Географія. 11 клас. Профільний рівень: Розробки уроків. (Профільна школа).

код:
Г14770У
автор:
О. Г. Стадник.

О. Г. Стадник. Географія. 11 клас. Профільний рівень: Розробки уроків. — X.: Видво «Ранок», 2011. — 464 с. — (Серія «Профільна школа»).
ISBN 978—617—540—468—3.
Посібник складено відповідно до нової програми 11-річної школи (профільний рівень), затвердженої Міністерством освіти і науки України з курсу «Географія». У посібнику наведено методичні рекомендації щодо вивчення географії, методичні розробки та конспекти занять, найновіші статистичні відомості, цікаву додаткову інформацію, докладні відомості про загальні закономірності природи Землі, види та класифікацію географічних карт; усебічну оцінку глобальних проблем людства; характеристику стратегії сталого розвитку, глобальних процесів, проектів та гіпотез. Велику увагу приділено проблемам роботи з топографічними картами. Крім того, посібник містить весь необхідний матеріал для підготовки та проведення уроків-практикумів. Для вчителів географії, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та ін.
УДК [372.8:91](075.3)
ББК 74.226.504(0)я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
7,38 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Вступ
Урок № 1 Науковий метод як спосіб мислення. Різні наукові методи дослідження 4
Урок № 2 Найважливіші природничі відкриття в історії географічної науки 8
Урок № 3 Сучасні методи дослідження географії. 12
Розділ І. Загальні закономірності природи Землі
Тема 1. Фізична географія — наука про природу Землі
Урок № 4 Фізична географія — наука про природу Землі. 18
Тема 2. Земля як планета
Урок № 5 Земля у Всесвіті. Рухи Землі, їх наслідки. Відлік часу. 21
Урок № 6 Походження Землі, етапи її розвитку. Геологічна історія. Геологічна хронологія. 25
Урок № 7 Походження й розвиток людини. 30
Урок № 8 Земля як система. Найважливіші географічні особливості планети 32
Урок № 9 Еколого-географічне і ресурсно-географічне вивчення природи 34
Тема 3. Літосфера і рельєф Землі
Урок № 10 Внутрішня будова Землі. Температурний режим та агрегатний стан речовин планети. 38
Урок № 11 Літосферні плити та їхні структурні елементи. Гіпотеза дрейфу материків А. Вегенера .40
Урок № 12 Властивості літосфери: ресурсні, геодинамічні, геохімічні, геофізичні, екологічні. Форми рельєфу та корисні копалини. 43
Урок № 13 Практикум. Практична робота № 4 «Визначення мінералів та гірських порід. Визначення основних скам’янілостей за зразками, муляжем або малюнками». 48
Урок № 14 Ендогенні та екзогенні процеси. Землетруси та їх наслідки. Зменшення і запобігання небезпеці. 53
Урок № 15 Вулканізм та його наслідки. Зменшення і запобігання небезпеці. 56
Урок № 16 Зсуви, умови формування та причини утворення. Засоби боротьби з ними. 59
Урок № 17 Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини. 61
Тема 4. Педосфера
Урок № 18 Ґрунти як унікальна природна система, їхній склад і властивості. 64
Урок № 19 Практикум. Практична робота № 7 «Опис ґрунтового профілю». 67
Урок № 20 Ґрунт як ресурс. Зниження рівня родючості ґрунту (водна та вітрова ерозія, опустелювання). Охорона ґрунтів. 69
Тема 5. Атмосфера та клімати Землі
Урок № 21 Склад і будова атмосфери. Радіаційний баланс. Загальна циркуляція атмосфери. 71
Урок № 22 Клімат та кліматотвірні чинники. Особливості формування кліматів Землі, їх типи. Циклони й антициклони. 74
Урок № 23 Тропосфера — кухня погоди. Зміни клімату в часі. 79
Урок № 24 Вплив людини на стан атмосфери. 82
Тема 6. Гідросфера та Світовий океан
Урок № 25 Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на Землі. 86
Урок № 26 Річки. Водний режим і стік. Повені та збитки від них. 88
Урок № 27 Озера, льодовики. 91
