Майстер-клас нового покоління. Українська мова та література. 10 клас. Профільний рівень

код:
Е19239У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.
БОНУС. Додаткові теоретичні та практичні матеріали з української мови для 10 та 11 класів

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Язык:
укр.
количество страниц:
0
розмер файла:
136 МБ
Цeна: 50 грн 40 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PowerPointViewer
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно DaemonTools Lite

Содержание

strong>Українська мова. 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків
Календарний план
  Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні
Основні функції мови. Причини звуження функцій мови
Мова і держава. Українське законодавство про мову
Мовна ситуація в державі. Мовні обов’язки громадян
Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови
Українська мова як одна з індоєвропейських мов
Українська мова в колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови. Спільні й відмінні риси української мови поряд з іншими слов’янськими мовами
  З історії розвитку української мови (короткі відомості)
Основні етапи формування і розвитку української національної мови
Поява писемності у східних слов’ян. Кирилиця як основа для розвитку сучасних слов’янських систем письма
Види письма за часів Київської Русі: устав, напівустав, скоропис
«Граматика» Мелетія Смотрицького (1619)
Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643)
Сучасний український алфавіт
Особливості розвитку української мови на сучасному етапі
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ТЕМИ
   Українська мова як вища форма існування національної мови
Мова загальнонародна та літературна
Мовна норма
Діалекти української мови
Стилістика і культура мовлення
   Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
Місце фонетики та орфоепії в системі мови
Фонетика як наука
Основні фонетичні одиниці української мови
Звук і фонема
З історії української фонетики
Співвідношення між буквами, фонемами та звуками. Фонетична та фонематична транскрипція
Варіанти фонем
Система голосних фонем в українській мові
Система приголосних фонем в українській мові
Звукові зміни в системі голосних і приголосних сучасної української мови
Акомодація
Асиміляція
Дисиміляція
Чергування
Зміни приголосних при словотворенні
Подовження та подвоєння
Спрощення в групах приголосних
Склад. Складоподіл в українській мові
Правила фонетичного складоподілу в українській мові
Стилістика і культура мовлення
  Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови
Орфоепія як наука. Основні одиниці орфоепії
Основні норми сучасної літературної вимови
Наголос
Види наголосів
Інтонація
Інтонаційні особливості українського мовлення
Повноголосся як одна з основних характеристик української вимови
Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини
Стилістика і культура мовлення
  Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів
З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії
Основні принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференційний
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо
Основні правила написання м’якого знака
Основні правила написання апострофа
Уживання великої букви
Лапки у власних назвах
Написання складних слів разом, окремо, через дефіс
Правопис складноскорочених слів
Написання чоловічих і жіночих імен, по батькові, прізвищ
Складоподіл і правила переносу слів із рядка в рядок
Графічне скорочення слів
Правопис географічних назв
Написання слів іншомовного походження
Стилістика і культура мовлення
  Лексикологія української мови як учення про лексичний склад
Предмет і завдання лексикології
Слово як основна мовна одиниця
Системні відношення в лексиці української мови
Лексичне значення слова і поняття. Слова конкретні й абстрактні
Типи лексичних значень
Явище омонімії в сучасній українській мові
Паронімія в українській мові
Синоніми та їх види
Антоніми та їх види
Стилістика і культура мовлення
Лексика української мови за походженням
Стилістика і культура мовлення
Активна та пасивна лексика сучасної української літературної мови
  Фразеологія як розділ мовознавства
Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення
Основні ознаки фразеологізмів
Джерела української фразеології
Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки
Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури
Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів
Стилістика і культура мовлення
  Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників
Словники як відображення історії і культури українського народу. З історії лексикографії
Словник Лаврентія Зизанія (1596)
«Лексикон» Памво Беринди (1627)
Сучасні словники української мови
Основні типи словників, особливості їх побудови
Стилістика і культура мовлення
  Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів
