Українська мова. 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків

код:
Ф12740У
автор:
Крехно Т. І.

Українська мова. 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків / Т. І. Крехно, І. В. Волкова, І. М. Дишлюк.— Х.: Вид-во «Ра­нок», 2011.— 480 с.— (Профільна школа).
ISBN 978–611–540–948–8.
Пропонований посібник відповідає чинній Програмі з української мови для профільного навчання учнів 10–11 класів (філологічний напрям, про­філь — українська філологія). Кожний розділ посібника містить теоретич­ний блок, вправи та завдання, контрольні питання і завдання, список ре­комендованої літератури. У виданні також подано матеріал для проведення усіх видів контрольних робіт і уроків розвитку зв’язного мовлення. Календарно-тематичний план, що додається до посібника, допоможе ді­брати й систематизувати теоретичний і дидактичний матеріал до кожного зі 140 уроків. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
ББК 74.268.1УКР

Мова:
укр.
кількість сторінок:
480
розмір файлу:
4,51 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні
Основні функції мови. Причини звуження функцій мови 4
Мова і держава. Українське законодавство про мову 5
Мовна ситуація в державі. Мовні обов’язки громадян 25
Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови 27
Українська мова як одна з індоєвропейських мов 28
Українська мова в колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови.Спільні й відмінні риси української мови поряд з іншими слов’янськими мовами 28
Контрольні питання і завдання. 29
Вправи та завдання 30
Рекомендована література. 31
З історії розвитку української мови (короткі відомості)
Основні етапи формування і розвитку української національної мови 32
Праслов’янська мова (III тис.до н.е.— VІ ст.н.е.). 32
Протодавньоруська мова (VІ ст.— ІХ ст.). 32
Давньоруська мова (ІХ ст.— перша половина ХІІІ ст.). 33
Староукраїнська літературна мова (друга половина ХІІІ ст.— ХVІІІ ст.). 34
Нова українська мова (XIX–XXI століття). 36
Поява писемності у східних слов’ян.Кирилиця як основа для розвитку сучасних слов’янських систем письма 38
Види письма в період Київської Русі: устав, напівустав, скоропис 42
«Граматика» Мелетія Смотрицького (1619) 43
Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643) 45
Сучасний український алфавіт 45
Особливості розвитку української мови на сучасному етапі 47
Контрольні питання і завдання. 49
Вправи та завдання 51
Рекомендована література. 56
Українська мова як вища форма існування національної мови
Мова загальнонародна та літературна 58
Мовна норма 59
Діалекти української мови 61
Стилістика і культура мовлення 63
Стильові різновиди сучасної української мови. 63
Контрольні питання і завдання. 66
Вправи та завдання 66
Рекомендована література. 68
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
Місце фонетики та орфоепії в системі мови 69
Фонетика як наука 69
Основні фонетичні одиниці української мови 70
Звук і фонема 70
З історії української фонетики 71
Співвідношення між буквами, фонемами та звуками. Фонетична та фонематична транскрипція 71
Варіанти фонем 72
Система голосних фонем в українській мові 73
Система приголосних фонем в українській мові 74
Звукові зміни в системі голосних і приголосних сучасної української мови 76
Акомодація 76
Асиміляція 77
Дисиміляція 79
Чергування 79
Чергування [о] та [е] з [і]. 80
Чергування [о] і [е] з нулем звука. 81
Чергування [о] з [е] після шиплячих ж, ч, ш, дж та [й]. 81
Чергування [о] з [а]. 81
Чергування [е] з [и]. 81
Зміни приголосних при словотворенні 82
Подовження та подвоєння 83
Спрощення в групах приголосних 84
Склад. Складоподіл в українській мові 85
Правила фонетичного складоподілу в українській мові 86
Схема фонетичного аналізу слова. 87
Стилістика і культура мовлення 87
Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. 87
Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис. Ритмомелодика живого та художнього мовлення. 89
Контрольні питання і завдання. 90
Вправи та завдання 91
Завдання до самостійної роботи. 95
Рекомендована література. 96
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови
Орфоепія як наука. Основні одиниці орфоепії 97
Основні норми сучасної літературної вимови 97
Наголос 100
Види наголосів 101
Інтонація 102
Інтонаційні особливості українського мовлення 102
Повноголосся як одна з основних характеристик української вимови 103
Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини 103
Стилістика і культура мовлення 105
Орфоепічна норма.Особливості використання орфоепічного словника як кодексу орфоепічної норми. 105
Мовні недоліки у вимові й наголошуванні слів, шляхи їх усунення. 105
