Алгебра і початки аналізу. Геометрія. 11 клас. Академічний рівень. Тестовий контроль знань

код:
Т15071У
автор:
Гальперіна А. Р.

Гальперіна А. Р.
Г17 Алгебра і початки аналізу. Геометрія. 11 клас. Академічний рівень. Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна.— К.: Літера ЛТД, 2012.— 128 с.
ISBN
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і початків аналізу та геометрії для 11 класу (академічний рівень). Видання призначене для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
УДК 371.388:512
ББК 22.15я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
7,84 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗМІСТ
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Тема 5. Похідна та її застосування
Самостійна робота № 1. Поняття про неперервність та границю функції в точці. [Перша чудова границя] 1
Самостійна робота № 2. Задачі, що приводять до поняття похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної. Таблиця похідних. Похідна суми й добутку функцій 3
Самостійна робота № 3. Похідна частки функцій. Похідна складеної функції 5
Контрольна робота № 1. Похідна. 7
Самостійна робота № 4. Побудова графіків функцій. Зростання, спадання функції; екстремуми функції 11
Самостійна робота № 5. Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Розв’язування задач прикладного змісту. 13
Самостійна робота № 6. Рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці 15
Контрольна робота № 2. Застосування похідної 17
Тема 6. Показова та логарифмічна функції
Самостійна робота № 7. Властивості та графік показникової функції. 21
Самостійна робота № 8. Логарифми та їхні властивості. [Натуральний логарифм.] Властивості та графік логарифмічної функції. 23
Контрольна робота № 3. Властивості та графіки показникової та логарифмічної функцій. Логарифми та їхні властивості. 25
Самостійна робота № 9. Показникові та логарифмічні рівняння. 29
Самостійна робота № 10. Показникові та логарифмічні нерівності 31
Самостійна робота № 11. Похідні показникової і логарифмічної функцій 33
Контрольна робота № 4. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності. Похідні показникової і логарифмічної функцій 35
Тема 7. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
Самостійна робота № 12. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку. [Перестановки, розміщення, комбінації] 39
Самостійна робота № 13. Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події. 41
Самостійна робота № 14. Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне подання інформації про вибірку 43
Контрольна робота № 5. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. 45
Тема 8. Інтеграл та його застосування
Самостійна робота № 15. Первісна та її властивості. Таблиця первісних 49
Самостійна робота № 16. Визначений інтеграл, його геометричний зміст. Формула Ньютона — Лейбніца. 51
Контрольна робота № 6. Інтеграл 53
Самостійна робота № 17. Обчислення площ плоских фігур. [Обчислення об’ємів тіл.] Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач 57
Контрольна робота № 7. Застосування інтеграла 59
Тема. Повторення курсу алгебри і початків аналізу
Самостійна робота № 18. Повторення курсу алгебри і початків аналізу 63
Контрольна робота № 8. Повторення курсу алгебри і початків аналізу 65
ГЕОМЕТРІЯ
Тема 5. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
Самостійна робота № 1. Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка. 69
Самостійна робота № 2. Перетворення у просторі та їх властивості 71
Контрольна робота № 1. Координати, геометричні перетворення у просторі 73
Самостійна робота № 3. Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів. Операції над векторами та їх властивості: додавання, віднімання векторів, множення вектора на число 77
Самостійна робота № 4. Скалярний добуток векторів. [Розкладання вектора за трьома некомпланарними векторами.] Кут між векторами. [Рівняння площини та сфери] 79
Контрольна робота № 2. Вектори у просторі 81
Тема 6. Многогранники
Самостійна робота № 5. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути 85
Самостійна робота № 6. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма. Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. Площі бічної та повної поверхонь призми 87
Контрольна робота № 3. Многогранники. Призма. 89
Самостійна робота № 7. Піраміда. Правильна піраміда. Площі бічної та повної
поверхонь піраміди 93
Самостійна робота № 8. Правильні многогранники 95
Контрольна робота № 4. Піраміда. Правильні многогранники 97
Тема 7. Тіла обертання
Самостійна робота № 9. Тіла і поверхні обертання. Циліндр і його елементи. Перерізи циліндра (осьові та площинами, паралельними основі) 101
Самостійна робота № 10. Конус, зрізаний конус. Їх елементи. Перерізи конуса (осьові та площинами, паралельними основі) 103
Самостійна робота № 11. Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери 105
Самостійна робота № 12. Комбінації геометричних тіл 107
Контрольна робота № 5. Тіла обертання 109
Тема 8. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
Самостійна робота № 13. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм призми, паралелепіпеда, піраміди 113
Самостійна робота № 14. Об’єми тіл обертання: циліндра, конуса, кулі 115
Самостійна робота № 15. Площі бічної і повної поверхонь циліндра, конуса. Площа сфери 117
Контрольна робота № 6. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 119
Тема. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 7. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу 123