Біологія. 11 клас. Альбом-посібник

код:
Ш900614У
автор:
Демічева І. О.

Біологія. 11 клас. Альбом-посібник.— Х.: Вид-во «Ранок», 2013. — 128 с.
ISBN 978-617-09-0021-0
Посібник створений відповідно до чинної програми з біології для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Інформацію подано у вигляді розгорнутих опорних схем, таблиць, яскравих ілюстрацій. Посібник допоможе при вивченні, повторенні та систематизації навчального матеріалу.
Для учнів, абітурієнтів, учителів біології, репетиторів.
УДК [57:371.3] (084)
ББК 74.262.8я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
130
розмір файлу:
32,1 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Розділ I. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
Розмноження організмів 2
Нестатеве розмноження у бактерій та одноклітинних тварин 3
Шизогонія й життєвий цикл малярійного плазмодія 4
Вегетативне розмноження рослин 5
Способи вегетативного розмноження рослин 6
Способи вегетативного розмноження тварин 7
Горизонтальний перенос генів як спосіб обміну генетичною інформацією між видами 8
Трансформація 8
Трансдукція 9
Бактеріальна кон’югація 10
Статеве розмноження організмів 11
Кон’югація у Зеленої водорості спірогири 12
Статеві клітини 13
Гаметогенез — процес утворення статевих клітин — гамет 14
Роздільностатеві та гермафродитні організми 16
Статевий диморфізм 17
Партеногенез 18
Запліднення 19
Штучне запліднення, або діти «з пробірки» 20
Подвійне запліднення в покритонасінних рослин 21
Онтогенез 22
Гаструляція. Утворення мезодерми 23
Будова гаструли 24
Ембріогенез кишковопорожнинних на прикладі гідри 25
Ембріогенез хордових на прикладі ланцетника 26
Похідні зародкових листків 27
Постембріональний розвиток 28
Регенерація 29
Стовбурові клітини 30
Життєві цикли організмів 31
Цикл розвитку одноклітинної зеленої водорості хламідомонади 32
Життєвий цикл мохоподібних (на прикладі зеленого моху зозулиного льону (політриха)) 33
Життєвий цикл плауноподібних (на прикладі плауна булавоподібного) 33
Життєвий цикл папоротеподібних на прикладі щитника чоловічого 34
Цикл розвитку голонасінних рослин на прикладі сосни 35
Цикл розвитку голонасінних рослин на прикладі сосни звичайної 36
Життєвий цикл покритонасінних рослин 37
Життєвий цикл сцифоїдних медуз на прикладі аурелії (вухастої медузи) із чергуванням статевого (медузоїдного) та нестатевого (поліплоїдного) поколінь 38
Складний життєвий цикл попелиць із чергуванням статевого та партеногенетичного поколінь 39
Складний життєвий цикл дафній із чергуванням партеногенетичного і статевого поколінь 39
Цикл розвитку базидіальних грибів на прикладі шапкового гриба мухомора 40
Розділ II. Генетика. Селекція. Біотехнологія Історія розвитку генетики 41
Учені, які сприяли розвитку генетики і молекулярної біології 42
Символи й позначення, які використовуються в генетиці 45
Закономірності спадковості, встановлені Ґ. Менделем при моногібридному схрещуванні 46
Закономірності спадковості, встановлені Ґ. Менделем при дигібридному схрещуванні 47
Проміжний характер успадкування (неповне домінування) 48
Вплив летального алеля на характер розщеплення 49
Дрозофіла — класичний об’єкт генетичних досліджень 50
Явище зчепленого успадкування в експериментах Т. Х. Моргана 51
Генетичне визначення статі 52
Успадкування, зчеплене зі статтю 53
Успадкування ознак, зчеплених зі статтю (забарвлення шерсті в котів) 54
Організація геному в різних груп організмів 55
Регуляція активності генів: lac-оперон бактерії E.coli кишкової палички (гіпотеза Жакоба-Моно, 1961 р.) 55
Комплементарна дія генів 56
Епістаз 57
Полімерія 58
Форми мінливості 59
Мутаційна мінливість 60
Види мутацій (за характером змін генетичного матеріалу) 61
Мутації в рослин 62
Мутації у плодової мушки дрозофіли 63
Медико-генетична консультація. Амніоцентез 64
Модифікаційна мінливість 65
Селекція 66
Біотехнологія 67
Синтез білків з використанням методів генної інженерії 68
Виведення лінії трансгенних тварин 69
Етапи одержання трансгенних мишей з використанням ембріональних стовбурових клітин (ЕСК) 70
Схема отримання нокаутних мишей 71
Генетично модифіковані організми (ГМО) 72
Метод культури тканин і клітин in vitro, або клональне мікророзмноження рослин 73
Метод гібридизації соматичних клітин (соматична гібридизація) 74
Клонування тварин 75
Розділ III. Екологія і вчення про біосферу Екологічні фактори. Єдність організму і середовища 77
Закономірності дії екологічних факторів на організм 78
Екологічна валентність (межі витривалості) еврибіонтного та стенобіонтних видів 79
Вплив температури на швидкість росту рослин 79
Екологічні групи гідро біонтів 80
Біотичні зв’язки між організмами (видами, популяціями) 81
Приклади біотичних взаємовідносин організмів 82
Організми за типом живлення 85
Біогеоценоз та екосистема 86
Продуктивність екосистем 87
Екологічна ніша 88
Ланцюги живлення 89
Трофічна сітка 90
Біогеоценоз прісної водойми 91
Екологічні піраміди 92
Популяційні хвилі. Регуляція чисельності популяцій 93
Агроценози та особливості їх функціонування 94
Біосфера та її межі 95
Парниковий ефект 96
Кругообіг речовин у біосфері 97
Розділ IV. Еволюція органічного світу Поняття про еволюцію 99
Еволюційна гіпотеза Ж. Б. Ламарка 100
Порівняльно-анатомічні докази еволюції 101
У процесі онтогенезу повторюються зародкові стадії розвитку предкових тварин 102
Палеонтологічні докази еволюції 103
Філогенетичний ряд коня 104
Різноманіття адаптацій — результат еволюційного процесу 105
Дивергенція і конвергенція 107
Популяція як одиниця еволюції. Елементарні фактори еволюції 108
Форми природного добору 109
Видоутворення як результат мікроеволюції 110
Напрями еволюції. Шляхи досягнення біологічного прогресу 112
Розділ V. Історичний розвиток органічного світу Виникнення життя на Землі 113
Гіпотеза панспермії 114
Гіпотеза «первинного бульйону» О. І. Опаріна (1924) або біохімічна еволюція 115
Світ РНК і ДНК. Сучасні погляди на виникнення білоксинтезуючих систем 116
Симбіотична гіпотеза походження клітини еукаріотів (гіпотеза ендосимбіогенезу) 117
Походження багатоклітинних організмів 118
Геохронологічна історія Землі 119
Розвиток життя в архейську та протерозойську ери 120
Розвиток життя в палеозойську еру 121
Розвиток життя в мезозойську еру 122
Розвиток життя в кайнозойську еру 123
Розвиток органічного світу Землі 124
Основні ароморфози царства Тварини 125
Основні ароморфози царства Рослини 125