Контрольні питання і завдання. 106
Вправи та завдання .107
Рекомендована література. 109
Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів
З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії 110
Основні принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференційний 112
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів 112
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо 113
Основні правила написання м’якого знака 113
Основні правила написання апострофа 114
Уживання великої букви 114
Лапки у власних назвах 116
Написання складних слів разом, окремо, через дефіс 116
Правопис складноскорочених слів 118
Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ 118
Правопис українських імен по батькові. 118
Правопис українських прізвищ. 118
Правопис російських прізвищ. 119
Складоподіл і правила переносу слів із рядка в рядок 120
Орфографічні правила переносу. 120
Технічні правила переносу. 121
Графічне скорочення слів 121
Правопис географічних назв 122
Написання українських географічних назв. 122
Написання слов’янських географічних назв. 122
Написання іншомовних географічних назв. 123
Написання слів іншомовного походження 124
Написання и, і, ї в іншомовних словах. 124
Написання е, є в іншомовних словах. 124
Подвоєння приголосних в іншомовних словах. 125
Уживання апострофа та м’якого знака в іншомовних словах 125
Написання у після ж, ш 125
Стилістика і культура мовлення 126
Основні орфографічні норми. 126
Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. 126
Нововведення в українському правописі. 127
Орфографічний аналіз слів. 128
Редагування тексту з орфографічними помилками.Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. 128
Контрольні питання і завдання. 130
Вправи та завдання 131
Рекомендована література. 135
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад
Предмет і завдання лексикології 136
Слово як основна мовна одиниця 137
Системні відношення в лексиці української мови 137
Лексичне значення слова і поняття.Слова конкретні й абстрактні 138
Типи лексичних значень 139
Явище омонімії в сучасній українській мові 142
Паронімія в українській мові 145
Синоніми та їх види 145
Антоніми та їх види 146
Стилістика і культура мовлення 147
Використання тлумачного словника. 147
Парономазія як художньо-стильовий прийом. Перифрази, евфемізми, табу. 147
Стилістичне забарвлення синонімів.Типи синонімів. 148
Мовна надмірність (багатослів’я) і мовна недостатність. 149
Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон). 149
Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.Словник символів. 150
Лексика української мови за походженням 151
Власне українська лексика 151
Українізми в лексичному складі інших слів. 152
Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов’янських мовних спільностей. 152
Слова спільнослов’янського походження. 153
Східнослов’янська (давньоруська) лексика. 153
Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. 154
Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. 154
Причини і джерела лексичних запозичень.Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. 155
Кальки.Варваризми. 158
Поняття про старослов’янську мову, її ознаки, роль у розвитку української мови. 158
Стилістика і культура мовлення 159
Стилістична роль старослов’янізмів. 159
Правильне й доцільне використання власне українських слів, запозичених слів. 159
Словник іншомовних слів 159
Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією 160
Топоніміка й ономастика в складі української лексики. 160
Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. 161
Професійна лексика. 161
Лексика окремих соціальних груп. 163
Стилістика і культура мовлення 164
Стилістична диференціація лексики сучасної української мови. 164
Словник діалектизмів. 165
Активна й пасивна лексика сучасної української літературної мови 165
Застарілі слова та їх різновиди.Архаїзми, історизми.Можливість відтворення духовної культури за архаїчною лексикою. 165
Неологізми.Причини і шляхи виникнення нових слів.Загальномовні та авторські неологізми. 167
Схема лексикологічного аналізу слова. 168
Контрольні завдання та питання. 168
Вправи та завдання 169
Завдання до самостійної роботи. 174
Рекомендована література. 177
Фразеологія як розділ мовознавства
Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення 178
Основні ознаки фразеологізмів 179
Джерела української фразеології 180
Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки 181
Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури 182
Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів 183
Стилістика і культура мовлення 184
