Українська мова. 10 клас. Академічний рівень: Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання

код:
Ф11887У
автор:
Ламанова С. В.

Ламанова С. В.
Українська мова. 10 клас. Академічний рівень: Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 256 с.— (Майстер-клас).
ISBN 978–611–540–673–9.
Посібник складено за новою програмою з української мови для за¬гальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання «Українська мова. 10–12 класи. Академічний рівень» (укладачі Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шеле¬хова, В. І. Тихоша, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф). Видання містить детальні розробки 70 різнопланових уроків з української мови у 10 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного конкретного класу й школяра. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, алгоритми, різнорівневі завдання, роботи творчого характеру та ін. Крім того, пропонуються тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
ББК 74.268.1УКР

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
2,36 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Вступ
Урок № 1 Роль мови у формуванні особистості. Культура мовлення — важлива складова загальної культури людини; її соціальне й національне значення 4
Урок № 2 Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності, їх взаємозв’язок. Вимоги до мовлення. Шляхи підвищення особистої культури мовлення 7
Стилістика тексту
Урок № 3 Основні поняття стилістики мови та мовлення. Стилістична норма. Стилістична помилка 12
Урок № 4 Будова тексту. Тематичне ядро і його розгортання у текстах різної стильової належності. Взаємообумовленість кількісних і якісних характеристик тексту 15
Урок № 5 Стилістичний аналіз текстів (практично) 19
Урок № 6 Списування з елементами редагування і стилістичної правки 22
Урок № 7 Конструювання текстів. Добір різних мовних засобів для створення текстів залежно від стилю і жанру мовлення 25
Урок № 8 Складання діалогів 27
Правильність мовлення
Урок № 9 Відповідність нормам літературної мови як одна з основних вимог до культури мовлення. Поняття про норму, її варіативність. Правильність, її реалізація в різних стилях, жанрах мовлення. Норми української літературної мови (орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, орфографічні, пунктуаційні) 30
Орфоепічні норми
Урок № 10 Вимова ненаголошених голосних, приголосних та їх сполучень; вимова звуків у словах іншомовного походження; правильне наголошування слів. Орфоепічні словники. Стилістичні засоби фонетики 34
Урок № 11 Контрольна робота «Стилістика тексту та культура мовлення». Тестування 38
Лексичні норми
Урок № 12 Лексичне значення слів. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту. Вживання слів відповідно до їх лексичного значення, стилю, жанру мовлення. Тлумачний словник 44
Урок № 13 Лексична сполучуваність слів. Правильне поєднання слів за смислом у словосполученні й реченні. Лексичні та фразеологічні синоніми й антоніми. Стилістичні засоби лексикології та фразеології 46
Урок № 14 Запобігання недоречному вживанню емоційно забарвленої лексики, слів іншомовного походження, паронімів. Словник іншомовних слів 49
Урок № 15 Твір на морально-етичну тему (навчальний) 52
Морфологічні норми
Урок № 16 Рід і число іменників. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників. Іменники подвійного роду, узгодження з ними прикметників, займенників і дієслів минулого часу 57
Урок № 17 Кличний відмінок. Синонімія деяких відмінкових конструкцій. Правильне вживання паралельних відмінкових закінчень іменників, іменників у кличному відмінку при звертанні 61
Уроки № 18–19 Контрольний твір на морально-етичну тему 64
Урок № 20 Ступені порівняння прикметників. Синонімія їх форм. Запобігання помилкам у використанні форм вищого і найвищого ступенів 65
Урок № 21 Прикметники твердої та м’якої груп, їх відмінювання 67
Урок № 22 Контрольна робота «Лексичні та морфологічні (іменник, прикметник) норми». Тестування. Контрольне читання мовчки 70
Урок № 23 Числівники кількісні й порядкові. Правильне вживання відмінкових форм іменників при кількісних числівниках; правильне вживання числівників на позначення дат, часу 79
Урок № 24 Відмінювання займенників. Вживання займенників для зв’язку речень у тексті 81
Уроки № 25–26 Контрольний переказ із творчим завданням 84
