Економіка. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків.

код:
Г11531У
автор:
Махамат С. В.

Економіка. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків./С. В. Махамат, М. Є. Антонесьян, Г. І. Константинова — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 464с. — (Профільна школа).
ISBN 978–611–540–747–7.
Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з економіки (профільний рівень), затвердженої Міністерством освіти і науки України. У посібнику наведено розробки всіх уроків з економіки, методичні рекомендації щодо їх проведення, різнорівневі завдання та запитання, зразки розв’язування всіх задач, цікаву додаткову інформацію тощо. Для вчителів економіки, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та ін.
УДК [372.83:33](07)
ББК 74.266.5я721.6

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
3,9 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Розділ І. Фундаментальні поняття економіки
Тема 1. Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук
Урок № 1 Основна проблема економічного життя суспільства та економічної науки:
обмеженість ресурсів та безмежність потреб 5
Урок № 2 Еволюція поглядів на предмет економічної науки. Суб’єкти та об’єкти
економічних відносин 11
Урок № 3 Етапи і засоби (інструменти) економічного дослідження. Економічні закони: зміст та відмінності від законів природи 21
Урок № 4 Завдання економічної науки та її роль у житті окремої людини і суспільства. Зв’язки економічної науки з іншими науками 30
Тема 2. Зміст основних економічних процесів та явищ
Урок № 5 Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької
діяльності, інформація 40
Урок № 6 Продукт (результат) економічної діяльності: його структура та призначення.
Ефективність: економічний зміст та оцінка 48
Урок № 7 Технологічні уклади виробництва: реміснича технологія, машине виробництво, автоматизоване виробництво та нова економіка знань 61
Урок № 8 Виробництво. Споживання. Розподіл та обмін 71
Ділова гра «Авіабудівельна компанія “Бізнес-сила”» 85
Тема 3. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору
Урок № 9 Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки. Потреби споживача 87
Урок № 10 Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Структура, корисність і способи її оцінки 98
Урок № 11 Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності 109
Урок № 12 Лабораторна робота № 1. Тема. «Оцінка корисності конкретного споживчого блага» 117
Урок № 13 Закон спадної граничної корисності. Бюджет споживача 124
Урок № 14 Ознаки раціонального споживача. Закон (правило) оптимізації корисності споживача 141
Урок № 15 Лабораторна робота № 2. Тема. Структура споживання родин із різним рівнем доходів 153
Тема 4. Проблема обмеженості ресурсів і вибір виробництва.
Урок № 16 Прояв обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані й невідтворювані ресурси 157
Урок № 17 Виробничі можливості. Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва 160
Урок № 18 Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей 164
Урок № 19 Поняття граничної норми заміщення. Альтернативна вартість 169
Урок № 20 Правило співвідношення граничного виторгу й граничних витрат ресурсів. Закон спадної продуктивності факторів виробництва 175
Урок № 21 Лабораторна робота № 3. Визначення альтернативної вартості навчання 181
Тема 5. Економічні системи. Особливості економічного кругообігу
Урок № 22 Сутність й основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти,
способи координації діяльності, відносини власності 184
Урок № 23 Зміст економічного кругообігу. Ринкова, командна, змішана економіка:
принципи організації, схеми кругообігу 188
Урок № 24 Зв’язок економічної ефективності й соціальної справедливості 196
Урок № 25 Форми (моделі) ринкової економіки: ліберальна ринкова, соціальне ринкове господарство, демократичний соціалізм, модель «по один бік плану й ринку» 200
Розділ ІІ. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки
Тема 1. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти.
Урок № 26 Явище «голосування грішми» у ринковому вирішенні питання «що виробляти». Конкуренція виробників і мінімізація витрат у рішенні питання «як виробляти». Доходи споживачів у вирішенні питання «для кого виробляти» 205
Урок № 27 Сутність ринкового саморегулювання, принцип «невидимої руки» ринку. Зміст ринкової конкуренції і її роль в організації ринкової економіки 211
Урок № 28 Переваги і недоліки ринкового саморегулювання 215
Урок № 29 Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку 220
Тема 2. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна
Урок № 30 Ціна (цінність), витрати (вартість) і корисність. Ціна як результат ринкової взаємодії виробників і споживачів 225
Урок № 31 Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Ефект доходу й заміщення. Крива індивідуального попиту 231
Урок № 32 Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни. Ефект перерозподілу й залучення гірших ресурсів. Крива індивідуальної пропозиції 239
Урок № 33 Нецінові фактори попиту та пропозиції. Графічне відображення впливу 244
Урок № 34 Ціна ринкової рівноваги. Зміст та графічне відображення. Надлишок виробника й споживача 251
Урок № 35 Роль рівноважної ціни в ринковому саморегулюванні. Причини й дослідження неринкового ціноутворення 256
Тема 3. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність
Урок № 36—37 Економічний зміст еластичності попиту за ціною. Особливості розрахунку показника еластичності попиту 267
Урок № 38 Чинники, що впливають на еластичність попиту за ціною 279
Урок № 39 Економічний зміст еластичності пропозиції за ціною. Особливості розрахунку показника еластичності пропозиції 283
Урок № 40 Фактори еластичності пропозиції 288
Урок № 41 Урахування еластичності при ціноутворенні, оподатковуванні й формуванні товарних відносин з іншими країнами 292
Урок № 42 Лабораторна робота № 4. Оцінка еластичності попиту за ціною для конкретного товару 299
Тема 4. Гроші як інструмент ринкової економіки
Урок № 43 Сутність грошей. Функції грошей: засіб обігу, засіб платежу, міра вартості, засіб нагромадження. Види грошей на основі матеріальних носіїв: монети, паперові гроші, чек, вексель, кредитна картка 304
Урок № 44 Грошова маса. Грошові агрегати: M − 0, M −1, M − 2, M − 3. Грошова політика 309
Урок № 45 Суспільна корисність і купівельна спроможність грошей. Чинники, що визначають купівельну спроможність грошей 316
Урок № 46 Стійкість національних грошей і курс національної валюти 320
Тема 5. Ринкова структура: особливості різних ринків
Урок № 47 Структурні елементи національного ринку. Ринок товарів і послуг: суб’єкти ринку і його сучасна організація 331
Урок № 48 Ринок праці: об’єкт купівлі-продажу, суб’єкти ринку, ціна ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці 336
Урок № 49 Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів і фізичного капіталу: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку капіталу. Попит та пропозиція на ринку капіталу 341
Урок № 50 Ринок землі: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку землі. Попит і пропозиція на ринку землі. Ринок інформації: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку. Особливості формування попиту та пропозиції на ринку інформації 348
Тема 6. Доходи в ринковій економіці
Урок № 51 Дохід як ціна ринку виробничих ресурсів (праці, капіталу, землі). Загальне правило ринкового формування доходів 354
Урок № 52 Фактори диференціації заробітної плати. Роль уряду й профспілок у формуванні заробітної плати. Типові системи заробітної плати 362
Урок № 53 Чинники диференціації процентних ставок на ринку кредитних ресурсів 370
Урок № 54 Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акцій 374
Урок № 55 Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу 381
Урок № 56 Дисконтування вартості доходу від інвестування в бізнес-проект 387
Тема 7. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, інші фінансово-кредитні посередники й служби зайнятості
Урок № 57 Взаємозв’язок структури й інфраструктури ринку 393
Урок № 58 Товарні біржі в інфраструктурі ринку товарів і виробничих ресурсів. Операції товарної біржі 399
Урок № 59 Організація товарної біржі й роль уряду в її функціонуванні 404
Урок № 60 Роль фондової біржі у функціонуванні ринку капіталів і ринку цінних паперів 409
Урок № 61 Операції фондової біржі. Організація фондової біржі та роль держави в її функціонуванні. Оцінка стану ринку за допомогою індексів фондового ринку 414
Урок № 62 Банки у функціонуванні ринку капіталів і грошей. Основні операції банків. Організація діяльності банків і роль держави 421
Урок № 63 Інші фінансово-кредитні посередники — страхові компанії, трасти, інвестиційні й страхові фонди у функціонуванні ринку капіталів 431
Урок № 64 Служба зайнятості у функціонуванні ринку праці. Організація її діяльності й роль держави в її функціонуванні 436
Урок № 65 Лабораторна робота № 5. Послуги, які надає банк 442
Урок № 66—70 Резервний час 446
Додаток 1 На допомогу вчителю 447
Додаток 2 Питання з теми «Обмеженість ресурсів» 450
Додаток 3 Економічна гра «У пошуках джерел енергії» 452
Додаток 4 Економічна гра «Виробництво записників» 455
Список використаної літератури 459