Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти для шкіл з українською мовою навчання

код:
Ф14408У
автор:
Шабельник Т. М.

Шабельник Т. М.
Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти для шкіл з українською мовою навчання.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 256 с.— (Новий майстер-клас).
ISBN 978–617–540–330–3.
Посібник укладено відповідно до вимог чинної програми рівня стандарту для профільного навчання учнів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль). Видання містить детальні розробки 35 різнопланових уроків з української мови в 11 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного конкретного класу й школяра. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, алгоритми, різнорівневі завдання, роботи творчого характеру та ін. Крім того, пропонуються тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1УКР

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
2,08 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Урок № 1 Українська мова у світі. Українська діаспора 5
Урок № 2 Найважливіші відомості із синтаксису й пунктуації: словосполучення та речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою 11
Урок № 3 Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми 17
Урок № 4 Розвиток зв’язного мовлення. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. Дотримання ознак культури мовлення — важлива передумова ефективної комунікації 21
Урок № 5 К омунікація в професійній сфері. Особистість і комунікаційна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування. Модель вербальної комунікації. Використання вербального і невербального коду в комунікації 26
Урок № 6 Розвиток зв’язного мовлення. Міжкультурна комунікація в професійній сфері. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації. Комунікативні помилки 32
Урок № 7 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту на професійну тему із творчим завданням 38
Урок № 8 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням 43
Урок № 9 О собливості вживання у мовленні односкладних та двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень 46
Урок № 10 Контрольна робота № 1. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту й стилістики». Тестування 54
Урок № 11 Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті 60
Урок № 12 Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту українською мовою 66
Урок № 13
Варіант І О собливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз 69
Варіант ІІ О собливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз 74
Урок № 14 О сновні пунктограми в простому й складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування 81
Урок № 15 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі 90
Урок № 16 К онтрольний диктант. Контрольне читання мовчки 93
Урок № 17 Контрольна робота № 2. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики та стилістики». Тестування 98
Урок № 18 Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту (зв’язність, комунікативність, інформативність). Зміст і будова тексту. Текст у професійному спілкуванні 104
Урок № 19
Варіант І Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті 110
Варіант ІІ Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті 116
Урок № 20 Риторика як наука і мистецтво 123
Урок № 21 Розвиток зв’язного мовлення. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж 128
Урок № 22 Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Текст різних стилів, типів, жанрів мовлення 133
Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка промови 138
Урок № 24 Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах, конференціях (підготовлений і заздалегідь не підготовлений) 146
Урок № 25 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням 154
Урок № 26 Розвиток зв’язного мовлення. Полеміка в професійному спілкуванні. Полемічні прийоми. Етика полемічної майстерності 156
Урок № 27 Контрольна робота № 3. «Синтаксис і стилістика тексту». Тестування 163
Уроки № 28–29 Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення й створення висловлювань 169
Урок № 30 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу 173
Урок № 31 Удосконалення правописної грамотності: правильнее використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення й створення висловлювань. Тренувальні вправи 179
Урок № 32 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту 182
Урок № 33 Розвиток зв’язного мовлення. Конспектування висловлювання, що сприймається на слух .188
Урок № 34 Контрольна робота № 4. «Орфографічно-пунктуаційний практикум». Тестування 191
Урок № 35
Варіант І Узагальнення і систематизація відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики 196
Варіант ІІ Узагальнення і систематизація відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики 199
Додаток 1 Схеми аналізу художнього тексту 203
Додаток 2 Схеми розбору речення 206
Додаток 3 Перекази 207
Додаток 4 Диктанти 226
Література