Українська мова. 5 клас : розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання

код:
Ф19808У
автор:
Шабельник Т. М.

Українська мова. 5 клас : розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання.— Х. : Видавництво «Ранок», 2013.— 320 с. 
(Серія «Сучасний майстер-клас») + Додаток (1 електрон. опт. диск).
ISBN 978-617-09-0480-5.
Посібник містить детальні розробки уроків з української мови для 5-го класу. Видання укладено відповідно до вимог чинної програми для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання до підручника
О. П. Глазової. У посібнику подано детальні розробки 122 уроків, включаючи уроки розвитку зв’язного мовлення, контрольні роботи. Враховано вік п’ятикласників; учитель знайде в книжці багато цікавих завдань, застосування інтерактивних методик, ігрових форм. Деякий теоретичний матеріал подано у формі таблиць. Обсяг текстів та зміст тестових завдань відповідає програмовим вимогам.
На диску ви знайдете календарний план і електронні демонстраційні матеріали до п’яти уроків.
Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
322
розмір файлу:
8,33 МБ
Безкоштовний додаток:
Розробки уроків. Українська мова, 5 клас
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

Передмова 4
Урок № 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України 4
Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне аудіювання 9
Урок № 3. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання 12
Урок № 4. Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників 16
Урок № 5. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників 21
Урок № 6. Розвиток зв’язного мовлення. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично) 24
Урок № 7. Займенник. Особові займенники 29
Урок № 8. Числівник 33
Урок № 9. Розвиток зв’язного мовлення. Ознайомлення з вимогами до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність). Усний докладний переказ тексту 38
Уроки № 10–11. Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів 41
Урок № 12. Прислівник. Правопис вивчених прислівників 46
Уроки № 13–14. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але 50
Урок № 15. Розвиток зв’язного мовлення. Текст і його ознаки. Тема та головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми та абзаци 55
Урок № 16. Контрольна робота № 1. Тестування. Навчальне читання мовчки 59
Уроки № 17–18. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слова в словосполученні 64
Урок № 19. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту 68
Уроки № 20–21. Речення, його граматична основа (підмет і присудок).
Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення) 70
Урок № 22. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (повторення) 73
Урок № 23. Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний (поглиблення знань). Ситуація спілкування 76
Урок № 24. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту наукового стилю. Стилістична помилка 80
Урок № 25. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи їхнього вираження різними частинами мови 82
Урок № 26. Означення. Способи вираження означень 85
Урок № 27. Другорядні члени речення. Додаток. Засвоєння складних випадків слововживання 88
Уроки № 28–29. Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин. Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення 91
Урок № 30. Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення. Особливості побудови розповіді. Усний переказ тексту розповідного характеру 94
Урок № 31. Контрольна робота № 2. Тестування 97
УРОК № 32. Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками і, а, але). Кома між однорідними членами речення 101
Урок № 33. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису предмета. Усний твір-опис предмета 105
Уроки № 34–35. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення.
Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами 107
Уроки № 36–37. Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий
докладний переказ тексту з елементами опису предмета 111
Урок № 38. Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення) 113
Урок № 39. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів. Уживання поширених та непоширених звертань у діалогічному мовленні 117
Уроки № 40–41. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту 121
Уроки № 42–43. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Виділення вставних слів на письмі комами 122
Урок № 44. Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса 125
Урок № 45. Контрольна робота № 3. Тестування. Контрольне читання мовчки 130
Уроки № 46–47. Складні речення з безсполучниковим та сполучниковим
зв’язком. Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком або сполучниками 135
Уроки № 48–49. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові 138
Урок № 50. Діалог. Розділові знаки при діалозі 141
Урок № 51. Повторення та удосконалення знань із синтаксису. Контрольний диктант 145
Урок № 52. Звуки мови і звуки мовлення 147
Урок № 53. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука) 150
Урок № 54. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ 153
Урок № 55. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ 157
Уроки № 56–57. Голосні та при голосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі та глухі. Удосконалення вміння правильної
вимови голосних і приголосних звуків 160
Урок № 58. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить опис тварини 164
Урок № 59. Склад. Правила переносу з рядка в рядок. Наголос 167
Уроки № 60–61. Наголос. Орфоепічна помилка. Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів.
Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження 171
Урок № 62. Поняття про орфограму. Орфографічна помилка, її умовне позначення. Робота з орфографічним словником 174
Уроки № 63–64. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі 178
Урок № 65. Розвиток зв’язного мовлення. Усна відповідь на уроці в науковому стилі 181
Урок № 66. Контрольна робота № 4. Тестування 183
Уроки № 67–68. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків 186
Урок № 69. Спрощення в групах приголосних 189
Урок № 70. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту, що містить опис тварини 191
Уроки № 71–72. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків 194
Урок № 73. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис тварини за ілюстрацією 198
Урок № 74. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Усний твір-роздум  200
Урок № 75. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків  203
Урок № 76. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму 205
Урок № 77. Основні випадки чергування у — в, і — й  208
Уроки № 78–79. Вимова і написання префіксів з- (зі-; с-); роз-; без-  213
Урок № 80. Контрольна робота № 5. Тестування 215
Урок № 81. Позначення м’якості приголосних на письмі 219
Урок № 82. Сполуки літер йо, ьо. Фонетичний розбір слова 221
Уроки № 83–84. Правила вживання знака м’якшення 223
Уроки № 85–86. Правила вживання апострофа 227
Урок № 87. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків 231
Урок № 88. Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними 233
Урок № 89. Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий докладний переказ тексту, що містить роздум 236
Уроки № 90–91. Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і;
правопис м’якого знака та апострофа; подвоєння букв у загальних та власних назвах. Словник іншомовних слів 239
Урок № 92. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка в газету інформаційного характеру (зі шкільного життя) 242
Уроки № 93–94. Систематизація та узагальнення вивченого з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»  245
Урок № 95. Контрольна робота № 6. Тестування 250
Урок № 96. Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником  253
Урок № 97. Однозначні та багатозначні слова 256
Урок № 98. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях 260
Уроки № 99–100. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму  263
Урок № 101. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова 265
Уроки № 102–103. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками синонімів,
антонімів та омонімів 267
Урок № 104. Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту, що містить синоніми й антоніми  273
Урок № 105. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником 275
Урок № 106. Контрольна робота № 7. Тестування. Аудіювання науково-популярного тексту 278
Уроки № 107–108. Основа слова (корінь, префікс, суфікс) і закінчення — значущі частини слова 283
Урок № 109–110. Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова  288
Уроки № 111–112. Розвиток зв’язного мовлення. Усний і письмовий твір-оповідання про випадок із життя 292
Уроки № 113–114. Вимова і написання префіксів пре-; при-; прі- 295
Урок № 115. Контрольна робота № 8. Тестування 298
Урок № 116. Систематизація та узагальнення знань з розділу «Будова слова». Контрольний диктант 301
Уроки № 117–118. Повторення вивченого матеріалу. Синтаксис і пунктуація 303
Уроки № 119–120. Повторення вивченого матеріалу. Фонетика і орфоепія. Орфографія  305
Уроки № 121–122. Підсумковий урок-змагання «Філологічний експрес» 308
Список використаної літератури  313 
Зміст 315