Біологія. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків

код:
Ш16570У
автор:
Тагліна О. В.

Біологія. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків.— Х.: Вид-во «Ранок», 2012.— 464 с.— (Серія «Профільна школа»). + Дод. (16 с.).
ISBN 978–617–540–600–7.
Посібник укладений згідно з чинною програмою з біології для 10‑х класів загальноосвітніх навчальних закладів профільного рівня. Розробки уроків містять методичні рекомендації щодо структури уроків, форм, засобів і методів навчання, орієнтовне календарно-тематичне планування, ретельно розроблені конспекти уроків, запитання для поточного контролю навчальних досягнень учнів. Видання призначене для вчителів, які викладають курс «Біологія» профільного рівня у 10‑х класах загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 57:371.214.116
ББК 74.262.8
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
6,36 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
ВСТУП 3
Розділ I. Загальна характеристика живо ї природи (16 годин)
Тема 1. Біологія — наука про життя (8 годин)
Урок № 1. Біологія як наука. Об’єкт вивчення, завдання, історія становлення і розвитку, наукові поняття (науковий факт, гіпотеза, закономірність, закон, теорія). 7
Урок № 2. Основні методи біологічних досліджень. Практична робота № 1.
Практична робота № 2. 13
Урок № 3. Система і класифікація біологічних наук. Зв’язок біології з іншими науками. 17
Урок № 4. Видатні вчені-біологи світу, їхній внесок у розвиток біологічної науки. 20
Урок № 5. Видатні вчені-біологи України, їхній внесок у розвиток біологічної науки. 22
Урок № 6. Історичний нарис розвитку біології. 25
Урок № 7. Основні напрями сучасних біологічних досліджень. Ресурсна, пізнавальна та естетична цінність живої природи. 28
Урок № 8. Біологія як засіб вивчення живої природи і впливу на неї. Значення біології для формування сучасної природничонаукової картини світу. 31
Тема 2. Системна організація живої природи (8 годин)
Урок № 9. Рівні організації живої природи, їхні розміри, час існування, складові частини та зв’язки між ними. 33
Урок № 10. Поняття «життя». Сучасний структурно-функціональний підхід до розкриття сутності життя. 38
Урок № 11. Основні ознаки і властивості живого. 40
Урок № 12. Біологічні системи та їхні властивості. 44
Урок № 13. Основні біосистеми: клітина, організм. 47
Урок № 14. Основні біосистеми: популяція, вид, біоценоз. Практична робота № 3. 53
Урок № 15. Основні біосистеми: екосистема, біогеоценоз, біосфера. Практична робота № 4. Практична робота № 5 60
Урок № 16. Різноманітність, взаємозв’язки й особливості біосистем. 65
Розділ II. Молекулярний рівень організації живої природи (40 годин)
Тема 3. Елементний склад біологічних систем (8 годин)
Урок № 17. Методи вивчення життя на молекулярному рівні. Основні напрями біохімічних досліджень. 67
Урок № 18. Значення молекулярної біології. 70
Урок № 19. Елементний склад біологічних систем; біогенні елементи. 73
Урок № 20. Закономірності розташування елементів у Періодичній системі Д. І. Менделєєва та їхнє поширення у живій природі. Елементи-органогени. 78
Урок № 21. Макро-, мікро- та ультрамікроелементи. Лабораторна робота № 1. 83
Урок № 22. Потреби біосистем у хімічних елементах. Накопичення хімічних елементів у біосистемах. 86
Урок № 23. Поняття про елементози. Ендемічні хвороби. 89
Урок № 24. Єдність елементного складу різних біосистем. 92
Тема 4. Неорганічні речовини живих організмів (12 годин)
Урок № 25. Різноманітність неорганічних сполук у складі живої природи. Основні класи неорганічних сполук та їхні представники. 94
Урок № 26. Оксиди — класифікація, номенклатура, способи одержання, властивості, застосування. 97
Урок № 27. Основи, їхній склад і назви. Нерозчинні основи та луги, їхні хімічні властивості. Амфотерні гідроксиди, їхні властивості 103
Урок № 28. Кислоти, їхній склад і назви, класифікація кислот. Фізичні та хімічні властивості, способи одержання кислот. Дія кислот і лугів на індикатори. 107
