Географія. Комплексне видання: Теоретичний матеріал. Типові тестові завдання. Узагальнюючі тести. ЗНО-2016

код:
ЛОУ
автор:
СТАДНИК Олександр Григорович

Географія. Комплексне видання: Теоретичний матеріал. Типові тестові завдання. Узагальнюючі тести / О. Г. Стадник. — 2-ге вид., перероб. і доповн. — Київ : Літера ЛТД, 2016. — 416 с. — (Зовнішнє незалежне оцінювання). ISBN 978-966-178-649-2
Посібник містить виклад основних навчальних тем із географії, передбачених програмою зовнішнього незалежного оцінювання, типові тестові завдання після кожної теми та узагальнюючі тести за матеріалами розділів. Посібник допоможе систематизувати й поглибити знання з навчальних курсів географії, потренуватися у виконанні завдань, розроблених на зразок тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання.
Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів географії.
УДК [91:372.8](075.3)
ББК 74.262.8я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
416
розмір файлу:
28,3 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Загальна географія
Географія як наука, розвиток географічних досліджень 3
Об’єкт та предмет вивчення географії.
Місце географічних дисциплін у системі наук 3
Джерела географічних знань.Методи географічних досліджень 3
Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники 4
Сучасні географічні дослідження та їх значення 6
Географічні дослідження України в різні історичні епохи 6
Вітчизняні вчені-географи 7
Тестові завдання 8
Способи зображення Землі 10
Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі,аерофотознімку та космічному знімку.Легенда карт 10
Види масштабу 12
Орієнтування на місцевостіза місцевими ознаками.Поняття про азимут 12
Визначення абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів 14
Елементи градусної сітки. Визначення географічних координат об’єктів 14
Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах 15
Картографічні проекції та спотворення 16
Класифікація карт 17
Топографічні карти та їх практичне використання 17
Тестові завдання 18
Літосфера та рельєф 21
Внутрішня будова Землі 21
Будова та типи земної кори, породи та мінерали, що її складають 21
Корисні копалини та їх класифікація за походженням 22
Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів 22
Геологічне літочислення, геологічний вік, геохронологічна таблиця 23
Тектонічні структури. Внутрішні процеси в літосфері 24
Вулкани та землетруси, райони їх поширення 24
Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню 25
Основні форми земної поверхні: гори і рівнини 26
Рельєф дна Світового океану 27
Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф 27
Тестові завдання 28
Атмосфера та клімат 30
Поняття «атмосфера», її склад та будова, значення 30
Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні 30
Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно від кута падіння сонячних променів 31
Теплові пояси та їхні межі (тропіки і полярні кола) 32
Атмосферний тиск, його вимірювання 33
Основні пояси атмосферного тиску Землі 33
Сезонні та місцеві вітри 34
Повітряні маси й атмосферні фронти 35
Загальна циркуляція атмосфери.
Постійні вітри 35
Циклони й антициклони 36
Вода в атмосфері. Вологість повітря 37
Хмари 37
Атмосферні опади та їх утворення 38
Розподіл опадів на поверхні земної кулі 38
Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів 39
Спостереження за погодою та її прогнозування 39
Поняття «клімат». Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу 39
Кліматичні пояси та області 40
Кліматична карта 40
Вплив клімату та погоди на господарську діяльність 41
Тестові завдання 41
Гідросфера 44
Поняття «гідросфера» та її основні частини 44
Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки 45
Суходіл в океані 45
Властивості вод Світового океану та причини їхньої неоднорідності 46
Водні маси 46
Рух води у Світовому океані. Вітрові хвилі, цунамі, припливи, відпливи 47
Морські течії 47
Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок 48
Озера, їхнє походження 49
Болота 49
Штучні водойми 50
Льодовики, багаторічна мерзлота 50
Підземні води. Джерела 51
Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини 51
Тестові завдання 52
Біосфера 55
Поняття «біосфера», її складові та межі 55
Ґрунти, їхні властивості та відмінності 56
Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану 57
Вплив біосфери на інші оболонки 58
Вплив людини на біосферу. Охорона біосфери 58
Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі 59
Поняття «географічна оболонка» 59
Загальні закономірності географічної оболонки 59
Зональні та азональні природні комплекси 60
Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини 61
Тестові завдання 61
Узагальнюючий тест за розділом «Загальна географія» 65
Географія материків і океанів Предмет вивчення географії материків та океанів 73
Значення курсу географії материків і океанів. Океани 73
Поняття «материк» і «частина світу» 73
Основні географічні закономірності розвитку природи Землі: закономірності формування рельєфу, клімату 73
Формування зональних та азональних природних комплексів на материках 75
Океани: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий 75
Тихий океан. План характеристики природного комплексу океану 75
Атлантичний океан 77
Індійський океан 79
Північний Льодовитий океан 80
Тестові завдання 81
Материки 84
Африка 84
Тестові завдання 88
Австралія 92
Антарктида 96
Тестові завдання 98
Південна Америка 102
Тестові завдання 107
Північна Америка 110
Тестові завдання 116
Євразія 119
Земля — наш спільний дім 128
Взаємодія людини і природи. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація 128
Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природних комплексах материків та океанів 129
Види забруднень, основні джерела їх надходження. Проблема забруднення навколишнього середовища 129
Природоохоронні території. Міжнародні організації з охорони природи 130
Тестові завдання 131