Урок № 28 Болота. Ґрунтові води. Використання та охорона ґрунтових вод. 95
Урок № 29 Світовий океан. Властивості морської води. Течії. 97
Урок № 30 Рух води в океанах. Забруднення океану. 101
Тема 7. Біосфера
Урок № 31 Кругообіг речовин у біосфері. Потік енергії в біосфері та її частинах. 104
Урок № 32 Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Вплив діяльності людини на довкілля 107
Тема 8. Географічна оболонка
Урок № 33 Етапи розвитку географічної оболонки, її складових та уявлень про неї. Закономірності еволюції географічної оболонки, її горизонтальна і вертикальна диференціація. 110
Урок № 34 Практикум. Практична робота № 11 «Аналіз загальних географічних закономірностей, характеристика їх прояву в природі». 113
Урок № 35 Учення про ландшафтну оболонку, територіальний комплекс, ландшафт. Планетарні, регіональні, локальні геосистеми. 115
Урок № 36 Практикум. Практична робота № 12. «Складання географічних характеристик природних і антропогенних комплексів різного рангу». 119
Урок № 37 Культурний ландшафт, його характерні риси і властивості. Практикум. 121
Розділ ІІ. Карта — мова географії
Тема 1. Історія створення карт
Урок № 38 Формування уявлення людей про Землю та її зображення на картах. Карти первісних народів і карти античного часу. 124
Урок № 39 Картографія в епоху Середньовіччя. Картографія Нового часу. Розвиток картографії в Україні. 126
Тема 2. Види географічних карт. Класифікація карт
Урок № 40 Класифікація карт за їхніми основними ознаками. 129
Урок № 41 Карти спеціального змісту. Картографічні зображення Землі: профілі, атласи, глобуси, блок-діаграми. 132
Тема 3. Картографічні проекції
Урок № 42 Види картографічних проекцій. 135
Урок № 43 Властивості карт. 137
Урок № 44 Використання карт у практичній діяльності людини. 139
Тема 4. Топографічні карти та прийоми роботи з ними
Урок № 45 Суть топографічних карт, їхні особливості, сфери застосування. Масштаб довжин і площ 141
Урок № 46 Географічні координати й об’єкти топографічної карти.
Визначення прямокутних координат точок за топографічною картою. 145
Урок № 47 Кути напрямів і зв’язок між ними. Визначення кутів напрямів на топографічній карті 147
Урок № 48 Практикум. Робота математичної лабораторії № 15 «Розв’язування задач на визначення азимутів, координат, відстаней за топографічною картою». 149
Урок № 49 Опис місцевості за топографічною картою. 150
Тема 5. Способи зображень на географічних картах
Урок № 50 Способи зображень на географічних картах. 155
Урок № 51 Практикум. Практична робота № 17 «Складання картосхеми із застосуванням різних способів картографічних зображень» 158
Урок № 52 Практикум. Розв’язування завдань за оглядовими загальногеографічними і тематичними картами. 159
Урок № 53 Складання опису карт. Розв’язування завдань за соціально-економічними картами. Рельєфні карти та прийоми роботи з ними. 161
Тема 6. Карти та інші картографічні твори
Урок № 54 Географічні атласи, їх види. Картографічна інформація та читання географічних карт 164
Урок № 55 Практикум. Творча робота № 19. «Складання маршруту історико-культурних об’єктів України або пам’яток природи за допомогою картографічних джерел». 167
Урок № 56 Вплив комп’ютеризації на географію. Виникнення геоінформатики, епоха «зрілості», етапи розвитку геоінформаційної системи. 169
Урок № 57 Електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди. Штучний інтелект географії. 171
Розділ ІІІ. Географічна культура
Тема 1. Світові цивілізації
Урок № 58 Головні напрямки теорії цивілізації: матеріалістична та культурно-історична. Особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком теорії цивілізації. 175
Урок № 59 Систематика цивілізацій. Регіональні цивілізації. Сучасні цивілізаційні макрорегіони світу 177
