Українська мова. 5 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі (для шкіл з укр. мовою навчання) (Серія «Конструктор уроку»)

код:
Ф12750У
автор:
Котенко В. О.

Українська мова 5 клас :
Плани-конспект и уроків на друкованій основі ((для шкіл з українською мовою навчання). Х.: Вид-в о «Ранок», 2013.— 208 с.— (Серія «Конструктор уроку»). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978–617–09–1398–2.
Посібник містить шаблони планів- конспектів усіх уроків з украї нської мови дл я учнів 5 кла су шкіл з украї нською мовою нав чання, складені згідно з вимогами чинної програми. З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку.
До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, необхідні вчителю, роздавальні матеріали для учнів, наочні ма теріали , календарно-тема тичний пла н, такі самі ша блони пла нів-конспектів уроків, як і в друкованому посібнику, та відповіді до завдань посібника «Експрес-контроль знань». Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів украї нської мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
211
розмір файлу:
5,33 МБ
Безкоштовний додаток:
Конструктор уроку Ф12750У
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

 Вступ  3
Урок № 1. Значення мови в житті суспільства . Українська мова — держав на мова України 4
Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення. Мова та мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне аудіювання 6
Урок № 3. Розвиток зв’язного мовлення. Основні правила спілкува ння. Монолог та діалог. Створення монологічних та діалогічних висловлювань 10
Урок № 4. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання  12
Урок № 5. Іменник. Велика літера й лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників 14
Урок № 6. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників 16
Урок № 7. Займенник. Особові займенники  18
Урок № 8. Числівник  20
Урок № 9. Дієслово. Голосні в особових за кінченнях дієслів. Не з дієсловами  22
Урок № 10. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів  24
Урок № 11. Прислівник. Правопис вивчених прислівників  26
Урок № 12. Прийменник. Напи сання прийменників з іншими частинами мови  28
Урок № 13. Сполучник. Ужива ння сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але  30
Урок № 14. Контрольна робота № 1. «Повторення вивченого в початкових класах». Тестування  32
Уроки № 15–16. Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його ознаки: тема й основна думка. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Тематичне речення в мікротемі. Мовні за соби зв’язку речень у тексті. «Відоме» і «нове» в реченнях тексту   34
Урок № 17. Розвиток зв’язного мовлення. Стил і мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний (поглиблення знань). Ситуація спілкування  36
Урок № 18. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю  38
Урок № 19. Розвиток зв’язного мовлення. Стилістична помилка. Усний докладний переказ тексту наукового стилю  40
Урок № 20. Розвиток зв’язного мовлення. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум (повторення). Особливості побудови розповіді 42
Урок № 21. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні. Грама тична помилка та її умовне позначення  44
Урок № 22. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)  46
Уроки № 23–24. Головні члени речення. Тире між підметом і присудком  48
Урок № 25ачення  50
Уроки № 26–27. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису предмета. Усний та письмовий переказ тексту  52
Урок № 28. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису предмета  54
Види речень за метою висловлюва ння. Окличні речення (повторення). Пунктуаційна помил ка та її умовне позн
Урок № 29. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправл енням допущених у переказ і помилок.Навчальне читання мовчки 56
Уроки № 30–31. Другорядні члени речення: додаток, означення, обстави на. Способи вираження другорядних членів речення різними частинами мови 60
Урок № 32. Контрольна робота № 2. «Відомості з синтаксису й пунктуації. Словосполучення. Речення».Тестування. Читання мовчки  62
Уроки № 33–34. Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками і, а, але).Кома між однорідними членами речення  66
Уроки № 35–36. Однорідні члени речення з уза галь нюваль ним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах  68
Уроки № 37–38. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис предмета  70
Урок № 39. Звертання. Розділові знаки при звертанні  72
Урок № 40. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів. Уживання поширених і непоширених звертань у діалогічному мовленні   74
Урок № 41. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами . Виділення вставних слів на письмі комами   76
Урок № 42. Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса 78
Урок № 43. Контрольний диктант  80
Урок № 44. Контрольна робота № 3. «Відомості із синтаксису й пунктуації. Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова ». Тестування  82
