Українська мова. 10 клас (рівень стандарту)

код:
Ш11337У
автор:
Тєлєжкіна О. О.

Тєлєжкіна О. О.
Українська мова. 10 клас (рівень стандарту).— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 352 с. — (Серія «Практичний довідник учителя»).
ISBN 978–611–540–495–7
Зміст пропонованого практичного посібника відповідає вимогам чинної програми Міністерства освіти і науки України «Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту» (автори: М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна). У посібнику викладено теоретичний матеріал за комунікативною змістовою лінією (поняття культури мовлення і спілкування, професійне спілкування, усна і писемна форми комунікації, контактне і дистантне спілкування, рецептивні і продуктивні види мовленнєвої діяльності) та мовною змістовою лінією (функціонування мовних одиниць на різних рівнях системи, стилістичні засоби фонетики, лексикології, словотвору та морфології, лексикографія української мови) програми. До кожної теми дібрані практичні завдання, виконання яких забезпечить закріплення учнями набутих знань, а також удосконалення вироблених навичок і формування нових. Крім того, подаються тексти для різних видів діяльності (диктанти, перекази, переклади, читання мовчки, аудіювання, анотування, реферування, конспектування, складання планів і тез), теми для складання діалогів та написання творчих робіт. Буде корисним у професійній діяльності учителям-словесникам.
ББК 74.204+74.268.1я7
УДК 373.51:371.14

Мова:
укр.
кількість сторінок:
352
розмір файлу:
2,64 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ПЕРЕДМОВА 3
МОВА ЯК КОМУНІКАТИВНА СИСТЕМА 4
Функції мов и і мовлення 4
Загальне поняття про спілкування 5
Професійне спілкування 8
Усне і писемне спілкування 10
Контактне і дистантне спілкування 17
Рецептивні види мовленнєвої діяльності 23
Продуктивні види мовленнєвої діяльності 24
Поняття ку льтури мовлення і спілкування 34
Етика і психологія професійної комунікації 35
Практичні завдання до розділу 37
ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ НА РІЗНИХ РІВНЯХ СИСТЕМИ 40
Рівні мовної системи 40
Основнінорми української літературної мови 41
Орфоепічні норми 41
Акцентуаційні норми 44
Практичні завдання до тем «Орфоепічні норми» та «Акцентуаційні норми» 46
Орфографічні норми 48
Практичні завдання до теми 48
Словникові диктанти 51
Лексичні норми 52
Практичні завдання до теми 54
Фразеологічні норми 56
Практичні завдання до теми 57
Морфологічні норми 59
Практичні завдання до теми 62
Граматичні та граматично-розподільні диктанти 65
Синтаксичні норми 66
Практичні завдання до теми 71
Пунктуаційні норми 72
Практичні завдання до теми 72
Стилістичні норми 76
Практичні завдання до теми 77
Стилістичні засоби фонетики 78
Практичні завдання до теми 86
Стиліст ичні засоби лексикології 94
Зміни в лексичній системі української мови 94
Загальновживана лексика з погляду стилістики 97
Стилістично обмежена лексика 98
Застаріла лексика і неологізми як одиниці лексичної стилістики 104
Стилістичні можливості запозиченої лексики 106
Стилістичні функці ї синонімів 107
Практичні завдання до теми 110
Стилістичні засоби фразеології 119
Практичні завдання до теми 122
Лексикографі я української мови 127
Паперові словники 127
Електронні словники 129
Створення електронних словників в Україні 131
Переваги і недоліки паперових та електронних словників 134
Стилістичні засоби морфемік и і словотвору 135
Практичні завдання до теми 140
Стилістичні засоби морфології 146
Частини мови 146
Стилістичне використання категорії роду іменників 147
Стилістичне використання категорії числа іменників 149
Стилістичне використання категорії відмінка іменників 150
Стилістичні можливості прикметників 151
Стилістичні можливості дієслів 152
Практичні завдання до теми 154
Орфографія 164
Чергування голосних 164
Чергування приголосних 165
Чергуванн я у — в, і — й, з — із — зі (зо ) 166
Уподібнення приголосних 168
Спрощення приголосних 170
Подвоєння приголосних 171
Подовження приголосних 171
Вживання м’якого знака 172
Вживання апострофа 173
Вживання великої літери 174
Правопис cкладних іменників 176
Правопис складних прикметників 177
Правопис складн их прислівників 178
Правопис службових частин мови 179
Правопис прізвищ слов’янського походження 182
Правопис географічних назв 184
Правопис слів іншомовного походження 186
Правопис складноскорочен их слів та абревіатур 188
Правопис частин слова 189
Пунктуація 193
Розділові знаки в кінці речення 193
Розділові знаки в простому реченні 193
Розділові знаки в складному реченні 196
Способи оформлення елементів тексту 197
ТЕКСТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ РОБІТ 200
Тексти для диктантів 200
Тексти для переказів 207
Тексти для перекладу 217
Тексти для читання мовчки 223
Тексти для аудіювання 243
Тексти для виконання письмових робіт репродуктивного характеру 267
Теми для виконання письмових робіт продуктивного характеру 324
ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НАБУТИХ ЗНАНЬ 326
Комплексні картки 326
Література 350