Національно-мовний колорит української фразеології. 184
Стилiстичні засоби фразеологiчних одиниць у творах видатнихписьменників. 187
Фразеологічні словники і довідники. 189
Контрольні питання і завдання. 189
Вправи та завдання 190
Рекомендована література. 193
Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників
Словники як відображення історії і культури українського народу.З історії лексикографії 194
Словник Лаврентія Зизанія (1596) 194
«Лексикон» Памво Беринди (1627) 195
Сучасні словники української мови 197
Основні типи словників, особливості їх побудови 197
Стилістика і культура мовлення 206
Стилістичні засоби лексикографії. 206
Контрольні питання і завдання. 208
Вправи та завдання 208
Рекомендована література. 214
Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів
Морфемна і словотвірна структура слова 215
Мотивоване і мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними 216
Основа похідна і непохідна 216
Твірна основа та словотворчий формант 217
Словотвірний тип і словотвірне значення 217
Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні 218
Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення 220
Сучасні тенденції в українському словотворі 222
Етимологія як учення про походження слів 222
Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту 224
Творення множинних назв жителів. 224
Творення одиничних назв жителів чоловічого і жіночого роду. 225
Творення присвійних прикметників 226
Творення прикметникових форм від різних географічних назв 226
Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою 228
Основні способи творення дієслів 229
Основні способи творення прислівників 229
Складні, складноскорочені слова (абревіатури), способи їх творення та написання 229
Стилістика і культура мовлення 230
Стилістичне використання засобів словотвору. 230
Синонімія словотвірних афіксів 233
Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм 234
Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, їх правильна вимова. 234
Морфемний словник.Етимологічний словник. 235
Контрольні питання і завдання. 236
Вправи та завдання .236
Рекомендована література. 240
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови
Розділи граматики 241
Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми 241
Основні способи вираження граматичних значень 242
Основні поняття морфології.Словозміна.Парадигма.Словоформа 244
Повнозначні та службові частини мови.Вигуки і модальні слова 245
Взаємоперехід частин мови 246
З історії вивчення частин мови 247
Стилістика і культура мовлення 249
Морфологічні засоби виразності мови. 249
Морфологічні норми.Нормативне вживання форм слова. 250
Контрольні питання і завдання. 250
Вправи та завдання 251
Рекомендована література. 254
Самостійні частини мови
Іменник як частина мови
Лексико-граматичні розряди іменників 256
Власні й загальні назви. 256
Назви істот і неістот. 257
Конкретні й абстрактні назви. 258
Категорія збірності. 259
Категорія речовинності. 259
Граматичні категорії іменника 260
Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. 260
Граматична категорія відмінка. 261
Словозміна іменників. 263
Форми іменників орудного і місцевого відмінків з прийменниками на позначення руху в просторі 264
Стилістика і культура мовлення 270
Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. 270
Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні властивості. 270
Особливості роду іменників — назв осіб за професією, званням тощо. 271
Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду .272
Стилістичні особливості форм числа іменників 273
Написання та відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові 273
Стилістичне використання кличного відмінка іменників. 274
Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні. 274
Схема морфологічного аналізу іменника. 274
Контрольні питання і завдання. 275
Вправи та завдання 276
Рекомендована література. 281
Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості і функціонування в мовленні 283
Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння 285
Повні і короткі форми прикметників.Стягнені і нестягнені форми повних прикметників 287
Відмінювання прикметників 287
Стилістика і культура мовлення 287
Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. 287
Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. 289
Стилістична роль повних і неповних прикметників. 289
Наголошення відмінкових форм прикметників. 289
Помилки у вживанні форм ступенів порівняння. 289
Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників. 290
Схема морфологічного аналізу прикметника. 290