Морфемна і словотвірна структура слова
Мотивоване і мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними
Основа похідна і непохідна
Твірна основа та словотворчий формант
Словотвірний тип і словотвірне значення
Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні
Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення
Сучасні тенденції в українському словотворі
Етимологія як учення про походження слів
Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту
Творення присвійних прикметників
Творення прикметникових форм від різних географічних назв
Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою
Основні способи творення дієслів
Основні способи творення прислівників
Складні, складноскорочені слова (абревіатури), способи їх творення та написання
Стилістика і культура мовлення
   Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови
Розділи граматики
Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми
Основні способи вираження граматичних значень
Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа
Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова
Взаємоперехід частин мови
З історії вивчення частин мови
Стилістика і культура мовлення
  Самостійні частини мови
Іменник як частина мови
Лексико-граматичні розряди іменників
Граматичні категорії іменника
Стилістика і культура мовлення
Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості і функціонування в мовленні
Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння
Повні і короткі форми прикметників. Стягнені і нестягнені форми повних прикметників
Відмінювання прикметників
Стилістика і культура мовлення
Своєрідність займенника як частини мови. Співвідносність займенників з іншими частинами мови
Розряди займенників за значенням, їх характеристика
Відмінювання займенників
Явище прономіналізації
Словотвірні характеристики займенника. Правопис займенників
Перехід займенників в інші частини мови
Стилістика і культура мовлення
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
Формування числівника як частини мови. Число і числівник
Відмінювання числівників
Уживання числівників з іменниками в непрямих відмінках
Написання числівників і відчислівникових слів
Стилістика і культура мовлення
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні
Особливості семантики
Дві основи дієслова
Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів I та II дієвідмін
Види дієслів (доконаний і недоконаний). Їх творення, вживання одного в значенні іншого
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення
Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення
Особові, родові, числові форми дієслів
Чергування приголосних в особових формах дієслів
Перехідні й неперехідні дієслова
Стан дієслова
Зворотні дієслова
Стилістика і культура мовлення
Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників
Активні та пасивні дієприкметники, їх творення
Відмінювання дієприкметників
Дієприкметниковий зворот
Перехід дієприкметників в інші частини мови
Безособові форми на -но, -то
Дієприслівник як незмінювана форма дієслова. Лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості творення
Дієприслівниковий зворот
Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди прислівників за значенням: означальні й обставинні. Ступені порівняння означальних прислівників
Прислівники за походженням. Морфологічні типи прислівників
Правопис прислівників і прислівникових сполучень
Написання не з прислівниками
Стилістика і культура мовлення
Службові частини мови, їх загальна характеристика. Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом
Сполучники сурядності та підрядності
Частки, їх функції, групи за значенням
Зв’язка
Вигуки, їх ознаки та розряди
Стилістика і культура мовлення
Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія. Мовленнєве спілкування. Стилістика і культура мовлення. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування
Вербальні й невербальні засоби спілкування
Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма
Мовленнєва ситуація
Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок
Монологічне і діалогічне мовлення. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування
Виступ на зборах, семінарах, конференції
Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування
Дискусійне мовлення
Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне та ін.
Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Текстоутворювальні категорії. Закономірності побудови тексту
Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів
Написання тез, конспектів, анотацій, рефератів. Можливості комп’ютерних текстових редакторів
Комунікативні ознаки мовлення. Поняття про комунікативну доцільність, точність, логіку, естетичність мови
Розмовний стиль
Науковий стиль
Редагування. Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів
Матеріал для проведення тестових контрольних робіт

