Економіка. 11 клас. Профільний рівень: Розробки уроків

код:
Г14774У
автор:
С. В. Махамат, М. Є. Антонесьян, Г. І. Константинова

Махамат С. В.
М36 Економіка. 11 клас. Профільний рівень: Розробки уроків/ С. В. Махамат, М. Є. Антонесьян, Г. І. Константинова. — Х.: Вид-во «Ранок», 2012. — 464 с. — (Профільна школа)
ISBN 978—617—540—470—6.
Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з економіки (профільний рівень) для 11-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України. У посібнику наведено розробки всіх уроків з економіки, методичні рекомендації щодо їх проведення, різнорівневі завдання та запитання, зразки розв’язування задач, цікаву додаткову інформацію тощо. Для вчителів економіки, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та ін.
УДК [33:371.214.16]
ББК 74.266.5я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
6,67 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків із курсу економіки 4
Розділ І. Теорія та практика підприємницької діяльності
Тема 1. Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності
Урок № 1 Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Дохід і ризик у підприємництві 8
Урок № 2 Практична робота «Визначення особистої здатності до підприємництва» 13
Урок № 3 Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства 15
Урок № 4 Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері 20
Урок № 5 Підприємства різних форм власності. Приватна, колективна та державна власність. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації 28
Урок № 6 Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки 38
Урок № 7 Організаційні форми підприємств державної власності: комунальні та загальнодержавні. Переваги й обмеження різних організаційних форм підприємств приватної, колективної та державної власності 45
Урок № 8 Малі, середні та великі підприємства: переваги та недоліки. Сектор малого та середнього бізнесу в сучасній економіці. 48
Урок № 9 Прибуткові та неприбуткові підприємства. Структура національної економіки за формами власності та організаційними формами підприємств 55
Тема 2. Досягнення мети підприємницької діяльності
Урок № 10 Виробнича функція. Двофакторна виробнича функція Кобба—Дугласа: економічний зміст і графічна інтерпретація 64
Урок № 11 Технологія та виробнича функція. Ефект від масштабу й виробнича функція. Економічні витрати та їх складники: явні й неявні витрати 68
Урок № 12 Зв’язок доходів і витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат.
Бухгалтерський та економічний прибуток. 75
Урок № 13 Постійні та змінні витрати: визначеність та структура. Загальні витрати. Середній постійні, середні змінні та середні загальні витрати. Графічна ілюстрація динаміки витрат 80
Урок № 14 Граничні витрати: кількісна визначеність та графічна ілюстрація динаміки 84
Урок № 15 Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку за порівняння загального виторгу та загальних витрат 89
Урок № 16 Визначення максимального прибутку за порівняння граничного виторгу (MR) та граничних витрат (MC). Закон максимізації прибутку: MC = MR 92
Урок № 17 Інші способи збільшення прибутку підприємства 96
Урок № 18 Практична робота «Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом “витрати плюс”» 102
Тема 3. Організація діяльності підприємства
Урок № 19 Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів підприємства 105
Урок № 20 Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємств. Зміст основних статей балансу 110
Урок № 21 Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства. 114
Урок № 22 Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність . 118
Урок № 23 Взаємозв’язки підприємств і банків. Умови та порядок надання підприємству банківської позики. Явище застави. Обґрунтування економічної діяльності банківської позики. 124
Урок № 24 Сподіваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства 130
Урок № 25 Відносини між страховою компанією (страховиком) та підприємством (страхувальником). Страховий договір, страховий внесок та страхове відшкодування 135
Урок № 26 Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги та обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства-емітента. Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфеля цінних паперів 138
Тема 4. Управління підприємством
Уроки № 27—28 Основні елементи процесу управління: управління виробництвом, персоналом, фінансами, збутом. Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль 146
Урок № 29 Моделі організаційних структур управління: лінійна й функціональна. Бізнес-план: зміст і структура 150
Урок № 30 Практична робота «Розробка бізнес-плану проекту зі створення конкретного продукту (послуги)» 154
Урок № 31 Еволюція поглядів та сучасні надбання теорії управління 156
Урок № 32 Основи управління проектами. Тип, масштаб, тривалість, вид проекту. Інноваційні проекти 160
Урок № 33 Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу 164
Урок № 34 Сегментація ринку за споживачами, продуктами, каналами збуту 167
Урок № 35 Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Складові маркетингу: продукт, продажна ціна, просування, позиція на ринку 171
Урок № 36 Реклама, засоби, форми втілення та основні вимоги 174
Розділ II. Національна економіка і роль уряду в її функціонуванні
Тема 1. Основні прояви цілісності національної економіки
Урок № 37 Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту й пропозиції 179
Урок № 38 Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги 184
Урок № 39 Міжнародні принципи національного рахівництва 189
Урок № 40 Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництва (валового внутрішнього продукту — ВВП) за річними методами. ВВП та ВНД (валовий національний дохід) 195
Урок № 41 Національне споживання та національне заощадження 200
Урок № 42 Використання ВВП й інших показників у міжнародних порівняннях 203
Урок № 43 Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП як показник рівня цін 210
Урок № 44 Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів та основні причини економічних коливань. Криза в національній економіці 214
Тема 2. Безробіття та інфляція як наслідки порушення загальної економічної рівноваги
Урок № 45 Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Оцінка рівня безробіття 221
