Англійська мова. Кишеньковий довідник. 2-ге вид., випр. і доп.

код:
И7263УА
автор:
Ходаковська О. О.

Ходаковська О. О.
Х69 Англійська мова. Кишеньковий довідник. 2-ге вид., випр. і доп. — Х.: Ранок, 2010.— 320 с.
ISBN 978-966-672-463-5
Довідник містить теоретичний матеріал за основними розділами англійської граматики, ілюстрований прикладами. Може використовуватися як на уроках, так і під час самостійної роботи учнів удома.
Для учнів 5—11 класів загальноосвітніх шкіл, незалежно від їхнього профілю, вчителів англійської мови та всіх, хто вивчає англійську.
УДК 291.337
ББК 22.151я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
320
розмір файлу:
2 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Розділ І: Морфологія
Дієслово 8
Часові форми. 9
Present Simple. Теперішній простий час. 14
Past Simple. Минулий простий час. 19
Future Simple. Майбутній простий час. 25
Present Continuous. Теперішній тривалий час28
Модель to be going to + infinitive (V1). 32
Past Continuous. Минулий тривалий час. .36
Future Continuous. Майбутній тривалий час.38
Present Perfect. Теперішній доконаний час. 41
Past Perfect. Минулий доконаний час44
Future Perfect. Майбутній доконаний час.46
Present Perfect Continuous. Теперішній доконано-тривалий час48
Past Perfect Continuous.
Минулий доконано-тривалий час. .50
Present Continuous чи Present Simple? 52
Past Continuous чи Past Simple?.54
Present Perfect чи Past Simple?56
Present Perfect Continuous чи Present Perfect?58
Непряма мова. 59
Умовні речення. 65
І тип умовних речень. 65
ІІ тип умовних речень66
ІІІ тип умовних речень. 67
Пасивний стан дієслова 70
Усталені конструкції з дієсловами в пасивному стані 74
Переклад дієслів у зворотах 75
Used to + Infinitive 76
Be Used to Doing/Get Used to Doing 78
Модальні дієслова 79
Сan, could та to be able to 79
Must 82
May, Might 85
Should та Ought to.88
Shall90
Will та Would 91
Have to. 93
Need 97
Конструкція To be allowed to.98
Інфінітив 103
Герундій (-ing form). 107
Дієприкметник. 116
Present Participle (Participle I).
Дієприкметник теперішнього часу 116
Past Participle (Participle II).
Дієприкметник минулого часу 118
Іменник119
Однина та множина. 121
Присвійний відмінок. 125
Артикль. 127
Займенник 137
Особові займенники. 138
Присвійні займенники. 140
Зворотні займенники. 142
Взаємні займенники 144
Вказівні займенники. 145
Питальні займенники 146
Неозначені займенники 147
Заперечні займенники. 149
Означальні займенники. 150
Займенники як замінники 151
Many, much, few, little, a lot of. 152
Прикметник 154
Місце прикметників у реченні. 154
Класифікація прикметників. 156
Ступені порівняння прикметників. 157
Прислівник161
Місце прислівників у реченні 162
Ступені порівняння прислівників 166
Прийменник. 168
Прийменники in, on, at 169
In, on, at (місцезнаходження) 169
In, on, at (час).172
Інші прийменники місця та напрямку. 173
Сполучник.177
Числівник. 180
Розділ ІІ : синтаксис
Типи речень 190
Розповідне речення 190
Заперечне речення. 192
Питальне речення 193
Спонукальне речення. 197
Окличне речення. 198
Складносурядне речення 199
Складнопідрядне речення. 199
Види підрядних речень 200
Прямий та непрямий додатки. 203
Граматичні структури. 205
Структура There is/are . 205
Підмет та присудок 207
Пунктуація218
Крапка. 219
Знак питання 219
Знак оклику. 220
Кома 220
Крапка з комою. 221
Двокрапка 222
Лапки 222
Апостроф. 223
Тире 223
Розділ ІІІ : Орфографія
Правила вживання великої літери. 224
Початок речення. 224
Імена та назви. 224
Назви робіт та заголовки 226
Займенник I. 226
Назви членів родини 227
Абревіатури 227
Бог 227
Додатки
Лексико-тематичний довідник 228
Вживання слів, близьких за звучанням, написанням та лексичним значенням 228
Деякі граматичні відмінності у вживанні британського та американського варіантів англійської мови. 252
Деякі відповідники британського та американського варіантів англійської мови 258
Словник комп’ютерних термінів. 260
Неправильні дієслова 267
Словотвір 279
Назви груп 294
Усталені сполучення, що вимагають вживання певного прийменника. 295
Фразові дієслова 297
Довідник географічних назв . 308