Зовнішнє оцінювання. Хімія. Навчально-практичний довідник

код:
X10543У
автор:
Григорович О. В.

Григорович О. В.

Г83 Зовнішнє оцінювання. Хімія. Навчально-практичний довідник/ О. В. Григорович, О. Ю. Мацаков. — Вид-во «Літера», 2010. — 432 с.

ISBN 978-966-178-014-8.

Запропонований посібник має допомогти школярам вивчити хімію й успішно впоратися із зовнішнім незалежним тестуванням.

Структура посібника обумовлена послідовністю вивчення хімії в школі й містить увесь матеріал, з якого складається шкільна програма з хімії.

У довіднику наведено основні теоретичні відомості з усіх тем програми, тести різних рівнів складності для самоконтролю, два тренувальні варіанти завдань, які укладено за специфікацією ЗНО-2010.

Видання розраховане на старшоклассників, випускників загальноосвітніх навчальних закладів, учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, а також абітурієнтів та вчителів хімії.

УДК 291.337

ББК 24я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
432
розмір файлу:
12,2 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Загальна хімія

Основні закони й поняття хімії 3

Фізичні та хімічні явища 3

Валентність 4

Визначення валентності за формулами хімічних сполук. 4

Складання формул сполук з використанням валентності. 6

Основні фізичні величини, які використовують у хімії 7

Основні кількісні закони хімії. 11

Чисті речовини й суміші 14

Основні методи розділення сумішей. 16

Тестові завдання 18

Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Періодичний закон Д. І. Менделєєва 24

Періодична система хімічних елементів. 25

Будова атома 28

Склад атома. 28

Ізотопи. 29

Ядерні перетворення. 31

Рух електронів в атомі. Орбіталі 34

Розподіл електронів в атомі 37

Будова електронних оболонок атомів третього та четвертого періодів 40

Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи. 42

Будова електронних оболонок та властивості хімічних елементів . 45

Хімічний зв’язок і будова речовини. 49

Умови виникнення хімічного зв’язку . 49

Ковалентний зв’язок. 49

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Властивості хімічного зв’язку 52

Йонний зв’язок 54

Ступінь окиснення . 55

Металічний зв’язок 59

Будова твердих речовин та їхні властивості 60

Тестові завдання. 64

Хімічні реакції та закономірності їх перебігу 69

Класифікація хімічних реакцій 69

Тепловий ефект хімічної реакції.

