Українська мова: навчально-практичний довідник. 5 – 11 класи.

код:
Ш10437У
автор:
О.О. Тележкіна

Довідник з української мови. 5—11 класи.— 2-ге вид., виправл.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 464 с.— (Навчально-практичний довідник).
ISBN 978–611–540–218–2.
Довідник складений відповідно до чинної програми з української мови, містить усі теми шкільного курсу. Запропоновано вправи для самоконтролю. Доречними є міні-словнички, які мають практичне призначення: «Слова з подвійним наголосом», «Найпоширеніші помилки в наголошуванні», «Лексична сполучуваність слів у російській та українській мовах», «Граматичне керування різних частин мови».
Для учнів 5—11 класів, абітурієнтів, учителів.
УДК 373:80
ББК 74.268.1 Укр я72

Мова:
укр.
кількість сторінок:
463
розмір файлу:
14,7 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Вступ 4
ФОНЕТИКА
§ 1. Звуки мови і звуки мовлення 7
§ 2. Фонетична транскрипція 8
§ 3. Класифікація голосних звуків. Співвідношення голосних звуків мови і мовлення 9
§ 4. Класифікація і характеристика приголосних звуків 10
§ 5. Асиміляція приголосних звуків 17
§ 6. Спрощення у групах приголосних 19
§ 7. Чергування приголосних звуків 20
§ 8. Чергування голосних звуків 21
§ 9. Чергування [у] — [в], [і] — [й], [з] — [із] — [зі] 22
§ 10. Склад слова. Складоподіл 24
§ 11. Наголос. Правила наголошування загальновживаної лексики 25
§ 12. Алгоритм фонетичного аналізу 27
ГРАФІКА
§ 13. Поняття про букву та алфавіт 32
§ 14. Особливості української графіки 34
ОРФОЕПІЯ
§ 15. Вимова голосних 35
§ 16. Вимова приголосних 35
§ 17. Вимова запозичених слів 38
§ 18. Вимова голосних і приголосних в окремих граматичних формах 38
ОРФОГРАФІЯ
§ 19. Принципи української орфографії 40
§ 20. Правопис основи слова 40
§ 21. Правопис слів іншомовного походження 47
§ 22. Правила правопису складних слів 50
§ 23. Правила правопису складноскорочених слів та графічних скорочень 56
§ 24. Правила правопису імен, по батькові та прізвищ 58
§ 25. Правопис префіксів 63
§ 26. Правопис суфіксів 64
§ 27. Правила переносу слів із рядка в рядок 67
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 28. Слово як одиниця мови 69
§ 29. Типи лексичного значення слова 71
§ 30. Багатозначні та однозначні слова 72
§ 31. Омоніми 73
§ 32. Пароніми 76
§ 33. Синоніми 77
§ 34. Антоніми 79
§ 35. Лексика української мови за походженням 81
§ 36. Лексика української мови за використанням 83
ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 37. Фразеологія української мови: склад, основні ознаки 89
§ 38. Класифікація фразеологічних одиниць 91
ЛЕКСИКОГРАФІЯ
§ 39. Типи словників та їх характеристика 93
Будова слова
§ 40. Основні поняття про будову слова 98
§ 41. Алгоритм аналізу слова за будовою 99
СЛОВОТВІР
§ 42. Основні поняття словотвору 101
§ 43. Способи словотворення 101
§ 44. Найпоширеніші способи творення різних частин мови 103
§ 45. Алгоритм словотвірного аналізу 106
МОРФОЛОГІЯ
§ 46. Основні поняття морфології 108
§ 47. Класифікація частин мови 109
§ 48. Іменник 109
§ 49. Алгоритм морфологічного аналізу іменника 131
§ 50. Прикметник 134
§ 51. Алгоритм морфологічного аналізу прикметника 141
§ 52. Числівник 144
§ 53. Алгоритм морфологічного аналізу числівника 150
§ 54. Займенник 153
§ 55. Алгоритм морфологічного аналізу займенника 159
§ 56. Дієслово 164
§ 57. Алгоритм морфологічного аналізу особових форм дієслова 173
§ 58. Прислівник 181
§ 59. Алгоритм морфологічного аналізу прислівника 183
§ 60. Прийменник 186
§ 61. Алгоритм морфологічного аналізу прийменника 188
§ 62. Сполучник 189
§ 63. Алгоритм морфологічного аналізу сполучника 191
§ 64. Частка 193
§ 65. Алгоритм морфологічного аналізу частки 195
§ 66. Вигук 198
§ 67. Алгоритм морфологічного аналізу вигуків 199
СИНТАКСИС
§ 68. Словосполучення 201
§ 69. Алгоритм синтаксичного аналізу словосполучення 206
§ 70. Речення 208
§ 71. Просте двоскладне речення 212
§ 72. Просте односкладне речення 216
§ 73. Другорядні члени речення у простому двоскладному та односкладному реченні 218
§ 74. Просте ускладнене речення 221
§ 75. Речення із вставними і вставленими конструкціями 228
§ 76. Алгоритм синтаксичного аналізу простого речення 230
§ 77. Складне речення 235
§ 78. Складносурядне речення 236
§ 79. Алгоритм синтаксичного аналізу складносурядного речення 237
§ 80. Складнопідрядне речення 240
§ 81. Алгоритм синтаксичного аналізу складнопідрядного речення 245
§ 82. Безсполучникове складне речення 248
§ 83. Алгоритм синтаксичного аналізу безсполучникового речення 250
§ 84. Складне речення з різними типами зв’язку 252
§ 85. Алгоритм синтаксичного аналізу речення з різними типами зв’язку 254
§ 86. Текст як одиниця синтаксису 257
§ 87. Складне синтаксичне ціле 258
§ 88. Актуальне членування речення 260
§ 89. Способи відтворення чужого мовлення 261
ПУНКТУАЦІЯ
§ 90. Розділові знаки у кінці речення 265
§ 91. Розділові знаки у простому реченні 265
§ 92. Розділові знаки у складному реченні 269
§ 93. Розділові знаки при прямій мові 272
СТИЛІСТИКА
§ 94. Основні поняття стилістики 275
§ 95. Функціональні стилі української мови 276
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
§ 96. Загальне поняття про спілкування і мовлення 286
§ 97. Усна і писемна форми спілкування 288
§ 98. Види і жанри публічного мовлення 293
§ 99. Культура мовлення 295
ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ
§ 100. Документ та його функції 298
§ 101. Особливості оформлення документа 298
§ 102. Автобіографія 301
§ 103. Заява 303
§ 104. Доручення 305
§ 105. Розписка 306
§ 106. Пояснювальна записка 308
§ 107. Протокол 309
§ 108. Витяг із протоколу 311
§ 109. Звіт 312
§ 110. Акт 313
§ 111. Офіційний лист 315
§ 112. Оголошення 317
§ 113. Запрошення 318
§ 114. Ознайомлення з деякими видами фінансових документів 319
ПЕРЕВІР СЕБЕ
Тренувальні вправи 321
Тести на повторення навчального матеріалу 352
Словничок «Слова з подвійним наголосом» 374
Словничок «Наголос як засіб розрізнення значення» 391
Словничок «Найбільш поширені помилки у наголошуванні» 405
Словничок «Лексична сполучуваність у російській та українській мовах» 417
Словничок «Граматичне керування різних частин мови» 446
Список літератури 455