Українська мова. 11 клас (профільний рівень). Практичний довідник учителя

код:
Ш14373У
автор:
Тєлєжкіна О. О.

Тєлєжкіна О. О.
Українська мова. 11 клас (профільний рівень) / О. О. Тєлєжкіна.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 344 с.— (Серія «Практичний довідник учителя»).
ISBN 978–617–540–327–3
Зміст пропонованого практичного посібника відповідає вимогам чинної програми «Українська мова. 11 клас. Профільний рівень». У посібнику викладено теоретичний матеріал за мовною і мовленнєвою змістовою лініями програми (розкриваються поняття про знак і знакову систему мови, співвідношення мови і культури, мови і соціуму, наводиться інформація з історії українського мовознавства, з історії риторики, схарактеризовано основні види красномовства, наводяться основні відомості про офіційно-діловий, художній, публіцистичний, конфесійний та епістолярний стилі, моделі текстів різних стилів, описані основні стилістичні засоби синтаксису). До кожного розділу посібника дібрані вправи і завдання, спрямовані на вироблення нових мовних і мовленнєвих умінь та навичок й удосконалення раніше набутих. Крім того, подаються тексти для різних видів діяльності (диктанти, перекази, переклади, читання мовчки, аудіювання, реферування, конспектування, складання планів і тез). Буде корисним у професійній діяльності учителям-словесникам.
УДК 811.161.2:37.011.31
ББК 74.268.1Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
344
розмір файлу:
2,36 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ПЕРЕДМОВА 3
Мова , індивід, суспільство
Мова як особл ива знакова система 5
Поняття про знак і знакову систему мови 5
Специфіка мовного знака. Своєрідність мови як знакової системи 6
Мова і кул ьтура 8
Мова і со ціум 10
Мова в житті людини 14
Укра їнс ька діаспора  15
Укра їнс ька мова у світі 22
Лінгвіст ика як наука про мову 31
Зв’язок мовознавства з іншими науками 34
Історія українського мовознавства в іменах 36
Укра їнс ька мова в Інтернет -джерела х 49
Вправ и і завдання до розділу 51
Основи риторики
З історії риторики 55
Ораторське мистецтво у Стародавній Греції 55
Видатні оратори Давньої Греції 57
Риторика Давнього Риму 61
З історії слов’янської риторики 65
Лінгвістична риторика 72
Риторика як наука і мистецтво слова 72
Основні поняття риторики 73
Риторичний ідеал 74
Етапи підготовки виступу 78
Техніка виголошення промови 84
Техніка аргументації 88
Еристика як мистецтво суперечки 92
Принципи складання промови 93
Мовні засоби риторики 97
Принципи оцінювання промови 98
Вимоги, що висуваються до оратора 99
342
Основи ораторського мистецтва 100
Види красномовства 100
Духовне красномовство (гомілетика) 105
Становлення наукової риторики 108
Полеміка 108
Вправ и і завданн я до розділу 110
Система функціональних стилів сучасної української мови
Стилістика та її підрозділи 140
Мовлення як предмет вивчення стилістики і культур и мовлення 140
Якісні ознаки культури мовлення 141
Стилістична норма в мові і в мовленні 142
Стилістичні норми 142
Порушення стилістичних норм 142
Модель тексту  143
Інтродуктивний блок 144
Інформативний блок 144
Завершальний блок 145
Офіційно -діловий стиль 145
Укладання ділових паперів 146
Автобіографія 146
Заява 148
Доручення 150
Розписка 151
Службовий лист 153
Різновиди ділових листів 154
Звіт 156
Оголошення 157
Мовний етикет телефонної розмови 158
Правила поведінки в мережі Інтернет 160
Художній стиль 162
Публіцистичний стиль 164
Конфесійний стиль 165
Епістолярний стиль 165
Стилістичні засоби синтаксису 166
Полісиндетон і асиндетон 166
Стилістичне використання однорідних членів речення 168
Стилістичне використання синтаксичних синонімів 170
Стилістичні фігури синтаксису 171
Вправ и і завданн я до розділу 180
Тексти для виконання різних видів робіт
Тексти для диктантів 216
Тексти для переказів 222
Тексти для перекладу 242
Тексти для аудіювання 251
Тексти для читання мовчки 272
Тексти для виконання робіт репродуктивного характеру 292
Література 338