Урок № 27 Неозначена форма дієслова. Використання у мовленні дієслів-синонімів 85
Урок № 28 Доконаний і недоконаний види дієслів. Вживання дієслівних словосполучень, в яких трапляються помилки у формі залежного слова. Часи дієслів. Правильне наголошування дієслів минулого часу. Вживання форм одного часу замість іншого 88
Урок № 29 Способи дієслів. Вживання одних способів замість інших. Безособові дієслова 91
Урок № 30 Контрольна робота. Диктант 95
Урок № 31 Тези до публіцистичної статті 96
Урок № 32 Тематичні виписки з художнього тексту 100
Урок № 33 Відмінювання дієприкметників 102
Урок № 34 Дієприкметниковий зворот. Правильна побудова речень із дієприкметниковими зворотами 104
Урок № 35 Активні й пасивні дієприкметники, їх творення 107
Урок № 36 Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і непідготовлений) 109
Урок № 37 Ведення діалогу відповідно до запропонованої ситуації 113
Урок № 38 Безособові дієслівні форми на -но, -то. Їх уживання 115
Урок № 39 Навчальне аудіювання. Складання плану висловлювання за кількома прослуханими фрагментами тексту 117
Урок № 40 Дієприслівниковий зворот. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Складні випадки вживання дієприслівників доконаного і недоконаного виду. Правильне використання дієприслівників у побудові речень 122
Урок № 41 Розвиток зв’язного мовлення. Складання бібліографії 125
Урок № 42 Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Використання прислівників як засобу зв’язку речень у тексті, а також для увиразнення мовлення. Вживання синонімічних форм прислівників. Уживання прислівників-синонімів 129
Урок № 43 Розвиток зв’язного мовлення. Анотація 131
Урок № 44 Службові частини мови. Правильне вживання службових частин мови. Використання прийменників і сполучників-синонімів 134
Урок № 45 Стилістичні засоби морфології та словотвору 137
Урок № 46 Контрольна робота «Морфологічні норми (форми дієслова, прислівник, службові частини мови»). Тестування 142
Урок № 47 Розвиток зв’язного мовлення. Конспект науково-популярної статті 147
Урок № 48 Ділові папери. Доручення 150
Синтаксичні норми
Урок № 49 Словосполучення. Помилки у формі залежного слова словосполучення і їх усунення, використання в мовленні синонімічних словосполучень 153
Урок № 50 Речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Правильне вживання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням. Синонімія форм присудка 155
Урок № 51 Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про книжку 159
Урок № 52 Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення. Обставини часу як засіб зв’язку речень в описових і розповідних текстах, їх синоніміка. Стилістична роль означень і порівняльних зворотів у художньому мовленні 164
Урок № 53 Стилістичне значення порядку слів у реченні 166
Уроки № 54–55 Розвиток зв’язного мовлення. Переклад-переказ текстів різних стилів 169
Урок № 56 Синонімія двоскладних і односкладних речень. Вживання неповних речень у діалозі 170
Урок № 57 Контрольна робота «Синтаксичні норми». Тестування. Контрольне аудіювання 173
Урок № 58 Вставні слова (словосполучення, речення). Синоніміка вставних слів і речень. Використання вставних слів як засобу зв’язку речень у тексті 183
Урок № 59 Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Заміна прямої мови непрямою. Випадки неможливості та недоцільності такої заміни. Синоніміка різних способів передачі прямої мови 185
Урок № 60 Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва (спектакль, кінофільм) 188
Урок № 61 Складне речення. Синоніміка простих і складних речень, складних речень зі сполучниками і безсполучникових 190
Урок № 62 Паралельні синтаксичні конструкції з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами і підрядними реченнями. Особливості синтаксису розмовного мовлення 192
Уроки № 63–64 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ із творчим завданням 194
Правописні норми
Урок № 65 Найскладніші орфограми 197
Урок № 66 Основні пунктограми у простому й складному реченнях, при прямій мові і діалозі 199
Урок № 67 Контрольна робота. Диктант 202
Урок № 68 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Офіційний лист 203
Урок № 69 Повторення в кінці року. Гра «Щасливий випадок» 206
Урок № 70 Повторення в кінці року. Урок-захист презентацій 209
Додаток 1 Диктанти 210
Додаток 2 Перекази 230
Література 249