Українська література. 10 клас: Плани-конспекти уроків. Профільний рівень
Календарне планування
Вступ. Творчість І. С. Нечуя-Левицького
Урок № 1—2. Науково-теоретичні основи вивчення літератури і початки літературної творчості народу
Урок № 3. Література 70—90-х років XIX ст.: загальна характеристика. Історико-культурні умови розвитку літератури 70—90-х років XIX ст.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 4. Життєвий і творчий шлях І. Нечуя-Левицького
Урок № 5. «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького — соціально-побутова повість-хроніка
Урок № 6. Образи Омелька і Марусі Кайдашів у повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
Урок № 7. Образи молодшого покоління Кайдашів у повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
Урок № 8. Традиції народного побуту і моралі, цінності національної етики засобами комічного в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
Урок № 9. Історична повість І. Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький»
Урок № 10. Образна система повісті І. Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький»
Урок № 11. Контрольна робота № 1 за темою «Вступ. Творчість І. С. Нечуя-Левицького»
Творчість Панаса Мирного та Б. Грінченка
Урок № 12. Панас Мирний — «перший симфоніст української прози»
Урок № 13. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика — перший соціально-психологічний роман в українській літературі
Урок № 14. Від правдошукача до розбійника: образ Чіпки Варениченка в романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Урок № 15. Проблема життєвого вибору персонажів у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Урок № 16. Утвердження народних поглядів на духовне здоров’я людини в жіночих образах роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Урок № 17. Художня майстерність Панаса Мирного та Івана Білика в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Зміст назви твору
Урок № 18. Життєвий шлях і багатогранна діяльність Бориса Грінченка
Урок № 19. Борис Грінченко — великий майстер малих епічних жанрів
Урок № 20. Контрольна робота № 2 за темою «Творчість Панаса Мирного та Б. Грінченка»
Урок № 21. Урок позакласного читання за темою, обраною вчителем
Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ ст. Сторінки української поезії 70—90-х років ХІХ ст.
Урок № 22. Українська драматургія і театр 70—90-х років XIX ст.
Урок № 23. Іван Карпенко-Карий: життєвий і творчий шлях
Урок № 24. Проблема підміни особистісних етичних цінностей становою належністю в комедії І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»
Урок № 25. Образна система комедії І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»
Урок № 26. Історична трагедія І. Карпенка-Карого «Сава Чалий» — одне з вершинних явищ української драматургії XIX ст.
Урок № 27. Два шляхи розв’язання конфлікту між польською шляхтою й українським козацтвом, репрезентовані образами Сави Чалого і Гната Голого, в історичній трагедії І. Карпенка-Карого «Сава Чалий»
Урок № 28. Збірні образи українського народу та польської шляхти в трагедії І. Карпенка-Карого «Сава Чалий». Образ Івана Шмигельського у п’єсі
Урок № 29. Життєвий шлях і багатогранна діяльність Михайла Старицького
Уроки № 30—31. Поетична творчість М. Старицького
Урок № 32. Драма М. Старицького «Талан»
Урок № 33. Поезія 70—90-х років XIX ст.: загальний огляд
Уроки № 34—35. Павло Грабовський: життя і творчість
Урок № 36. Контрольна робота № 3 за темою «Українська драматургія і театр 70—90-х років XIX ст. Сторінки української поезії 70—90-х років XIX ст.»
Творчість І. Франка
Урок № 37. Іван Франко — видатний український письменник, учений, громадський діяч
Урок № 38. Поетична збірка І. Франка «З вершин і низин» як важливий етап у розвитку української літератури. Новаторство поетичного циклу «Веснянки»
Урок № 39. Поетична збірка І. Франка «З вершин і низин». Поетичні цикли «Україна» і «Вольні сонети»: загальна характеристика
Урок № 40. Поетична збірка І. Франка «Зів’яле листя»
Урок № 41. Збірка філософської та громадянської лірики І. Франка «Мій Ізмарагд»
Урок № 42. Філософська поема І. Франка «Мойсей»
Урок № 43. Образ Мойсея у філософській поемі І. Франка «Мойсей»
Урок № 44. Проза І. Франка: загальна характеристика. Новела І. Франка «Сойчине крило»
Урок № 45. Повість І. Франка «Перехресні стежки»
Урок № 46. Образ Євгенія Рафаловича в повісті І. Франка «Перехресні стежки»
Урок № 47. Широка картина життя галицького суспільства другої половини XIX ст. в повісті І. Франка «Перехресні стежки»
Урок № 48. Драма І. Франка «Украдене щастя»: історія створення, тематика, проблематика, жанрова форма
Урок № 49. «Любовний трикутник» Михайло Гурман — Анна — Микола Задорожний у драмі І. Франка «Украдене щастя»
Урок № 50. Публіцистична діяльність І. Франка. Трактат І. Франка «Із секретів поетичної творчості»
