Німецька мова. Граматичний довідник. 5—11 класи

код:
И10347УН
автор:
Гоголєва Г. В.

Німецька мова. Граматичний довідник. 5—11 класи.— Х.: Ранок, 2011.— 400 с.
ISBN 978—617—540—091—3
Довідник містить теоретичний матеріал за основними розділами німецької граматики, ілюстрований прикладами, та вправи для перевірки засвоєного, до яких у кінці посібника подані ключі. Може використовуватися як на уроках, так і під час самостійної роботи учнів удома.
Для учнів 5—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від їхнього профілю, вчителів німецької мови та всіх, хто вивчає німецьку.
УДК 811.112.2(035)
ББК 81.2Нем-4

Мова:
укр.
кількість сторінок:
400
розмір файлу:
10,3 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Deutsche Buchstaben und Laute / Німецькі букви та звуки Deutsches Alphabet / Німецький алфавіт 10
Leseregeln / Правила читанн я 11
Der Wortakzent / Наголос у словах 16
Die Intonation des Sa tzes / Ін тонація у реченн і 18
Розділ І. Morphologie: Die Wortarten / Морфологія: Частини мови Das Substantiv / Іменн ик 20
Das Geschlecht des Substantivs / Рід іменника 20
Das Maskulinum / Чоловічий рід 20
Суфікси чоловічого роду 21
Das Neutrum / Середній рід 21
Суфікси середнього роду 22
Das Femininum / Жіночий рід 22
Суфікси жіночого роду 23
Das Geschlecht der zusammengesetzten Substantive / Рід складних іменників 23
Das Geschlecht der substantivierten Wortarten / Рід субстантивованих частин мови 24
Der Gebrauch des Artikels / Вживання артикля 26
Der bestimmte Artikel / Означений артикль 27
Der unbestimmte Artikel / Неозначений артикль 27
Die Zahl / Число 33
Утворення множини за допомогою суфікса -e 33
Утворення множини за допомогою суфікса -(e)n 34
Утворення множини за допомогою суфікса -er 35
Утворення множини за допомогою суфікса -s 36
Утворення множини без суфікса 36
Особливі випадки утворення множини 37
Die Deklination der Substantive / Відмінювання іменників 40
Die weibliche Deklination / Жіноча відміна 41
Die starke Deklination / Сильна відміна 41
Die schwache Deklination / Слабка відміна 42
Die gemischte Deklination / Мішана відміна 42
Die Deklination der Substantive im Plural / Відмінювання іменників у множині 43
Die Deklination der Eigennamen / Відмінювання власних назв 43
Die syntaktischen Funktionen der Substantive / Синтаксичні функції іменників 47
Das Ad jektiv / Прикметник 50
Die Deklination der Adjektive / Відмінювання прикметників 50
Die Steigerungsstufen der Adjektive / Ступені порівняння прикметників 56
Das Pronomen / Займенн ик 63
Die Personalpronomen / Особові займенники 63
Die Possessivpronomen / Присвійні займенники 67
Die Demonstrativpronomen / Вказівні займенники 70
Die Interrogativpronomen / Питальні займенники 73
Die Indefinitpronomen und die Negativpronomen / Неозначені та заперечні займенники 76
Die Relativpronomen / Відносні займенники 81
Das unpersönliche Pronomen es / Безособовий займенник es 83
Das Reflexivpronomen sich / Зворотний займенник sich 84
Das Numerale / Числівник 87
Die Kardinalzahlen / Кількісні числівники 87
Утворення кількісних числівників 87
Die Uhrzeit / Час 90
Die Ordinalzahlen / Порядкові числівники 91
Утворення порядкових числівників 92
Das Datum / Дата 92
Das Verb / Дієслово 96
Einfache, abgeleitete und zusammengesetzte Verben / Прості, похідні та складні дієслова 96
Vollverben, Hilfsverben, Kopulas, Modalverben / Повнозначні та неповнозначні дієслова 100
Regelmäßige und unregelmäßige Verben / Правильні та неправильні дієслова 104
Transitive und intransitive Verben / Перехідні та неперехідні дієслова 107
Reflexive und reziproke Verben / Зворотні та взаємні дієслова 108
Persönliche und unpersönliche Verben / Особові та безособові дієслова 110
Die grammatischen Kategorien des Verbs / Граматичні ознаки дієслова 111
Die Konjugation und der Gebrauch der Verben im Indikativ Aktiv /
Дієвідмінювання та вживання дієслів в Indikativ Aktiv 111
Das Präsens / Теперішній час Präsens 112
Das Präteritum / Минулий час Präteritum 121
Das Perfekt / Минулий час Perfekt 130
Das Plusquamperfekt / Минулий час Plusquamperfekt 135
Das Futur I und das Futur IІ / Форми майбутнього часу Futur I та Futur IІ 137
Die Konjugation und der Gebrauch der Verben im Indikativ Passiv / Дієвідмінювання та вживання дієслів в Indikativ Passiv 141
Der Gebrauch des Passivs / Вживання Passiv 143
Das unpersönliche Passiv / Безособовий Passiv 144
Der Imperativ / Наказовий спосіб дієслова — Imperativ 147
Der Gebrauch des Imperativs / Вживання форм Imperativ 150
Der Konjunktiv / Умовний спосіб дієслова — Konjunktiv 153
Präsens Konjunktiv 153
Präteritum Konjunktiv 155
Die zusammengesetzten Zeitformen des Konjunktivs / Складні часові форми Konjunktiv 158
