Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-методичний посібник

код:
Л0107У

Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М. С. Вашуленка. — К. : Літера ЛТД, 2011. — 364 с.
ISBN 97809660178001505
У навчальному посібнику висвітлено всі розділи, передбачені програмою з методики викладання української мови в початкових класах для педагогічних навчальних закладів II–IV рівнів акредитації. Матеріали посібника зорієнтовані на Державний стандарт початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мова і література» та нову програму з української мови для чотирирічної початкової школи.
ББК 74.268.1УКР.я73
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
364
розмір файлу:
3,0 МБ
Цiна: 50 грн 50 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Розділ 1. Методика навчання української мови як педагогічна наука 4
Принципи навчання української мови 5
Методи навчання 7
Дидактичні засоби навчання 10
Урок як основна форма навчально-виховного процесу з рідної мови 17
Нестандартні уроки української мови в початковій школі 24
Українська мова як навчальний предмет 30
Розділ 2. Методика навчання грамоти 33
Психологічні і лінгвістичні засади методики навчання грамоти 33
Читання і письмо — основні складові навчання грамоти 33
Засвоєння звукової системи української мови у взаємозв’язку з графічною 34
Короткий огляд історії методів навчання грамоти 36
Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти 41
Основні періоди й етапи навчання грамоти 47
Добукварний період 47
Букварний період 55
Робота над іншими видами мовленнєвої діяльності в період навчання грамоти 61
Післябукварний період 82
Схема аналізу Букваря 86
Особливості уроків навчання грамоти в малокомплектній школі 88
Тематика курсових робіт до розділу «Методика навчання грамоти» 93
Тематика дипломних і магістерських робіт до розділу «Методика навчання грамоти» 94
Розділ 3. Методика вивчення розділу «Мова і мовлення» 97
Тематика курсових робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» 102
Тематика дипломних робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» 103
Тематика магістерських робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» 103
Розділ 4. Методика вивчення розділу «Текст» 104
Робота над текстом у 1—2 класах 105
Робота над текстом у 3—4 класах 110
Тематика курсових робіт з «Методики вивчення розділу “Текст”» 119
Тематика дипломних робіт з «Методики вивчення розділу “Текст”» 119
Тематика магістерських досліджень з «Методики вивчення розділу «Текст» 120
Розділ 5. Методика вивчення розділу «Речення» 123
Значення знань із синтаксису в початкових класах 123
Вироблення початкових уявлень про речення і його будову 124
Формування поняття про речення 125
Робота над засвоєнням понять «основа речення», «головні члени речення» 127
Робота над засвоєнням синтаксичного зв’язку між членами речення 128
Вивчення однорідних членів речення 132
Ознайомлення зі складним реченням 133
Види вправ із синтаксису і пунктуації 135
Тематика курсових робіт до розділу «Методика вивчення елементів синтаксису» 138
Тематика дипломних робіт до розділу «Методика вивчення елементів синтаксису» 139
Тематика магістерських робіт до розділу «Методика вивчення елементів синтаксису» 139
Розділ 6. Методика вивчення елементів лексикології 140
Завдання вивчення лексикології в початковій школі 140
Наукові засади методики навчання елементів лексикології в початковій школі 142
Організація вивчення лексикології на уроках рідної мови. Основні принципи опрацювання лексичних тем 145
Види вправ із лексики 147
Поняття про слово 149
Робота над переносним значенням слів 154
Робота з багатозначними словами 156
Робота над синонімами 159
Вивчення антонімів 164
Засвоєння молодшими школярами явища омонімії 165
Методика лексичного розбору 167
Елементи фразеології в навчанні рідної мови 168
Характеристика словника молодшого школяра 170
Словникова робота в початковій школі 172