Контрольні питання і завдання. 290
Вправи та завдання 291
Рекомендована література. 294
Своєрідність займенника як частини мови
Співвідносність займенників з іншими частинами мови 295
Розряди займенників за значенням, їх характеристика 295
Відмінювання займенників 298
Явище прономіналізації 298
Словотвірні характеристики займенника.Правопис займенників 300
Перехід займенників в інші частини мови 300
Стилістика і культура мовлення 300
Стилістичні функції займенників. 300
Синонімічні заміни особових займенників. 301
Ввічливо-пошанне значення займенників.Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. 301
Наголос у займенниках. 302
Стилістичні функції займенника воно. 303
Схема морфологічного аналізу займенника 303
Контрольні питання і завдання. 303
Вправи та завдання 303
Рекомендована література. 306
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
Формування числівника як частини мови.Число і числівник 308
Відмінювання числівників 308
Відмінювання означено-кількісних числівників. 308
Відмінювання числівників від п’яти до двадцяти, від одинадцяти до дев’ятнадцяти, а також числівників двадцять, тридцять. 309
Відмінювання числівників від п’ятдесяти до вісімдесяти 309
Відмінювання числівників від двохсот до дев’ятсот. 309
Відмінювання числівників сорок, дев’яносто, сто. 309
Відмінювання неозначено-кількісних числівників. 309
Відмінювання збірних числівників. 310
Відмінювання дробових числівників. 310
Відмінювання порядкових числівників. 310
Уживання числівників з іменниками в непрямих відмінках 310
Написання числівників і відчислівникових слів 311
Стилістика і культура мовлення 311
Стилістична роль числівників. 311
Наголос у числівниках. 312
Синонімія числівників. 312
Сполучення числівників з іменниками. 313
Схема морфологічного аналізу числівника. 314
Контрольні питання і завдання. 314
Вправи та завдання 314
Рекомендована література. 316
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні 317
Особливості семантики 318
Дві основи дієслова 319
Поділ дієслів на дієвідміни.Словозміна дієслів I та II дієвідмін 320
Види дієслів (доконаний і недоконаний).Їх творення, вживання одного в значенні іншого 320
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення 322
Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення 323
Особові, родові, числові форми дієслів 325
Чергування приголосних в особових формах дієслів 327
Перехідні й неперехідні дієслова 328
Стан дієслова 328
Зворотні дієслова 329
Стилістика і культура мовлення 330
Стилістичні можливості граматичних форм.Функції дієслова в художньому стилі. 330
Синонімія форм часу дієслів. 331
Стилістичне вживання способових і часових форм дієслова.Стилістичні функції дієслівних форм. 331
Схема морфологічного аналізу дієслова. 332
Контрольні питання і завдання. 333
Вправи та завдання 333
Рекомендована література. 338
Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників
Активні та пасивні дієприкметники, їх творення 339
Відмінювання дієприкметників 341
Дієприкметниковий зворот 341
Перехід дієприкметників в інші частини мови 341
Безособові форми на -но, -то 342
Схема морфологічного аналізу дієприкметника. 342
Контрольні питання і завдання. 342
Вправи та завдання 343
Дієприслівник як незмінювана форма дієслова
Лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості творення 345
Дієприслівниковий зворот 346
Схема морфологічного аналізу дієприслівника. 346
Контрольні питання і завдання. 346
Вправи та завдання 346
Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
Розряди прислівників за значенням: означальні й обставинні 348
Морфологічні ознаки, синтаксичні функції прислівника 348
Ступені порівняння означальних прислівників 349
Прислівники за походженням. Морфологічні типи прислівників 350
Правопис прислівників і прислівникових сполучень 350
Написання не з прислівниками 352
Стилістика і культура мовлення 352
Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки. 352
Правильне наголошування прислівників. 353
Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання. 354
Схема морфологічного аналізу прислівника. 354
Контрольні питання і завдання. 354
Вправи та завдання 354
Рекомендована література. 357
Службові частини мови, їх загальна характеристика
Прийменник, його особливості.Групи за походженням та морфологічним складом 358
Правопис прийменників. 359
Особливості вживання деяких прийменників. 359
Перехід повнозначних слів у прийменники. 361
Схема морфологічного аналізу прийменника. 361
Контрольні питання і завдання. 361
Вправи та завдання 362
Сполучники сурядності та підрядності 364
Морфологічні типи сполучників. 365
Правопис сполучників. 366