Тема 2. Світові культури
Урок № 60 Зародження і становлення культури. 180
Урок № 61 Складові елементи культури. 181
Урок № 62 Географія культури. 184
Урок № 63 Практикум. Семінар на тему «Калейдоскоп світових культур». 186
Розділ IV. Соціально-економічна географія України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи та світу
Урок № 64 Українська державна і національна територія. Формування сучасної української держави. Етнічні землі. 190
Урок № 65 Політико-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій, його характеристика. 192
Тема 2. Населення України
Урок № 66 Проблеми демографії України. Демографічна політика. 195
Урок № 67 Етнічний склад населення держави. Етнографічне районування. Практикум. 197
Урок № 68 Розселення українців у світі. Українська діаспора. 199
Урок № 69 Соціальна структура населення. Працересурсний потенціал. 202
Урок № 70 Сучасні міграційні процеси в Україні. 204
Тема 3. Економічна географія України
Урок № 71 Структура національного господарства. 207
Урок № 72 Сучасні риси національного господарства. Реструктуризація господарського комплексу України. 210
Урок № 73 Природно-ресурсний потенціал та його вплив на розвиток господарства. Економіко-географічні відмінності регіонів, їх спеціалізація. 213
Тема 4. Соціальна географія України
Урок № 74 Показники соціально-економічного розвитку держави. Показники якості життя населення. 217
Урок № 75 Практикум. Практична робота № 26 «Оцінка показників якості життя населення України». 220
Тема 4. Соціальна географія України
Урок № 76 Становлення соціальної географії України. Соціальна інфраструктура. 222
Урок № 77 Культурно-освітній комплекс України. Науковий комплекс. 225
Урок № 78 Практикум. Практична робота № 27 «Складання характеристики освітнього комплексу України». 227
Урок № 79 Соціально-побутовий комплекс. Рекреаційне господарство. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 229
Урок № 80 Склад і структура соціально-економічних районів. Характерні ознаки соціально-економічних районів України. 232
Урок № 81 Рівні соціально-економічного розвитку районів. Проблеми депресивності в Україні. 234
Урок № 82 Практикум. Практична робота № 28 «Складання порівняльної характеристики двох соціально-економічних районів (за вибором учня)». 237
Тема 6. Зовнішні зв’язки України
Урок № 83 Загальні риси зовнішніх зв’язків. 239
Урок № 84 Форми міжнародного співробітництва. Інтеграція України у світовий економічний простір. 241
Урок № 85 Практикум. Круглий стіл «Форми міжнародного співробітництва України». 244
Урок № 86 Контрольна робота за І семестр. 246
Розділ V. Географія своєї області
Тема 1. Економіко-географічне положення. Історико-географічні аспекти заселення і розвитку території області
Урок № 87 Економіко-географічне положення регіону. Історія формування регіону. Видатні дослідники краю. Практикум. 249
Урок № 88 Розвиток виробничих сил, науки та культури. Розвиток регіону у XX ст. 250
Урок № 89 Сучасний стан розвитку регіону. Місце в господарському комплексі України. 252
Тема 2. Природні умови та природні ресурси області
Урок № 90 Тектонічна і геологічна будова, корисні копалини. Рельєф. Практикум. 254
Урок № 91 Практикум. Практична робота № 32 «Опис яру, кар’єру, терикону, долини річки (за вибором учителя)» (робота на місцевості). 258
Урок № 92 Клімат і агрокліматичне районування. Поверхневі й підземні води. 260
Урок № 93 Рослинний і тваринний світ. Ґрунти. Природні явища. 261
Урок № 94 Ландшафти і фізико-географічне районування. 263
Урок № 95 Природно-заповідний фонд. Червона книга регіону. Туристично-рекреаційні ресурси 265
Тема 3. Економіко-географічна характеристика області
