Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283100У
автор:
Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна.

Божинова Ф. Я.
Б 76 Фізика. 10 клас. Рівень стандарту : комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна.— 4-те вид.— Х. : Вид-во «Ранок», 2014.— 72 с. + Додаток (16 с.).
ISBN 978-617-09-1365-4
Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 10 класу (рівень стандарту) та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.
У частині 1 посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано кілька видів перевірочних робіт: картки контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), самостійні роботи (перевіряється рівень засвоєння набутих знань, уміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі на один-два логічні кроки), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати отримані знання для розв’язування задач різного типу), графічний тренінг (перевіряються навички читання та аналізу графічного матеріалу). Кожна робота запропонована у двох варіантах, і на її виконання відводиться 10–25 хвилин. Залежно від рівня підготовки класу, завдань, які ставить перед собою вчитель на кожному уроці, тощо можна запропонувати учням виконати не всі завдання роботи, відповідно змінивши розподіл балів. Частина 2 посібника містить контрольні роботи в чотирьох варіантах. Якщо при виконанні контрольної роботи учень набрав 13 балів, він одержує оцінку 12 балів.
Продумана структура навчального матеріалу, диференціація завдань за рівнем складності, наявність перфорації забезпечують оперативність під час роботи з посібником. До зошита безкоштовно додається «Добірка запитань для усного опитування», яка допоможе швидко провести опитування учнів на різних етапах вивчення теми. У додатку також наведено довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у зошиті. Зошит може бути використаний в комплекті з будь-яким чинним підручником фізики для 10 класу (рівень стандарту).
Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.
УДК [53:371.3](076)
ББК 22.3я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
72
розмір файлу:
2,73 МБ
Безкоштовний додаток:
Добірка запитань для усного опитування
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Частина 1. Поточний контроль знань
Картка контролю теоретичних знань 1. Вступ. Абетка кінематики 1
Практичний тренінг 1. Рівномірний прямолінійний рух 3
Самостійна робота 1. Закон додавання швидкостей. Середня швидкість 5
Самостійна робота 2. Швидкість і прискорення під час рівноприскореного прямолінійного руху 7
Практичний тренінг 2. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. _
Вільне падіння 9
Самостійна робота 3. Кінематика рівномірного руху тіла по колу 11
Картка контролю теоретичних знань 2. Сила. Додавання сил. _
Перший закон динаміки Ньютона. Інерція та інертність. Маса 13
Самостійна робота 4. Другий і третій закони динаміки Ньютона 15
Практичний тренінг 3. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість. _
Штучні супутники Землі 17
Практичний тренінг 4. Рух тіла під дією кількох сил (рух у горизонтальному та вертикальному напрямках) 19
Практичний тренінг 5. Рух тіла під дією кількох сил (рух по похилій площині) 21
Практичний тренінг 6. Рух тіла під дією кількох сил (рух системи зв’язаних тіл) 23
Самостійна робота 5. Рівновага тіл. Момент сили 25
Практичний тренінг 7. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу 27
Самостійна робота 6. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія 29
Практичний тренінг 8. Механічна робота. Закон збереження механічної енергії 31
Картка контролю теоретичних знань 3. Релятивістська механіка 33
Картка контролю теоретичних знань 4. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії 35
Практичний тренінг 9. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 37
Самостійна робота 7. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу 39
Графічний тренінг. Ізопроцеси в газах 41
Картка контролю теоретичних знань 5. Пароутворення та конденсація. Вологість повітря 43
Самостійна робота 8. Властивості рідин. Будова та властивості твердих тіл 45
Самостійна робота 9. Внутрішня енергія тіл. Перший закон термодинаміки 47
Самостійна робота 10. Теплова та холодильна машини 49
Частина 2. Контрольні роботи
Контрольна работа 1. Кінематика 51
Контрольна работа 2. Закони динаміки. Рух тіла під дією кількох сил 55
Контрольна работа 3. Закони збереження 59
Контрольна работа 4. Основи молекулярно-кінетичної теорії 63
Контрольна работа 5. Основи термодинаміки 67