Урок № 46 Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне (кон’юнктурне). Повна зайнятість і природне безробіття 226
Урок № 47 Пояснення безробіття у кейнсіанській та неокласичній концепціях 230
Урок № 48 Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінка втрат від безробіття за законом Оукена. Засоби обмеження безробіття 235
Урок № 49 Практична робота «Дослідження залежності між темпом економічного зростання й рівнем безробіття в Україні» 241
Урок № 50 Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. Оцінка рівня інфляції. Індекс цін та темп інфляції 241
Урок № 51 Види інфляції за ознаками темпу та очікування. Інфляція за основною причиною виникнення: попиту, витрат, грошей. Наслідки неочікуваної інфляції 246
Урок № 52 Антиінфляційні заходи 249
Урок № 53 Зв’язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філіпса 254
Урок № 54 Практична робота «Аналіз зв’язку між рівнем інфляції й рівнем безробіття в Україні та інших країнах» 261
Тема 3. Роль уряду в регулюванні національної економіки
Урок № 55 Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки 262
Урок № 56 Напрямки урядового регулювання економіки: корегування розподілу ресурсів, перерозподіл доходів і багатства, захист конкуренції, контроль за рівнем безробіття та інфляції 266
Урок № 57 Суспільні блага. Види суспільних благ та роль уряду в їх створенні 272
Урок № 58 Позитивні та негативні зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні 275
Урок № 59 Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач 281
Урок № 60 Невдачі (обмеження) уряду: брак інформації, інструментів контролю ринку та впливу на бюрократію 284
Тема 4. Фінансове регулювання економіки. Державний бюджет
Урок № 61 Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти 288
Уроки № 62—63 Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування. Податкові пільги 290
Урок № 64 Позитивні та негативні наслідки оподаткування 295
Урок № 65 Об’єктивна межа оподаткування. Модель кривої Лаффера. Інші (крім податків) надходження до державного бюджету 300
Уроки № 66—67 Практична робота «Визначення тенденції змін у структурі надходжень до державного бюджету України» 303
Урок № 68 Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки 304
Урок № 69 Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний борг 309
Урок № 70 Безпечна межа дефіциту державного бюджету та державного боргу 314
Урок № 71 Роль міністерства фінансів, казначейства в організації фінансової системи країни 318
Тема 5. Грошове регулювання економіки. Стійкість національних грошей
Урок № 72 Зміст грошової політики уряду: цілі та інструменти 322
Уроки № 73—74 Попит на гроші та пропозиція грошей. Регулювання урядом пропозиції грошей 327
Урок № 75 Грошовий мультиплікатор 333
Урок № 76 Банківська система країни як об’єкт урядового регулювання. Роль центрального банку в регулюванні банківської системи країни 336
Урок № 77 Урядова політика «дорогих» і «дешевих» грошей 340
Урок № 78 Сутність монетаристського підходу до грошової політики 344
Урок № 79 Правила грошового регулювання 351
Урок № 80 Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей 357
Розділ ІІІ. Світова економіка та інтеграційні процеси
Тема 1. Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки
Урок № 81 Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин 361
Урок № 82 Суб’єкти світового господарства: розвинені країни, країни з перехідною економікою (країни середнього рівня) та країни, що розвиваються 365
Урок № 83 Закономірності поглиблення міжнародної економічної інтеграції: від угод про пільгову торгівлю до економічного союзу з єдиною політикою 370
Урок № 84 Наслідки економічної інтеграції для національної економіки. Місце української економіки у світовому господарстві 374
Урок № 85 Глобалізація як явище кінця ХХ ст.: об’єктивні причини та наслідки. Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами. «Великі» та «малі» економіки в процесах глобалізації 379
Урок № 86 Переваги глобалізації: використання сучасних технологій, урізноманітнення споживання, підвищення темпів економічного зростання 386
Урок № 87 Основні загрози глобалізації: глобальні економічні (фінансові) кризи, утрата керованості національних економік та національної ідентичності. Способи протидії загрозам глобалізації 389
Тема 2. Світова торгівля та міжнародна валютна система
Урок № 88 Міжнародний поділ праці як передумова світової торгівлі.Сучасний стан світової торгівлі: світові лідери й аутсайдери. Причини міжнародної торгівлі за теорією абсолютних та відносних переваг 395
Урок № 89 Торговельний баланс країни. Основні чинники експорту та імпорту. Обмеження міжнародної торгівлі: основні причини та наслідки. Урядова політика протекціонізму та лібералізму. Форми торговельних обмежень 401
Урок № 90 Етапи розвитку СОТ як прояв лібералізації зовнішньої торгівлі. Основні вимоги до членів СОТ. Переваги та обмеження членства в СОТ 408
Урок № 91 Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції в Європейському Союзі (ЄС) 413
Урок № 92 Міжнародна валютна система. Еволюція міжнародної валютної системи. Європейська валютна система у ХХІ ст.
Форми міжнародних грошей: СДР та євро 417
Урок № 93 Формування валютного курсу: режим «плаваючих» та фіксованих курсів. Чинники впливу на курс валюти за «плаваючим»режимом. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі 421
Тема 3. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві
Уроки № 94—95 Необхідність міжнародного руху капіталів. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування 427
Урок № 96 Міждержавні, міжнародні організації та приватні міжнародні кредити. Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Міжнародні компанії в іноземному інвестуванні 432
Урок № 97 Діяльність міжнародних організацій — МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку тощо — у забезпеченні міжнародного руху капіталів 438
Урок № 98 Платіжний баланс країни. Рахунок руху капіталів у платіжному балансі 443
Урок № 99 Практична робота «Аналіз та порівняння торговельного й платіжного балансу різних країн» 449
Урок № 100 Причини виникнення й основні форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва 451
Уроки № 101—105 Резервний час 456
Список використаної та рекомендованої літератури