Урок № 96 Адміністративно-територіальний устрій. Природно-ресурсний потенціал. Рекреаційний потенціал. 267
Урок № 97 Населення. Сучасні демографічні тенденції. Статево-вікова структура та національний склад. Міграції. Трудові ресурси. Практикум. 269
Урок № 98 Структура господарства. Галузева структура промисловості. Територіальна організація промисловості. 271
Урок № 99 Сільське господарство, його структура і спеціалізація. Головні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництво. Проблеми і перспективи розвитку сільського господарства. 273
Урок № 100 Транспортний комплекс і його територіальна організація. 275
Урок № 101 Соціальна інфраструктура: стан, проблеми і перспективи. Зовнішньоекономічні зв’язки регіону. 276
Тема 4. Освіта, наука і культура регіону
Урок № 102 Культурна спадщина і народні звичаї. Релігія. 278
Урок № 103 Система освіти та її територіальна організація. Зміни в системі освіти та науки за роки незалежності України. 280
Урок № 104 Стан і перспективи розвитку науки. Культура і спорт. 281
Урок № 105 Обласний центр як історичний, науковий, культурний і освітній центр. Пам’ятки історії та культури області. Практикум. 283
Тема 5. Екологічний стан, екологічні проблеми області та шляхи їх розв’язання Урок № 106 Стан навколишнього природного середовища. Антропогенний вплив на природне середовище. Відходи. 285
Урок № 107 Регіональні екологічні проблеми. Моніторинг навколишнього
природного середовища. Ядерна та радіаційна безпека. 289
Урок № 108 Вплив забруднення навколишнього природного середовища на стан здоров’я населення. 292
Урок № 109 Роль освіти в галузі навколишнього середовища та в розв’язанні екологічних проблем. 293
Розділ VI. Глобальні проблеми людства
Тема 1. Глобальні проблеми людства. Геоглобалістика
Урок № 110 Поняття «глобальні проблеми», «глобалістика». Глобалізація. Форми глобалізації: економічна, політична, культурна. Позитивні і негативні наслідки глобалізації. 295
Урок № 111 Класифікації глобальних проблем. Взаємозв’язок глобальних проблем людства. Послідовні рівні вивчення глобальних проблем: глобальний, регіональний і локальний. 299
Тема 2. Глобальні проблеми політичного та соціально-економічного характеру
Урок № 112 Проблема війни і миру. Розширення НАТО у східному напрямку. 301
Урок № 113 Проблема біженців. 304
Тема 3. Глобальні проблеми природно-економічного характеру
Урок № 114 Екологічна проблема. Територіальний аналіз екологічних проблем світу. 307
Урок № 115 Сировинна проблема. Енергетична проблема. 310
Урок № 116 Продовольча проблема та її географічні аспекти 314
Урок № 117 Проблема Світового океану. Конвенція ООН із морського права. 317
Тема 4. Глобальні проблеми соціального характеру
Урок № 118 Демографічна проблема. Демографічні прогнози. Гендерне насильство. Насильство над дітьми. 320
Урок № 119 Проблема міжнаціональних відносин. Проблеми відсталості країн, дефіциту демократії, охорони здоров’я населення і довголіття, їх географічний аспект. Хвороби цивілізації. 324
Тема 5. Глобальні проблеми мішаного характеру
Урок № 120 Глобальні проблеми мішаного характеру. 327
Тема 6. Глобальні проблеми наукового характеру
Урок № 121 Глобальні проблеми наукового характеру. 330
Тема 7. «Малі проблеми»
Урок № 122 Проблеми бюрократії та націоналізму. 333
Урок № 123 Проблема наркоманії. 336
Тема 8. Глобальна освіта
Урок № 124 Глобальна освіта. 337
Урок № 125 Практикум. Круглий стіл «Реформи української освіти». 340
Розділ VІІ. Стратегія сталого розвитку
Тема 1. Екологічна криза
Урок № 126 Поняття «глобальна екосистема». Етапи впливу людини на природу: неолітичний, індустріальний, науково-технічний. 342
Урок № 127 Практикум. Круглий стіл «Державний земельний кадастр в Україні». 344
