Лицензионное соглашение

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

Ця ліцензійна угода (надалі – Угода) є ліцензійним договором, що укладається між ТОВ «Видавництво "Ранок"», яке є Правоволодільцем на літературні твори, розміщені на веб-сайті http://e-ranok.com.ua, що у подальшому іменується Правоволоділець, та Користувачем.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. За умовами цієї угоди Правоволоділець надає Користувачеві на строк дії цієї Угоди за плату (роялті) право на користування авторським правом на літературний твір, що обирається Користувачем з переліку літературних творів, розміщених на сайті http://e-ranok.com.ua, в формі електронного видання (надалі – електронне видання).

1.2. Умови цієї Угоди розповсюджуються на випадки користування як всім електронним виданням, так і його частиною.

1.3. Обираючи електронне видання, а також здійснюючи оплату за отримання права користування ним Користувач приймає на себе зобов’язання добросовісно користуватися правами, наданими за цією Угодою, належним чином виконувати обов’язки та не вчинювати дій, що можуть призвести до порушення прав Правоволодільця.

2. ОБСЯГ ПРАВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕВІ

2.1. На умовах цієї Угоди Правоволоділець надає Користувачеві наступні невиключні майнові права інтелектуальної власності на використання електронного видання:

2.1.1. для створення власних розробок уроків;

2.1.2. для створення власних планів-конспектів уроків;

2.1.3. при підготовці звітності;

2.1.4. в якості роздаткового матеріалу на уроках;

2.1.5. при створенні розробок позакласних заходів;

2.1.6. для написання рефератів, курсових та дипломних робіт.

2.2. Користувач має право використовувати електронне видання лише в некомерційних цілях, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Використання електронного видання в діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських об’єднань, які не мають статусу юридичної особи, за цією Угодою не допускається, право на використання електронного видання таким суб’єктам не надається.

2.4. Право на використання електронного видання, що надається за цією Угодою, не передбачає перехід права власності на електронне видання та передачу виключних майнових прав на літературний твір від Правоволодільця до Користувача.

2.5. Користувачу забороняється:

- здійснювати опублікування (випуск у світ) літературного твору, вміщеного в електронному виданні,

- розповсюджувати електронне видання будь-яким чином, зокрема шляхом копіювання;

- продавати або іншим способом відчужувати електронне видання;

- передавати електронне видання в прокат або тимчасове користування третім особам;

- передавати електронне видання повністю чи частково електронним способом третім особам через телефонну та комп’ютерну мережі, Інтернет;

- надавати третім особам право на використання електронного видання, його зберігання та розповсюдження;

- використовувати електронне видання способом, що не передбачений цією Угодою.

3. ОПЛАТА (РОЯЛТІ) ТА СТРОК ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ

3.1. Ця угода набуває чинності з моменту здійснення Користувачем оплати за одержання права на користування електронним виданням та діє протягом п'яти років.

3.2. Оплата (роялті) за користування електронним виданням здійснюється шляхом, який вказано на сайті http://e-ranok.com.ua.

3.3. Правоволоділець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію цієї Угоди та позбавити Користувача права користуватися електронним виданням, якщо останній порушує умови цієї Угоди. У цьому випадку Користувач зобов’язаний припинити використовувати електронне видання та знищити всі його копії.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Правоволоділець не несе відповідальності за шкоду, яка може бути спричинена комп’ютеру Користувача або комп’ютерному приладу, а також інформації, що на них знаходиться, внаслідок порушення правил користування файлами чи програмами.

4.2. Правоволоділець не несе відповідальності за неможливість використання Користувачем електронного видання внаслідок відсутності у нього відповідного програмного забезпечення, потрібного для користування електронним виданням, непогодженості з іншими пакетами та драйверами, з нестандартністю конфігурації комп’ютерів, збоями в роботі операційної системи тощо.

4.3. У разі порушення порядку використання електронного видання Користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.4. У разі виготовлення контрафактних примірників електронного видання Користувач порушує авторські права Правоволодільця, що охороняються Законом України «Про авторське право та суміжні права», Кодексом про адміністративні правопорушення України, Кримінальним кодексом України.