Майстер-клас нового покоління. Філософія. 10-11 клас. Людина і світ. 11 клас

код:
Е19241У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
105 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

strong>Філософія. Розробки уроків. 10 клас. Профільний рівень
Календарний план
Вступ до історії філософії
Тема 1. Східна філософія
Уроки 1—2. Завдання, особливості та структура курсу
Уроки 3—4. Давня індійська філософія — даршана. Ведична філософія. Філософський напрям настика. Джайнізм
Уроки 5—6. Буддизм та його чотири істини
Уроки 7—8. Філософія народного Китаю Ін-Ян-Ці. Лао-цзи і даосизм
Урок 9. Конфуцій і конфуціанство
Урок 10. Повторювально-узагальнюючий урок за темами «Вступ до історії філософії» та «Східна філософія»
Тема 2. Антична філософія
Урок 11. Зародження античної філософії. Мілетська школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Піфагор та його школа. Геракліт Ефеський
Урок 12. Елейська школа: Ксенофан, Парменід, Зенон. Атомістична теорія Демокрита
Урок 13. Софісти і софістика: Протагор, Горгій
Урок 14. Сократ і сократівський період у філософії
Уроки 15—16. Платон. Аристотель
Урок 17. Філософія раннього еллінізму. Епікур та епікурейці. Стоїцизм. Скептицизм. Кінізм
Урок 18. Неоплатонізм та закінчення античної філософії
Урок 19. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Антична філософія»
Тема 3. Середньовічна філософія
Уроки 20—21. Періодизація історії Середньовіччя. Особливості середньовічної філософії. Патристика. Квінт Тертулліан. Климент Александрійський. Оріген
Урок 22. Гностицизм. Святий Августин. Северин Боецій. Схоластика та її періодизація. Реалісти. Номіналісти. Герменевтика
Урок 23. Тома Аквінський. Томізм та неотомізм
Урок 24. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Середньовічна філософія»
Тема 4. Філософія епохи Відродження
Уроки 25—26. Поняття епохи Відродження. Гуманізм та його сутність.
Найвидатніші представники епохи Відродження. Реформація
і протестантизм
Урок 27. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Філософія епохи Відродження»
Тема 5. Філософія Нового часу і доби Просвітництва (ХVІІ—ХVIII ст.)
Уроки 28—29. Ф. Бекон. Т. Гоббс. Дж. Локк. Р. Декарт. Г. Лейбніц. Дж. Берклі. Д. Юм
Уроки 30—31. Філософія французького Просвітництва. Вольтер
Уроки 32—33. Філософія французького Просвітництва. Ж. Ж. Руссо
Уроки 34—35. Філософія французького Просвітництва. Д. Дідро, П. Гольбах
Урок 36. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Філософія Нового часу і доби Просвітництва (XVII—XVIII ст.)»
Тема 6. Німецька філософія Нового часу
Уроки 37—38. I. Кант
Уроки 39—40. Г. Гегель
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Уроки 41—42. Л. Фейєрбах
Уроки 43—44. К. Маркс, Ф. Енгельс. Марксизм
Урок 45. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Німецька філософія Нового часу»
Тема 7. Посткласична європейська філософія кінця ХІХ — ХХ ст.
Уроки 46—47. Філософія ірраціоналізму: А. Шопенгауер, Ф. Ніцше. Позитивізм О. Конта. Феноменологія: Е. Гуссерль
Уроки 48—50. Екзистенціалізм. К. Ясперс. Ж. П. Сартр, А. Камю. Прагматизм. Дж. Дьюї
Уроки 51—52. Філософія психоаналізу. З. Фрейд та його послідовники. Філософська герменевтика. М. Хайдеггер. Аналітична філософія. Б. Рассел
Урок 53. Постмодерн. М. Фуко, Ж. Дерріда, П. Рікер. Підсумки філософії ХХ ст.
Урок 54. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Посткласична європейська філософія кінця ХІХ — ХХ ст.»
Тема 8. Українська філософська думка
Уроки 55—56. Філософія Київської Русі
Уроки 57—58. Українська філософія ХIV—XVI ст.
Уроки 59—60. Філософія Києво-Могилянської академії. Г. Сковорода
Уроки 61—62. Українська філософія ХІХ—ХХ ст.
Урок 63. Повторювально-узагальнюючий урок
Урок 64. Повторювально-узагальнюючий урок
Уроки 65—66. Повторювально-узагальнюючий урок
Короткий словник філософських термінів