Урок № 128 Техногенний вплив на географічну оболонку Землі та його наслідки. Основні види забруднення: фізичне, хімічне, біологічне, радіаційне. 346
Урок № 129 Біологічне забруднення наземних екосистем, причини виникнення і наслідки. Біологічне забруднення прісноводних і морських екосистем: причини виникнення, наслідки 349
Урок № 130 Практикум. Практична робота № 41 «Нанесення на картосхему свого населеного пункту санкціонованих і несанкціонованих сміттєзвалищ, аналіз і розробка пропозицій». 351
Урок № 131 Екологічні проблеми і політика. Явище «національного егоїзму». Небезпека наслідків впливу людини на біосферу — одна з головних причин розробки концепції сталого розвитку. 352
Урок № 132 Середовище існування людини та його якість. Класифікація природного середовища за ступенем його комфортності для населення. 355
Урок № 133 Практикум. Практична робота № 43 «Оцінювання комфортності природного середовища для життя населення». 357
Тема 2. Соціальна криза
Урок № 134 Сутність соціальної кризи та її складові: зростання кількості голодних і бідних, безробітних, розшарування суспільства на бідних і багатих. 362
Урок № 135 Поглиблення демографічної кризи, проблеми забезпечення населення питною водою, продуктами харчування та інфраструктурою, зростання соціальної напруженості 364
Урок № 136 Здоров’я людини — фізичне і психічне. 366
Урок № 137 Зростання захворюваності на туберкульоз, серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, алергічні прояви. Практикум. 369
Урок № 138 Проблема ВІЛ/СНІДу. 371
Урок № 139 Проблема грипу, вірусу Ебола. Практикум. 373
Урок № 140 Духовна криза: зростання суїциду, стресів, нервових потрясінь, наркоманії, алкоголізму. Загроза існування людини — одна з головних причин розробки концепції сталого розвитку. 35
Тема 3. Економічна криза
Урок № 141 Сутність поняття «економічна криза»: спад виробництва, зниження обсягу ВВП тощо 379
Урок № 142 Торговельно-економічні війни. 382
Урок № 143 Зростання обсягів виробництва та вичерпні ресурси. Низька ефективність
використання природних ресурсів у країнах світу, особливо у країнах,
що розвиваються, і країнах із перехідною економікою. 385
Урок № 144 Нераціональні підходи до організації природокористування.
Енергоємність, водомісткість як важливі показники розвитку економіки. 387
Урок № 145 Проблема екстенсивного розвитку економіки в країнах світу.
Країни аграрно-сировинні, проблеми розвитку економіки. 390
Урок № 146 Бідність і нееквівалентність розподілу. Занепад економіки в більшості країн світу — одна з головних причин переходу до концепції сталого розвитку. 392
Урок № 147 Практикум. Творча робота «Складання пам’ятки “Правила поведінки під час техногенної аварії”». 394
Тема 4. Сталий розвиток — найефективніший шлях виходу з кризи
Урок № 148 Наукові передумови взаємодії людини і природи; роботи Б. Коммонера, В. Вернадського про біосферу та її еволюцію; стокгольмська конференція з проблем навколишнього середовища, конференція голів держав і влади з питань навколишнього середовища і сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро та Йоганнесбурзі. Рамкова конвенція про зміну клімату. 397
Урок № 149 Показники сталого розвитку: природокористування, природоохоронні території, стан довкілля, економічний розвиток, раціональне господарювання, соціальна справедливість, здоров’я, тривалість життя людини. Сутність економічного, екологічного та соціального сталого розвитку. 400
Урок № 150 Два підходи до розв’язання проблеми сталого розвитку. Перший шлях — шлях екологічно чистої енергетики, безвідходних технологій, технологій замкнутого циклу. Труднощі впровадження цього напрямку в різних типах країн. Другий шлях — стратегія обмеженого споживання. Труднощі та проблеми впровадження. 403
Урок № 151 Досвід розробки стратегії сталого розвитку. Національні моделі, концепції, програми сталого розвитку, риси, особливості. Досвід реалізації планів сталого розвитку в різних країнах. Територіальний підхід у розв’язанні проблеми сталого розвитку на рівні окремих країн: Нідерланди, Китай, США. Глобальний рівень упровадження стратегії сталого розвитку. Практикум. 405
Урок № 152 Міжнародні органи й організації в галузі сталого розвитку. Оцінювання реальності критичних проблем і можливості короткотермінових етапів забезпечення сталого
розвитку 410
Урок № 153 Проблеми і перспективи сталого розвитку. Сучасний погляд на проблему сталого розвитку і нові варіанти майбутнього розвитку: інтеграційний, ультратоталітарний, трансформаційний. Завдання наукового забезпечення збалансованого розвитку. Можливі джерела фінансового забезпечення сталого розвитку. 412
Урок № 154 Концепція переходу України на модель збалансованого (сталого) розвитку. Сучасний розвиток України. Основні показники розвитку, динаміка. Стратегія збалансованого розвитку України, її розробка, зміст, позитивні і негативні риси. Механізм забезпечення збалансованого розвитку 415
Розділ VІІІ. Глобальні прогнози, проекти, гіпотези
Тема 1. Глобальні прогнози
Урок № 155 Поняття «глобальний прогноз», «глобальне моделювання». Моделі світового розвитку: соціально-економічні, демографічні, екологічні. Наукові організації, що займаються моделюванням. Внесок Дж. Форрестера, Д. Медоуза в розробку першої кібернетичної моделі розвитку людства. Дослідження глобалістики 423
Урок № 156 Глобальні геополітичні прогнози: «ядерна зима», взаємовідносини «багата Північ» і «бідний Південь», діалог цивілізацій тощо. Роботи вітчизняних науковців у галузі геополітики і геостратегії. 426
Тема 2. Глобальні проекти
Урок № 157 Поняття «глобальний проект». Класифікація глобальних проектів: глобальні проекти у Світовому океані, інженерні проекти на річках, проекти створення транспортних коридорів тощо. 429
Урок № 158 Глобальні проекти у Світовому океані. Основні напрямки робіт: створення гігантських гребель у морських протоках, використання морських течій. Проект Г. Загреля «Будівництво греблі через Гібралтарську протоку». Проекти створення штучних островів для розміщення заводів, електростанцій, міст. Проекти використання енергетичного потенціалу океанічних течій: Гольфстріму, Куросіо. 432
Урок № 159 Інженерні проекти перетворення річкових систем. Практикум. 434
Урок № 160 Проекти створення міжнародних транспортних коридорів: головні транспортні коридори Євразії. Проект «ТРАСЄКА» — Європа—Кавказ—Азія. Проект транснаціональної залізничної магістралі Росія—США—Канада. 437
Тема 3. Глобальні гіпотези
Урок № 161 Поняття «глобальна гіпотеза». Гіпотеза глобальної зміни клімату Землі. Показники зміни клімату. Причини потепління: парниковий ефект, кліматичні оптимуми і мінімуми. Прогнозування майбутніх кліматичних змін. 441
Урок № 162 Гіпотеза стабілізації кількості населення Землі. Тривалість стабілізації, черговість переходу до стабілізації окремих великих регіонів Землі. Зміна частки великих регіонів у населенні Землі. Прогнози стабілізації населення окремих країн: Індія, Китай, Нігерія, Пакистан, Індонезія, Бангладеш тощо. 444
Урок № 163 Поняття: гіперурбанізація, мегалополізація, ейкуменополіс. Глобальний каркас урбанізації. Гіпотеза ейкуменополіса. Програма К. Доксіадіса «Місто майбутнього». 446
Урок № 164 Практикум. Дискусія «Бесето — перший ейкуменополіс: місто для людини чи людина для міста?» 451
Урок № 165 Узагальнення. Конференція «Наше спільне майбутнє». 452
Урок № 166 Контрольна робота за ІІ семестр. 456
Урок № 167—175 Резервний час 457
Література 458