Узагальнюючий тест за розділом «Географія материків і океанів» 134
Фізична географія України Україна та її географічні дослідження 142
Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну 142
Географічне положення, кордони, розташування території України щодо годинних поясів 143
Україна на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення 143
Природні умови і ресурси України 144
Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси 144
Особливості геологічної будови території України 147
Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори 148
Мінерально-сировинні ресурси та їх класифікація. Закономірності поширення, характеристика та господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин 149
Тестові завдання 151
Кліматичні умови та ресурси 154
Внутрішні води та водні ресурси 157
Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм 160
Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони 160
Тестові завдання 160
Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ 163
Ґрунтовий покрив 163
Тестові завдання 170
Природні комплекси України 172
Природно-територіальні комплекси 172
Природні комплекси рівнин 174
Господарська характеристика природних зон, проблеми використання природних ресурсів й охорони природи 175
Тестові завдання 176
Гірські природні комплекси. Природні комплекси морів 179
Природногосподарська характеристика гірських областей, проблеми використання ресурсів й охорони природи 181
Природні комплекси морів 182
Природногосподарська характеристика морів, проблеми використання ресурсів та охорони природи 182
Тестові завдання 183
Використання природних умов і ресурсів та їх охорона 186
Геоекологічна ситуація 186
Використання та охорона природних умов і природних ресурсів 187
Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища 189
Тестові завдання 190
Узагальнюючий тест за розділом «Фізична географія України» 193
Загальні положення економічної та соціальної географії Вступ. Населення 201
Економічна та соціальна географія як наука 201
Населення 202
Статево-віковий склад населення, його наслідки 203
Механічний рух (міграції) населення. Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», «сальдо міграції». Внутрішні й зовнішні міграції 204
Міграційні процеси й міграційна політика держав 204
Система розселення населення 204
Трудові ресурси та зайнятість населення. Поняття «трудові ресурси» 206
Економічно активне населення,безробіття 206
Зайнятість населення 207
Взаємодія суспільства і природи. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи 207
Природокористування: раціональне і нераціональне 207
Ресурсозабезпеченість 208
Тестові завдання 208
Господарство. Загальна характеристика
господарства. Економічний потенціал.
Промисловість 211
Загальна характеристика господарства 211
Економічний потенціал 213
Промисловість 214
Тестові завдання 219
Сільське господарство. Транспорт.
Соціальна сфера 222
Транспорт 224
Соціальна сфера 227
Тестові завдання 228
Економічна і соціальна географія України
Населення України 232
Кількість, розміщення, статева і вікова
структури населення 232
Національний та етнічний склад
населення 235
Система розселення населення 237
Трудові ресурси, зайнятість населення 239
Тестові завдання 240
Господарство України 242
Загальна характеристика господарства,
економічний потенціал 242
Промисловість 244
Паливна промисловість 245
Металургійна промисловість 248
Тестові завдання 250
Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у господарстві. Структура галузі та принципи розміщення окремих виробництв: важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного та ін. Територіальна організація машинобудування 253
Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної промисловості 255
Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів. Географія виробництв лісової промисловості 257
Деревообробна промисловість 257
Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво 258
Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база 258
Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення. Географія текстильної (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості 260
Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія 261
Тестові завдання 262
Сільське господарство. Соціальна сфера. Транспорт і зовнішньоекономічні зв’язки України 265
Соціальна сфера 267
Транспорт і зовнішньоекономічні зв’язки України 268
Тестові завдання 271
Економіко-географічні райони України 273
Характеристика економічних районів 273
Тестові завдання 287
Узагальнюючий тест за розділами «Загальні положення економічної та соціальної географії», «Економічна і соціальна географія України» 290
Економічна та соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу 299
Сучасна політична карта світу 299
Населення 304
Географія світових природних ресурсів 308
Тестові завдання 310
Світове господарство 312
Географія сільського господарства 318
Географія транспорту 320
Глобальні проблеми людства 323
Тестові завдання 324
Регіони та країни світу 327
Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу 327
Німеччина 329
Велика Британія 331
Франція 333
Італійська Республіка 335
Республіка Польща 336
Білорусь 338
Росія 339
Тестові завдання 341
Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія 344
Загальна характеристика країн Азії 344
Японія 347
Китай 350
Індія 354
Тестові завдання 357
Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської Америки. Загальна характеристика країн Африки. Загальна характеристика Австралії та країн Океанії 361
Країни Америки. США, Канада 361
США 361
Канада 364
Загальна характеристика країн Латинської Америки 367
Загальна характеристика країн Африки 370
Загальна характеристика Австралії та країн Океанії 372
Австралія 372
Океанія 375
Тестові завдання 376
Узагальнюючий тест за розділом «Економічна та соціальна географія світу» 380
Підсумкові тести 391
Відповіді до тестових завдань  
Яндекс.Метрика