-конспекти для шкіл з російською мовою навчання.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 304 с.— (Новий майстер-клас).
ISBN 978–617–540–331–0.
Посібник складено за новою програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання «Українська мова. 10–11 класи. Академічний рівень» (укладачі Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф). Видання містить детальні розробки 70 різнопланових уроків з української мови в 11 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного конкретного класу й школяра. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, алгоритми, різнорівневі завдання, роботи творчого характеру та ін. Крім того, пропонуються тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214ББК 74.268.1УКР

Язык:
укр.
количество страниц:
304
розмер файла:
2,45 МБ
Цeна: 30 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Передмова 3
Урок № 1.Роль мови у самовираженні й самореалізації особистості 4
Урок № 2.Основні вимоги до мовлення. Культура мови, стилістика і риторика як сукупність і система комунікативно-стилістичних якостей мовлення та вчення про них 7
Урок № 3.Розвиток зв’язного мовлення. Види аудіювання. Навчальне аудіювання 11
Урок № 4.Точність, логічність, чистота, багатство, виразність, доречність — основні комунікативно-стилістичні якості мовлення 22
Урок № 5.Точність мовлення як оптимальне слововживання, вибір мовних засобів 25
Урок № 6.Точність у використанні лексичних засобів мови (синонімів, антонімів, паронімів, омонімів) у різних стилях 28
Урок № 7.Розвиток зв’язного мовлення. Трансформація тексту відповідно до запропонованих обставин. 35
Урок № 8.Точність у використанні лексичних засобів мови (слів іншомовного походження, професіоналізмів, архаїзмів, неологізмів, фразеологізмів) 38
Урок № 9.Розвиток зв’язного мовлення. Редагування тексту з погляду дотримання точності мовлення. 43
Урок № 10.Контрольна робота № 1. Тестування. 46
Урок № 11.Умови логічності висловлювання (додержання логічної послідовності порядку слів, логічних пауз, логічного наголосу, смислових, структурних та інтонаційних зв’язків). 51
Урок № 12.Абзац як засіб логічної організації висловлювання. Службові та вставні слова як засіб додержання логічності. 56
Урок № 13.Розвиток зв’язного мовлення. Складання плану тексту. 60
Урок № 14.Трьохчастинна побудова тексту (вступ, основна частина, заключна частина) як найбільш адекватна логіці розвитку думки. Логічність — одна з найістотніших якостей наукового стилю 65
Урок № 15.Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту на суспільну тему в публіцистичному стилі. 69
Урок № 16.Попередження змістових помилок у мовленні. Логічність — одна з найістотніших якостей тексту 73
Уроки № 17–18.Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту на суспільну тему з творчим продовженням. 76
Урок № 19.Чистота мовлення і загальна культура людини. Чисте мовлення без невластивих українській літературній мові включень, порушень мовних норм. 80
Урок № 20.Розвиток зв’язного мовлення. Переклад текстів різних стилів 84
Урок № 21.Використання у мовленні лексики обмеженого вживання — діалектизмів, професіоналізмів, жаргонізмів (поглиблене повторення). 87
Урок № 22
Варіант І.Багатство мови і мовлення: інтонаційне, лексичне, фразеологічне, морфологічне, синтаксичне 91
Варіант ІІ. Багатство мови і мовлення: інтонаційне, лексичне, фразеологічне, морфологічне, синтаксичне 95
Урок № 23.Ресурси збагачення мовлення (емоційно-оцінна лексика, тропи, синтаксичні конструкції, у тому числі стилістичні фігури). 100
Уроки № 24–25.Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір на суспільну тему 107
Урок № 26.Синонімія (лексична, фразеологічна, морфологічна, синтаксична, стилістична). Вираження багатства мовлення в різних стилях. 108
Урок № 27.Контрольний диктант 113
Урок № 28.Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки. 115
Урок № 29.Розвиток зв’язного мовлення. Протокол. Витяг з протоколу. 125
Урок № 30.Фонетичні засоби виразності мовлення (можливості звуків — алітерація, асонанс, епіфора, інтонація, інтенсивність, темп, паузи, логічний наголос). 131
Урок № 31.Невербальні засоби спілкування (жести, міміка, поза та ін.). 135
Урок № 32.Вимоги до виразності мовлення в різних стилях. Художня література як джерело збагачення мовлення засобами виразності 138
Урок № 33.Стильова доречність і мовленнєва ситуація: взаємозв’язок мовленнєвої ситуації, ознак стилю і мовних засобів його вираження. 142
Урок № 34.Розвиток зв’язного мовлення. Диктант-переклад 145
Урок № 35.Риторика як наука, її предмет і завдання. Загальна характеристика розділів риторики (етапів ораторської діяльності) 147
Урок № 36.Підготовка до публічного виступу. Поняття про стратегію оратора (мета промови, аналіз аудиторії, вибір теми) 152
Урок № 37.Складання діалогів. Контрольне аудіювання тексту-зразка ораторського мистецтва 159
Урок № 38.Підготовка до публічного виступу. Добір матеріалу і його систематизація 166
Урок № 39.Розвиток зв’язного мовлення. План-конспект виступу 172
Урок № 40.Структурування ораторської промови. Композиція
висловлювання (вступ, основна частина, завершення) 174
Урок № 41.Способи подання матеріалу 180
Уроки № 42–43.Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту з творчим завданням 184
Урок № 44.Мовне оформлення висловлювання. Вимоги до тексту промови 188
Урок № 45.Форми мовленнєвого впливу. Способи запам’ятовування промови 192
Уроки № 46–47.Розвиток зв’язного мовлення. Переказ-переклад 196
Уроки № 48–49.Розвиток зв’язного мовлення. Виступ з ораторською промовою 198
Урок № 50.Контрольна робота № 3. Тестування 203
Урок № 51.Основні поняття фонетики. Класифікація звуків, їх вимова і позначення на письмі. Склад. Наголос. Спрощення в групах приголосних 207
Урок № 52.Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження 213
Уроки № 53–54.Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір на морально-етичну тему 217
Урок № 55.Лексична система української мови (значення, вживання, походження). Основні лексичні поняття. Типи словників 219
Урок № 56.Поняття морфеми. Префікс. Корінь. Суфікс. Закінчення. Основні способи словотворення в українській мові 221
Урок № 57.Розвиток зв’язного мовлення. Звіт про виконану роботу 224
Урок № 58.Основні орфограми в коренях, префіксах, суфіксах 226
Урок № 59
Варіант І.Основні поняття морфології. Самостійні частини мови, їх специфічні ознаки, особливості відмінювання змінних частин мови. Службові частини мови 230
Варіант ІІ.Основні поняття морфології. Самостійні частини мови, їх специфічні ознаки, особливості відмінювання змінних частин мови. Службові частини мови 234
Урок № 60.Написання слів разом, окремо, через дефіс; графічні скорочення слів 238
Урок № 61.Словосполучення. Речення. Просте двоскладне речення. Другорядні члени речення 243
Урок № 62.Просте ускладнене речення 246
Урок № 63.Односкладні речення 248
Урок № 64
Варіант І.Складне речення та його види 252
Варіант ІІ.Складне речення та його види 255
Урок № 65.Складні речення. Розділові знаки в них 258
Урок № 66.Складне синтаксичне ціле 262
Урок № 67.Контрольний диктант 265
Урок № 68.Контрольна робота № 4. Тестування 267
Урок № 69.Розвиток зв’язного мовлення. Резюме 272
Урок № 70.Узагальнення вивченого матеріалу 276
Додаток 1.Перекази 280
Додаток 2.Д.Диктанти 292
Література 298