Урок № 29. Солі, їхній склад і назви, класифікація солей. Фізичні та хімічні властивості, способи отримання солей. Генетичний зв’язок між оксидами, основами, кислотами й солями. Лабораторна робота № 3 113
Урок № 30. Значення кисню, озону, вуглекислого газу, гідроген пероксиду, гідроген сульфіду (сірководню), амоніаку для живих організмів. Лабораторна робота № 2. Лабораторна робота № 4 118
Урок № 31. Поняття про гідрофільні, гідрофобні та амфіфільні сполуки. 122
Урок № 32. Електроліти живих систем та їхнє біологічне значення. 124
Урок № 33. Значення води і неорганічних солей для живих систем. Поняття про якість води і гранично допустиму концентрацію речовин. Лабораторна робота № 5. 127
Урок № 34. Розчини в живих системах — розчини електролітів, буферні розчини, їхні властивості та біологічне значення. 132
Тема 5. Біомолекулярний склад живого (20 годин)
Урок № 35. Біомолекули: елементний склад, причини різноманітності. Низькомолекулярні сполуки живих систем і біополімери. 135
Урок № 36. Білки — структурна основа біосистем. Види хімічних зв’язків у білках. Праці О. Я. Данилевського, Е. Фішера, Ф. Сенгера, Л. Полінга. 139
Урок № 37. Амінокислотний склад білків. Будова та хімічні властивості амінокислот. Класифікація амінокислот. 146
Урок № 38. Рівні структурної організації білкової молекули. Фактори підтримання та зміни конформації білка. Фізико-хімічні властивості білків. Лабораторна робота № 6. Лабораторна робота № 9 149
Урок № 39. Пептиди: механізм утворення та фізіологічне значення. Штучний синтез пептидів. 153
Урок № 40. Класифікація білків. Загальна характеристика функцій білків у живих системах. 156
Урок № 41. Ферменти: класифікація, властивості, механізм дії. Інгібітори ферментів. Використання ферментів. Лабораторна робота № 7. Практична робота № 7 159
Урок № 42. Вуглеводи: загальна характеристика та класифікація. 165
Урок № 43. Моносахариди: номенклатура, оптична ізомерія, фізичні та хімічні властивості. Представники моносахаридів та їхні біологічні функції. Дисахариди. 168
Урок № 44. Полісахариди. Структура молекул, властивості, найважливіші представники. Гідроліз і біологічні функції полісахаридів. 173
Урок № 45. Ліпіди: загальна характеристика, склад, структура, фізичні та хімічні властивості, біологічні функції. Різноманітність ліпідів. Лабораторна робота № 8 176
Урок № 46. Нуклеїнові кислоти. Історія і методи вивчення нуклеїнових кислот. Практична робота № 6 181
Урок № 47. Будова нуклеїнових кислот. Нуклеотидний склад ДНК та РНК. 185
Урок № 48. Функції ДНК та РНК. Практична робота № 8 188
Урок № 49. Структурні особливості молекули АТФ. Поняття про макроергічний хімічний зв’язок. 195
Урок № 50. Біологічно активні речовини, їхній вміст у живих організмах і значення для життєдіяльності. Алкалоїди, коферменти, їхнє біологічне значення. 197
Урок № 51. Основні групи вітамінів, їхні представники, біологічне значення. 201
Урок № 52. Біокоординаційні сполуки: хлорофіл, гемоглобін, вітамін В12. 206
Урок № 53. Основні напрями розвитку молекулярної біології. Штучний синтез біополімерів. Основні напрями біохімічних досліджень в Україні. 210
Урок № 54. Подібність біомолекулярного складу живих систем як доказ спорідненості всього живого. 213
Лабораторний практикум № 1. (Уроки № 55—63) 217
Розділ III. Клітинний рівень ор ганізації живо ї природ и (50 годин)
Тема 6. Структури клітинного рівня: біомолекули та органели клітини (20 годин)
Урок № 64. Нарис історії вивчення клітини. Клітинна теорія. Значення клітинної теорії для розвитку біології. 218
Урок № 65. Методи вивчення життя на клітинному рівні. 222
Урок № 66. Загальний план будови клітин живих організмів. Структурні компоненти клітини: цитоплазма, ядро, поверхневий апарат. 226
Урок № 68. Рослинна та тваринна клітини: порівняльна характеристика будови. Клітини грибів. Лабораторна робота № 12.