Der Gebrauch des Konjunktivs / Вживання Konjunktiv 160
Die Nominalformen des Verbs / Іменні (неособові) форми дієслова 165
Der Infinitiv / Інфінітив 166
Der Gebrauch des Infinitivs / Вживання інфінітива 166
Das Partizip / Дієприкметник 171
Die Deklination der Partizipien / Відмінювання дієприкметників 172
Der Gebrauch des Partizips / Вживання Partizip 173
Das Partizip І mit zu / Конструкція Partizip І з часткою zu 175
Das Ad verb / Прислівник 179
Die qualitativen Adverbien / Якісні прислівники 179
Die quantitativen Adverbien / Кількісні прислівники 179
Die Umstandsadverbien / Обставинні прислівники 180
Die Modaladverbien / Модальні прислівники 181
Die Steigerungsstufen der Adverbien / Ступені порівняння прислівників 183
Die Pronominaladverbien / Займенникові прислівники 184
Der Gebrauch der Pronominaladverbien / Вживання займенникових прислівників 184
Die Präposition / Прийменн ик 189
Die Präpositionen, die den Genitiv regieren / Прийменники, що керують родовим відмінком 189
Die Präpositionen, die den Dativ regieren / Прийменники, що керують давальним відмінком 192
Die Präpositionen, die den Akkusativ regieren / Прийменники, що керують знахідним відмінком 196
Die Präpositionen, die den Dativ und den Akkusativ regieren / Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінками 198
Die Konjunktion / Сп олучник 205
Die nebenordnenden Konjunktionen / Сполучники сурядності 205
Die unterordnenden Konjunktionen / Сполучники підрядності 206
Die Interjektion / Вигук 208
Die Partikel / Частка 209
Розділ ІІ . Syntax / Синтаксис Der Satz / Речення 212
Die Satzgl ieder / Члени речення 215
Die Hauptglieder des Satzes / Головні члени речення 215
Das Subjekt / Підмет 215
Das Prädikat / Присудок 216
Die Nebenglieder des Satzes / Другорядні члени речення 219
Das Objekt / Додаток 219
Die Adverbialbestimmung / Обставина 221
Das Attribut / Означення 223
Die gleichartigen Satzglieder / Однорідні члени речення 227
Der einfache Satz / Просте реченн я 230
Die Wortfolge im einfachen unerweiterten Satz / Порядок слів у простому непоширеному реченні 230
Die Wortfolge im einfachen erweiterten Satz / Порядок слів у простому поширеному реченні 232
Die Verneinung / Заперечення 237
Die Stellung des Pronomens sich im Satz / Займенник sich у реченні 239
Таблиця будови простого речення 241
Der zusamm engesetzte Sa tz / Складне реченн я 246
Die Satzreihe / Складносурядне речення 246
Das Satzgefüge / Складнопідрядне речення 249
Die Arten der Nebensätze / Види підрядних речень 253
Der Subjektsatz / Підрядне речення підмета 254
Der Prädikatsatz / Підрядне речення присудка 255
Der Objektsatz / Підрядне додаткове речення 256
Der Attributsatz / Підрядне означальне речення 258
Der Lokalsatz / Підрядне речення місця 260
Der Modalsatz / Підрядне речення способу дії 261
Der Kausalsatz / Підрядне речення причини 262
Der Temporalsatz / Підрядне речення часу 264
Der Finalsatz / Підрядне речення мети 268
Der Konditionalsatz / Підрядне речення умови 269
Der Komparativsatz / Підрядне порівняльне речення 271
Der Konsekutivsatz / Підрядне наслідкове речення 273
Der Konzessivsatz / Підрядне допустове речення 275
Der Restriktivsatz / Підрядне обмежувальне речення 275
Розділ ІІІ . Die neuen Regeln der d eutschen Rechtschreibung / Нові правила німецької орфографії Groß- oder Kleinschreibung / Написання з великої чи з малої літери 281
Getrennt- oder Zusamm enschreibung / Написання разом чи окремо 286
Schreibung mit Bindestrich / Написанн я через дефіс 289
Schreibweise bei Fremdw örtern / Написання іншомовних слів 291
s, ss oder ß / Вживанн я s, ss чи ß 293
Zusamm entreff en von zwei und drei gleichen Buchstaben / Подвоєнн я та п отроєнн я приголосних 295
Worttrennung / Перенос слів 296
Die Zeichensetzung / Пунктуація 298
Anhang / Додаток
Geographische Namen: Kontinente, Länder und ihre Hauptstädte, Einwohner und Sprachen, die in diesen Ländern gesprochen werden / Географічні назви: материки, країни та їх столиці, а також мешканці та мови, якими спілкуються у цих країнах 305
Unregelmäßige Verben / Дієслова неправильного дієвідмінювання 312
Verben mit festen Präpositionen / Дієслова з постійними прийменниками 318
Substantive und Adjektive mit festen Präpositionen / Іменники та прикметники з постійними прийменниками 325
Verben mit zu + Infinitiv / Дієслова, які приєднують інфінітиви з часткою zu 328
Substantive mit zu + Infinitiv / Іменники, які приєднують інфінітиви з часткою zu 331
Adjektive mit zu + Infinitiv / Прикметники, які приєднують інфінітиви з часткою zu 332
Meistgebrauchte Wörter mit neuer Schreibung / Часто вживані слова з новим правописом 333
Lösungen / Ключі 357