Особливості вживання деяких сполучників. 366
Перехід повнозначних слів у сполучники. 367
Схема морфологічного аналізу сполучника. 367
Контрольні питання і завдання. 367
Вправи та завдання 368
Частки, їх функції, групи за значенням 369
Правопис заперечних часток. 371
Схема морфологічного аналізу частки. 372
Контрольні питання і завдання. 372
Вправи та завдання 372
Зв’язка 374
Вигуки, їх ознаки та розряди 375
Правопис вигуків.Розділові знаки в реченнях з вигуками. 376
Звуконаслідувальні слова. 376
Стилістика і культура мовлення 377
Стилістичні функції службових частин мови. 377
Синонімія прийменникових конструкцій.Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення. 377
Функції модальних, заперечних часток. 378
Стилістичні функції вигуків. 379
Національні етикетні вигуки. 379
Контрольні питання і завдання. 379
Вправи та завдання 379
Рекомендована література. 381
Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія. Мовленнєве спілкування. Стилістика і культура мовлення
Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування 382
Вербальні й невербальні засоби спілкування 382
Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма 383
Мовленнєва ситуація 384
Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача.Мовленнєва тактика.Мовні засоби мовленнєвої ситуації.Причини комунікативних помилок 385
Монологічне і діалогічне мовлення.Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування 385
Виступ на зборах, семінарах, конференції 386
Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування 387
Дискусійне мовлення 388
Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне та ін. 389
Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності.Текстоутворювальні категорії.Закономірності побудови тексту 389
Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів 391
Написання тез, конспектів, анотацій, рефератів.Можливості комп’ютерних текстових редакторів 391
Комунікативні ознаки мовлення.Поняття про комунікативну доцільність, точність, логіку, естетичність мови 391
Розмовний стиль 392
Розмовне мовлення, сфера його використання, призначення, основні ознаки. 392
Науковий стиль 394
Сфери використання, призначення, особливості. 394
Редагування.Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів 397
Контрольні питання і завдання. 397
Вправи та завдання 398
Спілкування як важлива форма взаємодії людей. 398
Офіційне/неофіційне мовлення. 400
Визначення стилів мовлення 400
Створення текстів різних стилів, у тому числі публічних виступів, анотацій, висловлювань на задану тему 401
Комунікативні ознаки мовлення.Поняття про комунікативну доцільність, точність, логіку, естетичність мови. 403
Складання тез, конспектів. 403
Складання діалогів. 412
Вдосконалення мовлення (на рівні лексики, синтаксису, стилістики, логіки, техніки тощо). 412
Робота над текстом, у тому числі вдосконалення структури, лінгвістичний аналіз готових текстів. 413
Трансформація текстів. 414
Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма. 416
Тексти для переказів, читання мовчки. 416
Тексти для аудіювання. 422
Рекомендована література. 429
Матеріал для проведення тестових контрольних робіт
Мова як суспільне явище.Українська мова в Україні. 430
З історії розвитку української мови (короткі відомості). 431
Українська мова як вища форма існування національної мови. 433
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему. 435
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови. 440
Українська графіка.Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови. 441
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад. 442
Фразеологія як розділ мовознавства. 444
Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників. 445
Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів. 446
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови. 447
Самостійні частини мови.Іменник як частина мови. 449
Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. 451
Своєрідність займенника як частини мови: співвідносність займенників з іншими частинами мови. 452
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. 453
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. 455
Дієприкметник як особлива форма дієслова.Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. 458
Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості творення 459
Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції 460
Службові частини мови, їх загальна характеристика
Прийменник, його особливості. 462
Сполучники сурядності та підрядності. 463
Частки, їх функції, групи за значенням. 464
Зв’язка.Вигуки, їх ознаки та розряди. 465