Урок № 51. Контрольна робота № 4 за темою «Творчість І. Франка»
Урок № 52. Урок аналізу контрольних письмових творів
Урок № 53. Урок позакласного читання
Урок № 54. Урок, присвячений літературі рідного краю
Творчість М. Коцюбинського
Урок № 55. Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
Урок № 56. Життєвий і творчий шлях Михайла Коцюбинського
Урок № 57. Михайло Коцюбинський — новеліст. Новелістична акварель «На камені»
Урок № 58. Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»
Урок № 59. Лірико-психологічна новела М. Коцюбинського «Intermezzo». Жанр, особливості композиції, образна система
Урок № 60. Імпресіоністична поетика новели М. Коцюбинського «Intermezzo». Проблема людини і землі у повісті «Fata morgana»
Урок № 61. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Фольклорна основа твору
Урок № 62. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Поетичне змалювання кохання Івана та Марічки
Урок № 63. Контрольна робота № 5 за темою «Творчість М. Коцюбинського»
Творчість О. Кобилянської та В. Стефаника
Урок № 64. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської
Урок № 65. Новелістика Ольги Кобилянської. Конфлікт між природою і цивілізацією в новелі «Битва»
Урок № 66. Образи жінок-інтелектуалок у новелі О. Кобилянської «Valse melancolique»
Урок № 67—68. Проблематика соціально-психологічної повісті О. Кобилянської «Земля»
Урок № 69. Герої повісті О. Кобилянської «Земля» Михайло і Сава як протилежні психологічні типи
Урок № 70. Образи Анни та Рахіри в повісті О. Кобилянської «Земля»
Урок № 71. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника
Урок № 72. Два періоди творчості В. Стефаника. Новела В. Стефаника «Новина»
Урок № 73. Проблема еміграції українців за кордон наприкінці XIX — початку XX століття в новелі В. Стефаника «Камінний хрест»
Урок № 74. Новела В. Стефаника «Марія»
Урок № 75. Контрольна робота № 6 за темою «Творчість О. Кобилянської, В. Стефаника»
Урок № 76. Урок позакласного читання за темою, обраною вчителем
Творчість Лесі Українки та М. Вороного
Урок № 77. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки
Урок № 78. Мотиви поетичної творчості Лесі Українки. Аналіз вірша «Contra spem spero!»
Урок № 79. Громадянська лірика Лесі Українки
Урок № 80. Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки
Урок № 81. Філософська лірика Лесі Українки. Поетичний стиль автора
Урок № 82. Драматургія Лесі Українки. Драматична поема «Бояриня»
Урок № 83. Драматична поема Лесі Українки «Одержима»
Урок № 84. Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Фольклорна основа, проблематика
Урок № 85—86. Образна система драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Художні особливості твору
Урок № 87. Життя і творчий шлях Миколи Вороного. Вірш «Іванові Франкові»
Урок № 88. Пейзажна лірика М. Вороного
Урок № 89. Інтимна лірика Миколи Вороного. Уславлення безкорисливої материнської любові у вірші «Легенда»
Урок № 90. Контрольна робота № 7 за темою «Творчість Лесі Українки, М. Вороного»
Творчість О. Олеся та В. Винниченка
Урок № 91. Життя і творчість Олександра Олеся. Проблема творчого методу
Урок № 92. Філософська та інтимна лірика Олександра Олеся
Урок № 93. Громадянська лірика Олександра Олеся
Урок № 94. Драматичний етюд Олександра Олеся «По дорозі в Казку»
Урок № 95. Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка
Урок № 96. Ранній та зрілий періоди творчості Володимира Винниченка. Мала проза письменника. Новела «Момент»
Урок № 97. Романістика Володимира Винниченка
Урок № 98. Драматичні твори Володимира Винниченка. Проблематика п’єси «Гріх»
Урок № 99. Трагічна доля Марії Ляшківської у п’єсі Володимира Винниченка «Гріх»
Урок № 100. Контрольна робота № 8 за темою «Творчість О. Олеся та В. Винниченка»
Поезія наприкінці XIX — на початку XX ст.
Урок № 101. Поезія наприкінці XIX — на початку XX ст. Лірика Володимира Самійленка. Модерністські шукання поетів
Урок № 102. Творчість Степана Васильченка. Новаторські шукання новелістів. Драматургія С. Черкасенка
Урок № 103. Урок позакласного читання за темою, обраною вчителем
Урок № 104. Урок, присвячений літературі рідного краю
Урок № 105. Контрольна річна підсумкова робота

БОНУС. Додаткові теоретичні та практичні матеріали з української мови
Українська мова. Стилістика. 10 клас (профільний рівень)

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні
З історії розвитку української мови (короткі відомості)
Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови
Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад
Фразеологія як розділ мовознавства
Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників
Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

Українська мова. 11 клас (профільний рівень)
Мова, індивід, суспільство
Основи риторики
Система функціональних стилів сучасної української мови
Тексти для виконання різних видів робіт