Практична робота № 9. Лабораторна робота № 13 231
Урок № 69. Цитоплазма та її компоненти: цитозоль, органели, включення. Лабораторна робота № 10 235
Урок № 70. Мембранні органели. Система одномембранних органел. 240
Урок № 71. Двомембранні органели. Будова та функції мітохондрій. 245
Урок № 72. Основні групи пластид, їхній склад і функції. 249
Урок № 73. Автономність двомембранних органел. 251
Урок № 74. Немембранні органели: характеристика складу та структури. Рибосоми. Цитоскелет. Клітинний центр. 254
Урок № 75. Спеціальні органели: міофібрили, тонофібрили, війки та джгутики (загальна характеристика). Включення, їхній хімічний склад і значення для клітини. 258
Урок № 76. Ядро: склад та будова. Біомолекулярний склад каріоплазми, хроматину. Генетична й метаболічна функції ядра. 260
Урок № 77. Хромосоми: склад, будова, форма, кількість. Аутосоми та статеві хромосоми. Практична робота № 10 265
Урок № 78. Диплоїдний та гаплоїдний набір хромосом. Гомологічні та негомологічні хромосоми. 270
Урок № 79. Поверхневий апарат клітини, його структура та функції. 274
Урок № 80. Молекулярний склад і структура мембран. Роль мембран у клітині. 278
Урок № 81. Проникність мембран. Дифузія, осмос. Транспорт речовин крізь мембрани. Молекули-переносники. 282
Урок № 82. Клітинна стінка рослин: особливості хімічного складу, лігніфікація. Лабораторна робота № 11 286
Урок № 83. Клітина як дискретна система. 289
Тема 7. Основні процеси клітинного рівня (18 години)
Урок № 84. Метаболізм — основа життєдіяльності клітини. Основні метаболічні процеси клітини та методи їх вивчення. 291
Урок № 85. Хімічні основи клітинного метаболізму. Джерела енергії для клітини. 294
Урок № 86. Процеси біосинтезу в живій клітині. Спадкова інформація та генетичний код. Ген — спадковий чинник живої природи. 299
Урок № 87. Властивості генетичного коду. 301
Урок № 88. Матричний синтез ДНК, РНК, білків. 303
Урок № 89. Біосинтез білка: умови й основні етапи 304
Урок № 90. Біосинтез вуглеводів і ліпідів: основні реакції та умови перебігу. .307
Уроки № 91–93. Енергетичний обмін у клітині. Біологічне окиснення — основа енергетичного обміну. Анаеробне окиснення: хімічні основи та біологічне значення гліколізу й бродіння. Аеробне окиснення: основні реакції, умови перебігу, локалізація в клітині. 312
Урок № 94. Фотосинтез, його роль у природі. Історія вивчення фотосинтезу. Роботи К. Тимірязєва. 314
Урок № 95. Фотосинтетичні пігменти. Хроматографічний метод і метод мічених атомів у дослідженні фотосинтезу. π-зв’язки в молекулі хлорофілу та їхнє значення. Поняття про фотосистеми. 318
Урок № 96. Основні реакції світлової та темнової фаз фотосинтезу. Фотоліз води. Синтез АТФ у процесі фотосинтезу. 321
Урок № 97. Продуктивність фотосинтезу. Фактори, що впливають на фотосинтез. Практична робота № 11. Моделювання процесів транскрипції, трансляці ї. 324
Урок № 98. Хемосинтез. Внесок С. М. Виноградського у вивчення хемосинтетичних бактерій. Практична робота № 12. Порівняння процесів фотосинтезу і хемосинтезу. 328
Урок № 99. Внутрішньоклітинна регуляція метаболізму. Роль ферментів у регуляції метаболічних процесів. 331
Урок № 100. Внутрішньоклітинна регуляція метаболізму. Роль ферментів у регуляції метаболічних процесів. 335
Урок № 101. Гомеостаз та механізми його підтримання у клітині.Практичне значення знань про метаболічні процеси. 337
Тема 8. Самовідтворення клітини. Віруси (12 годин)
Урок № 102. Репродукція клітин. Соматичні та статеві клітини. 343
Урок № 103. Життєвий цикл клітин. Практична робота № 13 348
Урок № 104. Регуляція та чинники мітотичної активності. 350
Урок № 105. Каріотип. 355
Урок № 106. Типи клітинної репродукції. Мітоз. Ендомітоз. Амітоз. 359
Урок № 107. Мейоз. Фази мейозу. Кросинговер. 362
Урок № 108. Значення мейозу в процесах гаметогенезу у тварин та спорогенезу у вищих рослин. Практична робота № 14 366
Урок № 109. Неклітинні форми життя — віруси. 370
Урок № 110. Шляхи проникнення вірусів у клітину. 375
Уроки № 111—112. Вірусні захворювання людини, рослин і тварин. ВІЛ -інфекція/СНІД, профілактика і лікування. Заходи профілактики поширення вірусних захворювань. 379
Урок № 113. Місце вірусів у системі органічного світу. Пріони. 387