Уроки № 45–46. Складні речення з безсполучниковим та сполучниковим зв’язком. Кома між частинами
склад ного речення, що маю ть будову простих речень, входять у склад не та з’єднані безсполучниковим зв’язком або сполучниками  84
Урок № 47–48. Пряма мова . Розділові знаки при прямій мові 86
Уроки № 49–50. Діалог. Розділові знаки при діалозі  88
Урок № 51. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів зі звертаннями та встав ними словами   90
Урок № 52. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки  92
Урок № 53. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі та глухі  94
Урок № 54. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв  96
Урок № 55. Звукове значення букв я, ю, є, ї  98
Урок № 56. Вимова звуків, що позначаю ться буквами г і ґ 100
Урок № 57. Склад . Правила переносу з рядка в рядок. Наголос  102
Урок № 58. Орфоепічна помил ка. Ознай омлення з орфоепічним словником та словником наголосів 104
Урок № 59. Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. (Частина І)».Тестування 106
Урок № 60. Розвиток зв’язного мовлення. Усна відповідь на лінгвістичну тему. 108
Урок № 61. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі 110
Урок № 62. Поняття про орфограму. Орфографічна помил ка, її умовне позначення. Робота з орфографічним словником 112
Уроки № 63–64. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий доклад ний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета   114
Уроки № 65–66. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків 116
Урок № 67. Спрощення в групах приголосних  118
Урок № 68. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Усний твір-роздум  120
Уроки № 69–70. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків 122
Урок № 71. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів  124
Урок № 72. Основні випадки чергування у — в, і — й  126
Урок № 73. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму 128
Урок № 74. Позначення м’якості приголосних на письмі літерами ь, і, є, ю, я 130
Уроки № 75–76. Правила вживання м’якого знака 132
Урок № 77. Сполуки літер йо, ьо. Фонетичний розбір слова  134
Уроки № 78–79. Правила вживання апострофа 136
Урок № 80. Контрольна робота № 5. «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія. (Частина ІІ)». Тестування  138
Урок № 81. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків. 140
Урок № 82. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка до газети інформаційного характеру 142
Урок № 83. Вимова та написання слів із подовженими м’якими приголосними  144
Уроки № 84–85. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів 146
Уроки № 86–87. Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий переказ художнього тексту з творчим завданням 148
Уроки № 88–89. Уза галь нення та система тиза ція вивченого з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» 150
Урок № 90. Контрольна робота № 6. «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія. (Частина ІІІ)». Тестування 152
Урок № 91. Аналіз контрольної роботи 154
Урок № 92. Лексичне значення слова . Ознайомлення з тлумачним словником. 156
Урок № 93. Однозначні та багатозначні слова   158
Урок № 94. Пряме та переносне значення слова  160
Уроки № 95–96. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму  162
Уроки № 97–98. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова  164
Уроки № 99–100. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів та омонімів  166
Урок № 101. Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту, що містить синоніми й антоніми  168
Урок № 102. Контрольна робота № 7. «Лексикологія. (Частина І)». Тестування. Аудіювання 170
Урок № 103. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту, що містить опис тварини 174
Урок № 104*. Поняття про фразеологізм , його лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником 176
Уроки № 105–106*. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази , афоризми як різновид фразеологізмів. Фразеологізми в ролі членів речення 178
Урок № 107. Походження (етимологія) слова . Ознайомлення з етимологічним словником 180
Урок № 108. Контрольна робота № 8. «Лексикологія. (Частина ІІ)». Тестування  182
Уроки № 109–110. Корінь, префікс, суфікс і закінчення — значущі частини слова . Основа слова 184
Уроки № 111–112. Вимова й написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- 186
Урок № 113. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис тварини за власним спостереженням  188
Урок № 114. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі тварини  190
Урок № 115. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-  192
Урок № 116. Контрольний диктант  194
Уроки № 117–118. Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий твір-оповідання про випадок із життя  196
Урок № 119. Контрольна робота № 9. «Будова слова ». Тестування  198
Урок № 120. Повторення вивченого матеріал у. Синтаксис і пунктуація 200
Урок № 121. Повторення вивченого матеріалу. Фонетика й орфоепія. Орфографія  202
Урок № 122. Підсумок. Змагання «Філологічний експрес»  204