Методика вдосконалення дитячого мовлення на лексичному рівні 174
Словниково-логічні вправи 176
Методика роботи з діалектизмами 178
Діалектна лексика у мовленні молодших школярів 186
Тематика курсових, дипломних і магістерських робіт до розділу «Методика вивчення елементів лексикології» 191
Розділ 7. Методика вивчення частин мови 194
Етапи і методика формування граматичних понять 195
Методика вивчення іменника 198
Методика вивчення прикметника 207
Методика вивчення займенника 214
Методика вивчення дієслова 217
Методика вивчення прислівника 225
Методика ознайомлення з числівником 226
Методика ознайомлення зі службовими словами 227
Тематика курсових робіт до розділу «Методика вивчення частин мови» 231
Тематика дипломних та магістерських робіт до розділу «Методика вивчення частин мови» 231
Розділ 8. Методика вивчення розділу «Будова слова» 235
Завдання та етапи вивчення морфемної будови слова 235
Лінгвістичні засади методики вивчення морфеміки і словотвору в початковій школі 238
Пропедевтика словотворчої роботи в 1—2 класах 240
Засвоєння молодшими школярами понять із галузі морфеміки і словотвору 245
Поглиблення знань учнів про морфемну будову слова та словотворення під час вивчення основних частин мови 259
Робота над значущими частинами слова в аспекті розвиту мовлення молодших школярів 261
Тематика курсових, дипломних і магістерських робіт з «Методики вивчення розділу “Будова слова”» 272
Розділ 9. Методика вивчення фонетики і графіки 273
Ознайомлення з особливостями голосних і приголосних звуків 273
Вивчення теми «Голосні звуки і позначення їх буквами» 273
Вивчення теми «Приголосні звуки. Тверді та м’які приголосні, способи позначення їх на письмі» 274
Вивчення теми «Дзвінки і глухі приголосні» 276
Вивчення теми «Склад», «Наголос» 277
Звуковий і звуко-буквений аналізи, методика їх проведення 277
Розділ 10. Методика вивчення орфографії 280
Орфографія як предмет вивчення; поняття про орфограму; лінгвістична природа написань 280
Психологічні основи методики навчання орфографії 282
Процес формування орфографічних дій і навичок правопису 283
Умови формування в учнів орфографічної грамотності 284
Правила правопису. Робота над їх засвоєнням 285
Види правописних вправ. Методика їх проведення 288
Орфографічний розбір 296
Методика роботи над фонетичними написаннями 297
Засвоєння молодшими школярами морфологічних написань 298
Особливості засвоєння смислових написань 302
Запам’ятовування історичних написань 303
Робота над пунктуацією на уроках рідної мови 305
Орфографічні та пунктуаційні помилки. Робота над ними 307
Тематика курсових, дипломних і магістерських робіт до розділу «Методика вивчення орфографії» 310
Розділ 11. Методика розвитку мовлення 312
Наукові основи методики розвитку мовлення молодших школярів 312
Поняття про мовлення 312
Види мовлення 313
Мовлення і мислення 315
Зв’язне висловлювання 316
Текст як лінгвістичне поняття 317
Культура мовлення 318
Структура і зміст програми з розвитку мовлення 320
Методи розвитку мовлення 321
Робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні 323
Розвиток орфоепічних умінь 325
Робота над інтонацією мовлення 326
Лексичний рівень роботи з розвитку мовлення 326
Види вправ із лексики 328
Активізація словника учня 332
Типи лексичних помилок і шляхи запобігання їм 332
Методика роботи над словосполученням і реченням 334
Робота над словосполученням 334
Робота над реченням 336
Типові помилки в побудові словосполучень і речень 339
Розвиток мовлення молодших школярів на рівні тексту 339
Завдання і зміст роботи з розвитку зв’язного мовлення 341
Види переказів і методика роботи над ними 346
Методика роботи над усним і письмовим твором 352
Аналіз учнівських творів. Робота над їх удосконаленням 357
Тематика курсових робіт до розділу «Методика розвитку мовлення» 361
Тематика дипломних робіт до розділу «Методика розвитку мовлення» 361
Тематика магістерських робіт до розділу «Методика розвитку мовлення» 362