Лабораторний практикум № 2. (Уроки № 114—118) 392
Розділ іv. Організмений рівень організації живої природи (54 години)
Тема 9. Організм як біосистема: структурні елементи та основні процеси (28 годин)
Урок № 119. Загальна характеристика організменого рівня організації живої природи: склад, структура, основні процеси, значення у природі. 393
Урок № 120. Процеси життєдіяльності організмів: живлення, дихання, виділення, обмін речовин і енергії, транспорт речовин, розмноження, подразливість, рух. 396
Урок № 121. Методи вивчення і способи класифікації організмів. Практична робота № 18 398
Урок № 122. Одноклітинні прокаріоти: структурно-функціо-нальні особливості, спосіб життя і поширення у природі. Лабораторна робота № 15 400
Урок № 123. Розмноження бактерій. Різноманітність прокаріотів: еубактерії, архебактерії, ціанобактерії. Лабораторна робота № 16. Лабораторна робота № 17 403
Уроки № 124–125. Одноклітинні еукаріоти: морфологічна і функціональна характеристика. Регуляція процесів життєдіяльності й поведінкові реакції одноклітинних організмів. 404
Уроки № 126–127. Одноклітинні тварини, рослини, гриби: особливості організації та характеристика життєвих функцій. Регуляція функцій одноклітинних організмів. Практична робота № 15 407
Уроки № 128–129. Розмноження одноклітинних організмів. Біологічне і практичне значення одноклітинних організмів. 410
Урок № 130. Колоніальні організми. Морфологічні ознаки і фізіологічні процеси в колоніальних форм прокаріотів, рослин, тварин. 413
Уроки № 131–132. Багатоклітинні організми. Структурні елементи багатоклітинного організму (клітини, тканини, органи, системи органів) і принципи його функціонування. Спеціалізація клітин у зв’язку з виконуваною функцією. 415
Урок № 133. Основні типи тканин багатоклітинних організмів тварин і покритонасінних рослин. Поняття про несправжні тканини. Гістотехнології. Практична робота № 16 418
Уроки № 134–135. Органи, системи органів та їх функціональне призначення. Спеціалізація органів. Органи рослин: вегетативні та генеративні. Практична робота № 17 422
Уроки № 136–137. Принципи організації тіла багатоклітинних тварин. Симетрія тіла. Фізіологічні та функціональні системи органів тварин. 424
Уроки № 138–140. Обмін речовин, енергії, інформації в організмах різних груп. Гомеостаз і адаптація. Координація і регуляція функцій організмів різних царств. Типи регуляції функцій: гуморальна, нервова, імунна. 427
Уроки № 141–143. Поведінкові реакції рослинних і тваринних організмів. Регенерація. Організм — цілісна саморегульована біологічна система. 430
Тема 10. Властивості організмів: розмноження та індивідуальний розвиток (2і6 годин)
Уроки № 144–145. Форми розмноження організмів. Нестатеве і статеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення. Практична робота № 20 432
Уроки № 146–147. Способи нестатевого розмноження одноклітинних і деяких багатоклітинних організмів. Клонування. 435
Уроки № 148–149. Статеве розмноження. Будова статевих клітин. Гаметогенез. Гермафродитизм. Лабораторна робота № 18 439
Уроки № 150–151. Запліднення та його форми. Партеногенез. Поліембріонія. 443
Уроки № 152–153. Індивідуальний розвиток організмів (онтогенез). Періодизація онтогенезу багатоклітинних організмів. 446
Уроки № 154–155. Ембріональний розвиток. Етапи ембріогенезу у тварин. Практична робота № 19 448
Уроки № 156–158. Диференціація клітин у процесі ембріогенезу. Формування багатоклітинного зародка. Гістогенез, органогенез. Вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на розвиток зародка людини. 450
Уроки № 159–160. Постембріональний розвиток. Типи постембріонального розвитку. Статеве дозрівання. Старість як етап онтогенезу. Теорії старіння організмів. 453
УрокИ № 161–162. Особливості постембріонального розвитку рослин. Ріст організмів та його етапи. Типи і чинники росту. Обмежений і необмежений ріст організмів різних груп. Лабораторна робота № 19. Лабораторна робота № 20 456
УрокИ № 163–165. Життєві цикли та чергування поколінь. Прості та складні життєві цикли. Поділ клітини — основа розмноження та індивідуального розвитку організмів. Практична робота № 21 457
Лабораторний практикум № 3. (Уроки № 166—170) 460