Термохімічні рівняння 71

Швидкість хімічної реакції 73

Каталіз і каталізатори 74

Хімічна рівновага 76

Тестові завдання. 81

Розчини . 84

Поняття про розчини. 84

Розчинність. Кристалогідрати. 88

Способи кількісного вираження складу розчинів 92

Електролітична дисоціація 94

Електроліти та електролітична дисоціація . 94

Сильні та слабкі електроліти . 99

Йонні рівняння реакцій 101

Тестові завдання 105

Окисно-відновні процеси 108

Окисно-відновні реакції 108

Окисники й відновники 110

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій . 114

Електроліз розчинів та розплавів електролітів . 118

Тестові завдання 123

Основні класи неорганічних сполук 124

Оксиди 124

Класифікація оксидів . 126

Добування оксидів 128

Хімічні властивості оксидів 131

Кислоти . 131

Хімічні властивості кислот . 134

Добування кислот . 134

Основи 136

Хімічні властивості основ 138

Добування основ 139

Солі 140

Витискувальний ряд металів 143

Амфотерні оксиди та гідроксиди 145

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук 147

Тестові завдання. 148

Хімія елементів

Оксиген. Сульфур. 154

Характеристика хімічних елементів 154

Прості речовини 157

Гідроген пероксид 164

Сірководень 164

Оксиди Сульфуру 166

Сульфатна кислота 169

Сульфати 174

Нітроген. Фосфор. 175

Характеристика хімічних елементів 175

Прості речовини 178

Хімічні властивості простих речовин 179

Методи добування простих речовин 181

Застосування простих речовин 181

Амоніак 182

Оксиди Нітрогену . 188

Нітратна кислота . 190

Нітрати . 193

Кругообіг Нітрогену в природі 194

Оксиди Фосфору 195

Ортофосфатна кислота 197

Мінеральні добрива. 198

Карбон. силіцій 199

Характеристика хімічних елементів 199

Прості речовини 202

Хімічні властивості простих речовин 204

Методи добування простих речовин 206

Застосування вуглецю та кремнію 207

Оксиди Карбону та Силіцію 209

Карбонати. 212

Силікати 216

Тестові завдання 218

Загальна характеристика металів. 232

Загальні фізичні властивості металів 232

Загальні хімічні властивості металів 234

Загальні способи добування металів 235

Корозія металів. 236

Сплави. Доменне виробництво чавуну 242

Відмінності між чавуном і сталлю. Способи виробництва сталі . 246

Деякі представники металів . 249

Загальна характеристика лужних металів 249

Натрій і Калій 251

Кальцій . 252

Алюміній 254

Ферум 256

Тестові завдання 260

Органічна хімія

Розмаїття і класифікація органічних речовин 267

Виникнення органічної хімії 267

Поняття про органічні речовини . 268

Класифікація органічних сполук 269

Загальна характеристика органічних сполук . 271

Порівняльна характеристика органічних

і неорганічних сполук . 272

Хімічна структура та хімічна будова . 273

Брутто, структурні та електронні формули сполук 274

Явище ізомерії. 277

Ізомери . 278

Гібридизація атомів Карбону і геометрія органічних сполук . 281

Класифікація органічних сполук 285

насичені вуглеводні. Алкани 286

Гомологічний ряд алканів 286

Ізомерія алканів 287

Номенклатура вуглеводнів 288

Будова алканів. 290

Фізичні властивості алканів 291

Хімічні властивості алканів 291

Методи добування алканів 293

Алкени 294

Гомологічний ряд алкенів 294

Ізомерія алкенів 294

Номенклатура алкенів 295

Будова алкенів. 295

Фізичні властивості алкенів 296

Добування алкенів 296

Хімічні властивості алкенів 297

Поняття про полімери . 298

Алкіни . 303

Гомологічний ряд алкінів 303

Ізомерія й номенклатура. 303

Будова алкінів. 303

Фізичні властивості алкінів 304

Добування алкінів 304

Хімічні властивості алкінів 305

Ароматичні вуглеводні (Арени) 307

Поняття про ароматичні сполуки 307

Будова бензену. 308

Гомологічний ряд аренів. 310

Номенклатура та ізомерія 310

Фізичні властивості аренів 311

Добування аренів 312

Хімічні властивості аренів 313

Правила орієнтації (заміщення) у бензеновому кільці 315

Тестові завдання 316

Спирти й феноли. 324

Гомологічний ряд спиртів 324

Ізомерія та класифікація спиртів 325

Номенклатура спиртів 325

Фізичні властивості спиртів 326

Методи добування спиртів 329

Хімічні властивості спиртів 329

Застосування спиртів 332

Поняття про феноли. 333

Фізичні властивості фенолу 334

Добування фенолів 334

Хімічні властивості фенолів 335

Застосування фенолу 336

Альдегіди 337

Поняття про альдегіди 337

Гомологічний ряд і номенклатура альдегідів. 338

Фізичні властивості альдегідів 339

Хімічні властивості альдегідів 340

Добування альдегідів 343

Застосування альдегідів 343

Карбонові кислоти 344

Поняття про карбонові кислоти 344

Класифікація карбонових кислот 344

Гомологічний ряд і номенклатура карбонових кислот. 347

Фізичні властивості карбонових кислот. 347

Хімічні властивості карбонових кислот. 348

Застосування карбонових кислот 349

Естери, жири та мило. 350

Поняття про естери. 350

Фізичні властивості та застосування естерів. 351

Добування естерів та їхня номенклатура 351

Хімічні властивості естерів . 353

Жири. 353

Хімічні властивості жирів 355

Мило. 356

Вуглеводи 358

Поняття про вуглеводи та їхня класифікація 358

Глюкоза . 358

Хімічні властивості глюкози 361

Застосування глюкози . 362

Сахароза 363

Крохмаль і целюлоза365

Штучні волокна 370

Тестові завдання 372

Нітрогеновмісні сполуки 381

Аміни. 381

Амінокислоти й білки . 385

Номенклатура та ізомерія амінокислот. 385

Фізичні властивості амінокислот 386

Хімічні властивості амінокислот 386

Добування амінокислот 389

Білки. 390

Будова білків 390

Хімічні властивості білків 392

Біологічна роль білків . 393

Тестові завдання 394

Тренувальні тести 396

Варіант 5 396

Варіант 6 410

Правильні відповіді. 425