Філософія. Розробки уроків. 11 клас. Профільний рівень

Календарний план
Тема 1. Філософське розуміння світу: буття, матерія
Уроки 1—2. Від історії філософії до загальної філософії. Філософія у структурі осмислення дійсності, духовності та буття людини. Завдання, особливості та структура курсу «Філософія». Предмет філософії та його функції
Уроки 3—4. Вчення про буття. Об’єктивне буття і Я-буття
Урок 5. Буття як реальність. Філософське розуміння категорії «буття». Єдність і різноманітність світу
Уроки 6—7. Матерія, рух
Урок 8. Рух і розвиток. Простір і час. Основні категорії філософії
Урок 9. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Філософське розуміння світу: буття, матерія»
Тема 2. Людина та її буття у світі
Урок 10. Загальне розуміння людини
Урок 11. Багатовимірність людини
Урок 12. Людина і суспільство. Людина і людство
Урок 13. Співвідношення понять «людина—індивід—особа—особистість—індивідуальність»
Урок 14. Вихідні цінності людського буття
Урок 15. Особистість, її основні ознаки і взаємозв’язок із суспільством
Уроки 16—17. Соціальні ролі особистості. Роль особистості в історичному процесі
Урок 18. Повторювально-узагальнюючий урок за темою 2 «Людина та її буття у світі»
Тема 3. Філософське розуміння душі, свідомості і розуму
Урок 19. Душа та її розуміння
Уроки 20—21. Поняття і структура свідомості. Походження і сутність свідомості. Свідомість і мова. Розум
Урок 22. Проблема штучного інтелекту
Урок 23. Суспільна свідомість та її структура
Урок 24. Світогляд, ідеологія і суспільна психологія
Урок 25. Повторювально-узагальнюючий урок за темою 3 «Філософське розуміння душі, свідомості і розуму»
Тема 4. Пізнання і його основні форми
Урок 26. Сутність пізнання. Пізнання як ставлення людини до світу. Види пізнання
Урок 27. Знання і віра. Суб’єкт і об’єкт пізнання. Почуттєве і раціональне пізнання та їх форми
Урок 28. Проблема істини у філософії. Істина і правда. Специфіка наукового пізнання
Уроки 29—30. Співвідношення емпіричного і теоретичного знання. Форми і методи наукового пізнання
Урок 31. Докази і спростування
Урок 32. Повторювально-узагальнюючий урок за темою 4 «Пізнання і його основні форми»
Тема 5. Соціальна філософія
Уроки 33—34. Предмет соціальної філософії. Закономірне, стихійне і випадкове в історії
Урок 35. Об’єктивне і суб’єктивне в соціально-історичному процесі
Уроки 36—37. Суспільство та його соціальна структура
Урок 38. Нації, національності та народи в системі суспільства та суспільних відносин
Урок 39. Сім’я і суспільство
Урок 40. Демографічні проблеми сучасного суспільства
Урок 41. Повторювально-узагальнюючий урок за темою 5 «Соціальна філософія»
Тема 6. Філософія економіки
Урок 42. Філософсько-економічне мислення
Урок 43. Праця та її філософське розуміння
Урок 44. Людина у сфері економічних відносин
Урок 45. Поняття власності
Урок 46. Морально-етичні проблеми економіки
Урок 47. Економічний розвиток і технічний прогрес, їх позитивні та негативні наслідки
Урок 48. Проблеми екології
Урок 49. Управління економікою
Урок 50. Держава та її вплив на економіку
Урок 51. Повторювально-узагальнюючий урок за темою 6 «Філософія економіки»
Тема 7. Філософія політики
Уроки 52—53. Держава та її осмислення філософською думкою. Суть держави
Урок 54. Ідея права: право влади та влада права
Урок 55. Поняття політичної влади
Урок 56. Влада і мораль
Урок 57. Лібералізм і консерватизм
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок 58. Демократія і тоталітаризм
Урок 59. Ідея соціальної справедливості
Урок 60. Повторювально-узагальнюючий урок за темою 7 «Філософія політики»
Тема 8. Духовне життя суспільства. Філософія культури
Урок 61. Розуміння духовності. Суспільна свідомість та її розуміння
Урок 62. Політична свідомість і політична культура. Правосвідомість
Урок 63. Моральна й етична свідомість
Урок 64. Поняття культури і цивілізації. Взаємозв’язок культури та цивілізації. Національні культури та культура загальнолюдська
Урок 65. Глобальні проблеми сучасної цивілізації
Урок 66. Повторювально-узагальнюючий урок за темою 8 «Духовне життя суспільства. Філософія культури»
Тема 9. Філософія освіти
Уроки 67—68. Поняття «освіта». Роль освіти в житті людини і суспільства. Освіта упродовж життя. Суспільство знань. Освіта і сталий розвиток
Урок 69. Повторювально-узагальнюючий урок

Людина і світ. Розробки уроків. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень

Календарний план
Тема 1. Вступ
Тема 2. Соціалізація особистості
Урок 1. Поняття людини
Урок 2. Поняття соціалізації
Урок 3. Школа. Однолітки
Тема 3. Стереотипи та упередження
Тема 4. Конфлікти
Урок 4. Стереотипи та їх роль у житті людини й суспільства
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок 5. Місце конфліктів у людському спілкуванні
Тема 5. Соціум (суспільство людей)
Тема 6. Соціальна мобільність
Урок 6. Поняття соціуму — суспільства людей
Урок 7. Соціальна мобільність. Комунікація та комунікативність
Тема 7. Права, свободи та відповідальність
Тема 8. Громадянське суспільство
Урок 8. Права, свободи та відповідальність. Відносини між людиною та державою
Урок 9. Громадянське суспільство
Тема 9. Політичні інститути і процеси
Тема 10. Демократія
Урок 10. Політика як суспільне явище
Урок 11. Поняття, форми та принципи демократії
Урок 12. Поняття громади
Тема 11. Засоби масової інформації
Тема 12. Нація
Урок 13. Засоби масової інформації в демократичному суспільстві
Урок 14. Нація як соціальний інститут
Тема 13. Полікультурність
Тема 14. Україна і світ
Урок 15. Поняття полікультурності як добросусідства культур
Урок 16. Україна і світ
Урок 17. Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля
Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів