Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків

код:
Т11468У
автор:
Туманцова О. О

Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків / О. О. Туманцова.— Х.: Видавництво «Ранок», 2010.— 320 с. + Додаток (16 с.).
ISBN 978-611-540-675-3
Посібник складений відповідно до чинної програми курсу фізики 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для організації навчання на рівні стандарту. Видання являє собою детальні конспекти уроків, які містять план вивчення нового матеріалу; зведену план-схему уроку з орієнтовним розподілом часу за етапами уроку та методами і формами роботи з класом; комплекс вправ і задач для закріплення й контролю засвоєння навчального матеріалу; описи демонстрацій та експериментів. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план. Призначено для вчителів фізики і студентів вищих педагогічних закладів освіти.
УДК 371.214:514
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
320
розмір файлу:
8,78 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 6
Механіка
Вступ
Урок № 1/1 Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини. Методи наукового пізнання 7
Урок № 2/2 Вимірювання. Оцінки похибок вимірювання. Зародження і розвиток фізики як науки 12
Розділ 1. Кінематика
Урок № 3/1 Механічний рух і його види. Основна задача механіки. Фізичне тіло і матеріальна точка 18
Урок № 4/2 Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення. Відносність механічного руху 22
Урок № 5/3 Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість. Закон додавання швидкостей. Графіки руху 27
Урок № 6/4 Розв’язування задач 34
Урок № 7/5 Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях. Графіки руху 38
Урок № 8/6 Розв’язування задач 47
Урок № 9/7 Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі» 51
Урок № 10/8 Вільне падіння 54
Урок № 11/9 Рівномірний рух по колу. Період обертання і обертова частота. Лінійна й кутова швидкість 60
Урок № 12/10 Контрольна робота № 1 «Кінематика» 68
Розділ 2. Динаміка. Релятивістська механіка
Урок № 13/1 Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці 69
Урок № 14/2 Вимірювання сил. Додавання сил 73
Урок № 15/3 Лабораторна робота № 2. Вимірювання сил 81
Урок № 16/4 Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція 84
Урок № 17/5 Другий закон Ньютона. Інертність. Маса 88
Урок № 18/6 Третій закон Ньютона 94
Урок № 19/7 Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння 102
Урок № 20/8 Сила тяжіння. Вага і невагомість 108
Урок № 21/9 Розв’язування задач 114
Урок № 22/10 Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики 118
Урок № 23/11 Контрольна робота № 2 122
Урок № 24/12 Рух тіла під дією кількох сил 123
Урок № 25/13 Розв’язування задач 132
Урок № 26/14 Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіл 137
Урок № 27/15 Лабораторна робота № 3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил» 143
Урок № 28/16 Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух 146
Урок № 29/17 Розв’язування задач 154
Урок № 30/18 Механічна робота. Кінетична енергія 157
Урок № 31/19 Потенціальна енергія. Закон збереження енергії 163
Урок № 32/20 Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі 168
Урок № 33/21 Відносність і одночасність подій. Закон взаємозв’язку маси і енергії 173
Урок № 34/22 Розв’язування задач 181
Урок № 35/23 Розв’язування задач 185
Урок № 36/24 Контрольна робота № 3 «Динаміка. Релятивістська механіка» 188
Молекулярна фізика і термодинаміка
Розділ 3. Властивості газів, рідин, твердих тіл
Урок № 37/1 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування 189
Урок № 38/2 Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини 194
Урок № 39/3 Розв’язування задач 299
Урок № 40/4 Ідеальний газ. Температура 202
Урок № 41/5 Ізопроцеси. Газові закони 209
Урок № 42/6 Ізопроцеси. Газові закони 214
Урок № 43/7 Лабораторна робота № 4. «Дослідження ізотермічного процесу. Дослідне підтвердження закону Бойля—Маріотта» 221
Урок № 44/8 Розв’язування задач 223
Урок № 45/9 Розв’язування задач 227
Урок № 46/10 Контрольна робота № 4 «Молекулярна фізика і термодинаміка» 233
Урок № 47/11 Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара 233
Урок № 48/12 Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря 239
Урок № 49/13 Лабораторна робота № 5 «Вимірювання відносної вологості повітря» 245
Урок № 50/14 Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг рідини 248
Урок № 51/15 Змочування. Капілярні явища 253
Урок № 52/16 Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні і аморфні тіла 259
Урок № 53/17 Рідкі кристали. Полімери 266
Урок № 54/18 Контрольна робота № 5 «Молекулярна фізика і термодинаміка» 268
Розділ 4. Основи термодинаміки
Урок № 55/1 Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії 269
Урок № 56/2 Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки 274
Урок № 57/3 Розв’язування задач 280
Урок № 58/4 Теплові машини. Холодильні машини 284
Урок № 59/5 Розв’язування задач 291
Урок № 60/6 Контрольна робота № 6 «Основи термодинаміки» 296
Фізичний практикум
Урок № 61/1 Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння 299
Урок № 62/2 Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії 301
Урок № 63/3 Вивчення одного з ізопроцесів 303
Урок № 64/4 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу 304
Урок № 65/5 Визначення модуля пружності 306
Урок № 66 Узагальнюючий урок 309
Уроки № 67–70 Резервний час 312
Додатки 313
Література 320