Українська мова. 5–7 класи: Короткий довідник

код:
Ф7048У
автор:
Кратенко Л. О.

Кратенко Л. О.
Українська мова. 5–7 класи: Короткий довідник.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 144 с.
ISBN 978–611–540–191–8.
Посібник вирішує дві задачі: допомагає повторити й систематизувати вивчене з української мови у 5–7 класах і навчитися виконувати тестові завдання. Довідник містить необхідні теоретичні відомості з української мови, ілюстровані численними прикладами, зразки виконання тестових завдань і тестові завдання для самоконтролю (із ключами у кінці книги). Призначено для учнів загальноосвітніх шкіл.
ББК 81.2Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
144
розмір файлу:
0,98 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Фонетика. Графік а. Орфоепія
Голосні та приголосні звуки 3
Позначення звуків мовлення на письмі . 4
Правила транскрипції . 5
Алфавіт 6
Склад. Наголос . 6
Основні правила переносу 7
Вимова наголошених і ненаголошених голосних . 8
Вимова приголосних звуків . 9
Зразки виконання тестових завдань 10
Перевір себе 11
Лексикологія
Лексичне значення слова . 13
Однозначні й багатозначні слова . 13
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова 14
Групи слів за сферою вживання . 15
Групи слів за значенням . 16
Групи слів за походженням . 17
Активна і пасивна лексика . 19
Зразки виконання тестових завдань 20
Перевір себе 20
Фразеологія
Поняття про фразеологізм, його лексичне значення . 22
Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів 23
Походження (етимологія) слова . 24
Зразки виконання тестових завдань 25
Перевір себе 26
Будова слова. Словотвір
Корінь, суфікс, префікс і закінчення — значущі частини слова 28
Способи словотвору 29
Зразки виконання тестових завдань 31
Перевір себе 31
Морфологія
Частини мови . 33
Іменник . .33
Відмінки іменників . 34
Поділ іменників на відміни . 35
Поділ іменників на групи 36
Відмінювання іменників . 37
Зразки виконання тестових завдань 40
Перевір себе 41
Прикметник 43
Повна і коротка форми прикметників 43
Групи прикметників за значенням . 44
Творення ступенів порівняння якісних прикметників . 45
Поділ прикметників на групи . 46
Відмінювання прикметників 46
Зразки виконання тестових завдань 48
Перевір себе 49
Числівник 50
Числівники кількісні й порядкові . 50
Групи числівників за будовою 51
Відмінювання числівників 51
Зразки виконання тестових завдань 55
Перевір себе 56
Займенник . 57
Розряди займенників 58
Відмінювання займенників . 58
Зразки виконання тестових завдань 61
Перевір себе 62
Дієслово . 63
Форми дієслова . 64
Види дієслова 67
Час дієслова 68
Дієвідміни дієслів . 69
Способи дієслів . 72
Безособові дієслова 73
Дієприкметник . 74
Активні та пасивні дієприкметники. Способи їх творення . 75
Дієприкметниковий зворот . 76
Безособові дієслівні форми на -но, -то 76
Дієприслівник 77
Час і вид дієприслівників 77
Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду . 78
Дієприслівниковий зворот 78
Зразки виконання тестових завдань 78
Перевір себе 79
Прислівник . 81
Розряди прислівників . 82
Способи творення ступенів порівняння прислівників 83
Зразки виконання тестових завдань . 83
Перевір себе . 84
Прийменник . 86
Види прийменників за походженням 86
Види прийменників за будовою 86
Сполучник 87
Види сполучників 87
Сполучники сурядності і підрядності 88
Частка . 89
Розряди часток за значенням 89
Вигук . 90
Групи вигуків . 90
Зразки виконання тестових завдань . 91
Перевір себе . 92
Орфографія
Ненаголошені голосні в корені . 94
Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків 95
Спрощення в групах приголосних 96
Чергування приголосних у коренях дієслів 97
Правила вживання апострофа 98
Правила вживання м’якого знака 99
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків . 100
И, І у словах іншомовного походження . 102
Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі- . 103
Велика буква і лапки в іменниках 103
Правопис складних прикметників 104
Правопис займенників 105
Не з дієсловами 105
Правопис голосних у закінченнях дієприкметників . 106
Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників . 106
Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження . 107
Не з дієприкметниками . 107
Не з дієприслівниками 108
Букви н та нн у прислівниках . 108
Не з прислівниками 109
Ні, ані з прислівниками 109
И та І в кінці прислівників . 109
Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників 110
Написання прислівників разом і через дефіс . 111
Написання прислівникових словосполучень 112
Правопис прийменників . 113
Правопис сполучників 114
Написання часток -бо, -но, -то, -от, ‑таки . 116
Правопис частки не з різними частинами мови . 116
Правопис частки ні з різними частинами мови . 118
Правопис вигуків 118
Зразки виконання тестових завдань . 118
Перевір себе . 119
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
Словосполучення . 121
Речення . 122
Головні члени речення . 123
Речення з одним головним членом 123
Види речень за метою висловлювання та інтонацією 124
Розділові знаки в кінці речень . 125
Другорядні члени речення . 126
Речення з однорідними членами 127
Звертання . 131
Найбільш уживані вставні слова . 132
Відокремлення комами дієприкметникових зворотів 132
Коми при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівнику . 134
Кома і знак оклику при вигуках . 135
Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком . 135
Пряма мова. Діалог 136
Розділові знаки у реченнях з прямою мовою 136
Розділові знаки при діалозі 137
Зразки виконання тестових завдань . 138
Перевір себе . 139
Відповіді до завдань «Перевір себе» . 140